Voorwaarden aanvraag

Aanvragen dienen vóór 1 april van het lopende jaar schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.

De aanvragen dienen voorzien te zijn van een duidelijke onderbouwing met kostenbegroting.

De aanvrager moet bereid zijn tenminste 20% van de kosten voor eigen rekening te nemen (in geld of in natura).

Aanvragen met een commerciële achtergrond komen niet in aanmerking.

De aanvrager behoort na afloop/realisatie van het project een eindverslag met financële verantwoording in te dienen.

De Stichting financiert bij voorkeur kleinere, éénmalige projecten, géén investeringen en géén exploitatiekosten.

Het fondsbestuur beslist of het betreffende project voldoende educatieve inhoud heeft.

Het fondsbestuur stelt per project de te verlenen subsidie vast.

Het fondsbestuur kan altijd aanvullende voorwaarden stellen m.b.t. begroting, gedeeltelijke voorfinanciering, planning van uitvoering e.d.

Door het fondsbestuur kan desgewenst een voortgangsrapportage van het betreffende project worden gevraagd.

Afwijzing van een project wegens gebrek aan finaciële middelen in het ene jaar houdt niet in dat het project daarmee automatisch wordt goedgekeurd in een volgend jaar.

Tegen beslissingen van het fondsbestuur is geen beroep mogelijk.