Beleidsplan

Beleidsplan 2017-2021

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen,

Irene Havermans,

Voorzitter

 

18 april 2017

 

 

       1.  Profiel van de stichting Natuurfonds Sittard-Geleen

 

De Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen is opgericht en notarieel geregistreerd op 8 november 1999. Aanleiding voor de oprichting was het legaat van de heer H.J.Hagen, dat  IVN Geleen ontving.

IVN Geleen is samengegaan met IVN Sittard. In verband daarmee zijn de statuten per 21-0-2012 gewijzigd en is ook de tenaamstelling van het Natuurfonds gewijzigd in Natuurfonds Sittard-Geleen

 

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen bevordert en ondersteunt educatieve activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap in de regio Westelijke Mijnstreek.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

Het bevorderen en ondersteunen van educatieve activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap in de regio Westelijke Mijnstreek.

Daartoe worden jaarlijks “groene” organisaties in de Westelijke Mijnstreek aangeschreven met het verzoek om projecten aan te dragen, die voor subsidiëring in aanmerking zouden kunnen komen.

Vergroten van het bereik van de Stichting.

Werving van fondsen

De Stichting werft niet op actieve wijze van fondsen. Indien zich mogelijkheden voordoen, b.v. tijdens contacten met relaties, zullen deze worden aangegrepen.

Beheer van fondsen

De fondsen van Stichting Natuurfonds zijn relatief  bescheiden en worden beheerd op haar rekening bij de Rabobank, rekeningen 1305432738, 130577383 en 28885147.

De rentes en uitkeringen die de fondsen jaarlijks opleveren zijn, na aftrek van organisatiekosten, beschikbaar voor subsidiëring van aangemelde projecten.

Toevoeging van (een deel van) de jaarlijks ontvangen rentes en uitkeringen aan het kapitaal om het waardevast te houden is niet vereist.

Indien ingediende projecten daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten om meer dan het in dat jaar ontvangen bedrag aan rentes en uitkeringen uit te keren.

Organisatiekosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties.

Besteding van fondsen

Een keer per jaar kunnen de “groene” organisaties in de Westelijke Mijnstreek hun onderbouwde wensen bij de Stichting kenbaar maken. Deze worden in de vergadering, waarin het voltallige bestuur aanwezig is beoordeeld en vervolgens geheel of ten dele gehonoreerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de aanvrager ook zelf een deel van de projectkosten voor zijn rekening neemt.

Rechtsvorm, inschrijving en fiscaalnummer

Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14063777.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit IVN Sittard-Geleen ook een vertegenwoordiging uit andere maatschappelijke kringen.

Het voorzitterschap is in handen van Mw.I. Havermans, Odasingel 94, 6131GZ te Sittard.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8162.79.020.