ANBI

IVN Sittard-Geleen is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI's genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten er een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. Deze vindt u hieronder.

Statutaire naam
IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Sittard-Geleen

Verkorte naam
IVN Afdeling Sittard-Geleen

Kamer van Koophandel nummer
40187728

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8160.52.967

Postadres
Curiastraat 5, 6151GK Munstergeleen.

Bankrekening NL26INGB0003986155

Internet
Website: http://ivn.nl/afdeling/sittard-geleen
E-mail:ivn.sittard.geleen@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Namen, functies en telefoonnummers vindt u onder het tabblad bestuur

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten (materialen, benzine).

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming onder leiding van een coördinator. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Activiteiten van alle werkgroepen worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Het jaarverslag is op aanvraag beschikbaar.

Ook het financiële verslag is op aanvraag beschikbaar.