Sint-Oedenrode
Vogels
zondag13nov2016

56 soorten vogels gezien bij Kraaijenbergse Plassen

Allemaal voorzien van verrekijker en 'gewapend' met drie telescopen gingen we o.l.v. Henk, Gerrit en Wim met een groep van 12 mensen vogels kijken bij de Kraaijenbergse plassen bij Gassel en Beers (Cuijk e.o.). Ondanks de gure kou met lichte regen werden we beloond met prachtige watervogels. Wat te denken van de wintertaling, de brilduiker, de smient, de grote zee-eend. We zagen zelfs ijsvogels die over de plas scheerden. Ook in de struiken en bomen was volop vogelleven te ontdekken. Veel koperwieken, ringmussen en staartmeesjes deden zich te goed aan de bessen van de meidoorns. En ook roofvogels waren in de buurt: een buizerd, sperwer, een havik en een biddende torenvalk. Kortom: het was genieten van de natuur in het najaar. Hieronder de volledige lijst.

56 vogels Kraaijenbergse Plassen 13-11-2016

Aalscholver - Phalacrocorax carbo
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Brilduiker - Bucephala clangula
Buizerd - Buteo buteo
Dodaars - Tachybaptus ruficollis
Ekster - Pica pica
Fazant - Phasianus colchicus
Fuut - Podiceps cristatus
Gaai - Garrulus glandarius
Graspieper - Anthus pratensis
Grauwe Gans - Anser anser
Groene Specht - Picus viridis
Groenling - Chloris chloris
Grote Zee-eend - Melanitta fusca
Grote Zilverreiger - Ardea alba
Havik - Accipiter gentilis
Heggenmus - Prunella modularis
Holenduif - Columba oenas
Houtduif - Columba palumbus
IJsvogel - Alcedo atthis
Kauw - Coloeus monedula
Knobbelzwaan - Cygnus olor
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Kolgans - Anser albifrons
Koolmees - Parus major
Koperwiek - Turdus iliacus
Krakeend - Anas strepera
Kramsvogel - Turdus pilaris
Kuifeend - Aythya fuligula
Meerkoet - Fulica atra
Merel - Turdus merula
Nijlgans - Alopochen aegyptiaca
Pijlstaart - Anas acuta
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Putter - Carduelis carduelis
Rietgors - Emberiza schoeniclus
Ringmus - Passer montanus
Roek - Corvus frugilegus
Roodborst - Erithacus rubecula
Sijs - Spinus spinus
Slobeend - Anas clypeata
Smient - Anas penelope
Sperwer - Accipiter nisus
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Staartmees - Aegithalos caudatus
Stormmeeuw - Larus canus
Tafeleend - Aythya ferina
Torenvalk - Falco tinnunculus
Vink - Fringilla coelebs
Waterhoen - Gallinula chloropus
Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Wintertaling - Anas crecca
Witte Kwikstaart - Motacilla alba
Zanglijster - Turdus philomelos
Zwarte Kraai - Corvus corone