Roermond e.o.
IVN
woensdag10okt2018

Extra Algemene Leden Vergadering

Datum:      13 november a.s.
Aanvang:  drie kwartier voorafgaand aan varia-avond: 18.45 uur
Locatie:     ’t Leuke, Beegden

Het bestuur van de afdeling IVN Roermond e.o. nodigt alle leden uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op 13 november om 18.45 uur in ’t Leuke te Beegden. Dit in verband met het wijzigen van onze statuten en het huishoudelijk reglement.

De Landelijke Raad heeft in oktober 2017 nieuwe landelijke statuten van het IVN vastgesteld en deze lijn is op 9 januari 2018 van kracht geworden. Deze statutenwijziging maakt het raadzaam voor de afdelingen om ook de eigen afdelingsstatuten aan te passen om te voorkomen  dat er grote verschillen en daarmee in de toekomst mogelijk problemen met de rechtsgeldigheid van de lokale statuten ontstaan.

Het Landelijk Bureau heeft daarom een traject opgezet waaraan de afdelingen deel kunnen nemen om hun statuten en huishoudelijk reglement volgens een standaard concept te wijzigen. Het bestuur van onze afdeling IVN Roermond e.o. heeft ervoor gekozen deel te nemen aan dit landelijk traject. We krijgen daarvoor ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau en een vergoeding van 50% van de notariskosten. De huidige statuten dateren uit het jaar 1993 en zijn dringend aan wijzigingen toe.

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd, denk aan de naamvoering van het IVN, aan de wettelijke eisen inzake de registratie van persoonsgegevens, aan de omgangsregels en aan het beleid “in veilige handen” (VOG verklaring). Ook is de zittingstermijn van bestuursleden gewijzigd naar 2 x 4 jaar (dit was eerst 2 x 3 jaar). Tevens zijn de statuten “ANBI-proof” gemaakt, dit wil zeggen dat de nieuwe statuten erkenning als ANBI niet in de weg staan.

Deze opsomming geeft een goede ondruk op welke punten de statuten en het huishoudelijk reglement allemaal aangepast zijn.

De nieuwe concept statuten en huishoudelijk reglement vindt u in de bijlagen en zullen minimaal  twee weken voor de Algemene Ledenvergadering op de website geplaatst worden. Daarnaast zullen een aantal exemplaren op 13 november vanaf 18.30 uur in ’t Leuke, Beegden, ter inzage liggen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de concept statuten voorgelegd worden aan de vergadering en na goedkeuring worden vastgesteld. Wij hopen op een grote opkomst.

Namens het bestuur
Marjan Straver (voorzitter)

Bijlagen:

Agenda extra ALV
Concept akte statutenwijziging
Concept huishoudelijk reglement