Privacyverklaring IVN Oldenzaal-Losser e.o.

Privacyverklaring IVN Oldenzaal-Losser e.o.

IVN Oldenzaal-Losser e.o. respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

IVN Oldenzaal-Losser e.o. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag bij eventuele vragen. Hiervoor kan je met ons contact opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatieve zaken waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

IVN Oldenzaal-Losser e.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, huisgenootleden, donateurs, deelnemers aan activiteiten en cursussen. Maar ook van personen met wie wij anderszins contact hebben, waaronder contactpersonen van organisaties en externen, die we inhuren om een lezing of een informatieve avond te verzorgen.

IVN Oldenzaal-Losser e.o. verzamelt de verschillende persoonsgegevens doordat je zelf contact met IVN Oldenzaal-Losser e.o. hebt opgenomen, bijvoorbeeld voor het aanmelden als lid of als deelnemer aan een activiteit. Een contact met IVN Oldenzaal-Losser e. o. kan telefonisch zijn, via het contact- of aanmeldformulier, per e-mail of via aanmeldingen voor nieuwsbrieven of social media.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens, die wij als IVN Oldenzaal-Losser e.o. verzamelen en verwerken zijn:

Achternaam, voorna(a)m(en), voorletter(s), roepna(a)m(en), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Doel

IVN Oldenzaal-Losser e.o. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. 

  • Ten aanzien van leden, huisgenootleden en donateurs zijn de vastgelegde persoonsgegevens bedoeld om de administratie naar behoren te kunnen uitvoeren. We kunnen met de leden, huisgenootleden en donateurs contact houden over de belangen en  activiteiten van de vereniging.
  • De persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten en cursussen zijn primair bedoeld om hen te informeren over de activiteiten en cursussen. Uiteraard willen we deze gegevens ook verwerken, om de deelnemers voor activiteiten en cursussen in de toekomst te benaderen. Het vastleggen en verwerken van deze gegevens gebeurt alleen met toestemming van de betrokken deelnemers.
  • De persoonsgegevens van contactpersonen van organisaties en externen, die we inhuren om een lezing of een informatieve avond te verzorgen, zijn bedoeld om voor toekomstige activiteiten, cursussen of lezingen contact met elkaar te houden. Het vastleggen en verwerken van deze gegevens gebeurd alleen met toestemming van de betrokken personen.

Bewaartermijnen

IVN Oldenzaal-Losser e.o. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als we jouw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

IVN Oldenzaal-Losser e.o. houdt zich wel aan de gestelde voorwaarden van wettelijke bewaartermijnen. (Bv. bankgegevens en financiële administratie.)

Beveiliging

IVN Oldenzaal-Losser e.o. draagt zorg dat jouw persoonsgegevens op passende wijze zijn beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

IVN Oldenzaal-Losser e.o. verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben. Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook in de landelijke administratie van IVN Nederland. IVN Nederland is verantwoordelijk hoe zij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over IVN Oldenzaal-Losser e.o. via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan info.ivnoldenzaallosser@gmail.com. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe IVN Oldenzaal-Losser e.o. met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van onze privacyverklaring meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres.

E-mailadres: info.ivnoldenzaallosser@gmail.com

Wijzigingen privacyverklaring

IVN  Oldenzaal-Losser e.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.ivn.nl/oldenzaal-Losser