ANBI

IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doet u een donatie aan IVN of bent u lid, dan kunt u dat bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie, afdeling Oirschot

RSIN: 8164.95.464

Contact: info@ivn-oirschot.nl

IVN Oirschot, Het Bovenwiel 2, 5688 SE  Oirschot

Doelstelling: De vereniging stelt zich, binnen haar werkgebied, ten doel om:

Bijdragen aan bewustwording van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;

Mogelijkheden creëren voor het tot stand komen van deze bewustwording via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;

Bijdragen aan ontwikkeling van natuur- en milieubesef;

Mensen de gelegenheid verschaffen om deel te nemen aan activiteiten van het IVN;

Meewerken aan bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;

Anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- landschaps- of milieubescherming te adviseren, te ondersteunen of mee samen te werken.

Bestuur: zie www.ivn.nl/afdeling/oirschot/organisatie-ivn-oirschot

Jaarlijks publiceert IVN Oirschot een jaarverslag en een financiële verantwoording, welke besproken worden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.