Oirschot
Beleid & Organisatie
Op
dinsdag22feb202220:00

Algemene Leden Vergadering (Online)

Hierbij nodigen we alle leden en donateurs van IVN Oirschot uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 22 februari 2022.

Deze vergadering wordt online gehouden. Er is slechts een beperkte agenda. De reden hiervoor wordt toegelicht in de agenda.

U kunt aan deze vergadering deelnemen door zich via deze pagina van de website aan te melden. We sturen dan enkele dagen voor de vergadering per e-mail de link voor het bijwonen van de vergadering.

Onderstaand treft u links aan naar de stukken voor de vergadering.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van IVN Oirschot

AANMELDEN

Agenda (hieronder ook te downloaden)

ALV agenda.pdf

  1. Opening en welkom door Loek Kuperus (voorzitter)
  2. Mededelingen
  3. Notulen ALV 31 mei 2021 [bijlage 1]
  4. Goedkeuring nieuwe Statuten [bijlage 2]
  5. Goedkeuring nieuw Huishoudelijk Reglement [bijlage 3]
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Toelichting:

Conform onze statuten kan een wijziging van de statuten alleen worden doorgevoerd als volgt (zie ook artikel 18 in de huidige statuten):

a)  In een ledenvergadering waar ten minste drie vierde (75%) van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is;

b)  Met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.

Wordt het onder a) genoemde quotum niet gehaald dan dient een extra vergadering te worden uitgeschreven binnen 4 weken na de eerste. De uitnodiging voor deze 2e vergadering dient minimaal 2 weken van te voren te worden gedaan. In deze vergadering is het aantal aanwezige leden niet meer van belang en kunnen statuten met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden worden goedgekeurd.

Wetende dat IVN Oirschot zeker niet toekomt aan het vereiste onder a) is besloten:

De 1e vergadering kort te houden en online te organiseren

De 2e vergadering ook meteen te plannen en deze fysiek te organiseren. We gaan ervan uit dat de situatie en regels m.b.t. corona het dan ook weer (beter) toelaten.
In deze vergadering worden naast de wijziging van statuten en reglementen alle verplichte en andere punten die op een normale ledenvergadering worden besproken opgenomen in de agenda.

We hopen dat we hiermee een goede oplossing voor deze situatie hebben gevonden en verheugen ons er op veel leden weer te zien op de 2e vergadering op maandag 14 maart 2022.

Bijlagen:


Notulen ALV IVN-Oirschot 2021-5-31

Huidige (1993) en voorgestelde Statuten.pdf

Concept Statuten IVN Oirschot 2022.pdf

Huidige (2011) en voorgesteld Huishoudelijk Reglement.pdf

Concept HR IVN Oirschot 2022.pdf

Jaarboekje 2021 ter informatie (behandeling in de ALV van 14 maart 2022).pdf

Algemene informatie

dinsdag 22 februari 2022 - 20:00 tot 22:00
Online