Vogel van de maand

VOGEL VAN DE MAAND: Maart

Grutto (Limosa limosa)

De Grutto is onze Nationale Vogel, maar je ziet ze helaas steeds minder. Vooral in het binnenland kom je bijna geen Grutto’s meer tegen. In Nuenen zag je er in de jaren 70 nog regelmatig op een paaltje langs een weiland zitten of broedend in het gras. Tegenwoordig zoek je daar tevergeefs naar. De Grutto is alleen nog te vinden waar het boerenbedrijf ruimte laat voor natuur en weidevogels. Met alle monocultuur in onze omgeving en het steeds vroeger maaien van gras, is de Grutto bij ons in de omgeving kansloos. Hoog tijd om weidevogelbescherming in en om Nuenen serieus toe te passen, dus.

De eerste Grutto’s komen begin maart vanuit Afrika in Nederland aan. Door onze grote deltagebieden is Nederland het land in Europa waar de meeste Grutto’s voor komen. De grootste concentraties verblijven aan de Waddenkust en in Zeeland. In juli beginnen de eerste vogels alweer aan de tocht naar het zuiden.

Het zijn grote, sierlijke steltlopers met lange poten en een lange rechte snavel. In zomerkleed zijn Grutto’s oranjebruin op kop en borst met donkere strepen op de buik. De snavel is oranje met een donkere punt. De rug is grijsbruin. Tijdens de vlucht is opvallend dat de lange poten achter de staart uitsteken.Nuenen-grutto-vvdmaand

Met zijn lange snavel zoekt de Grutto diep in de grond naar voedsel. In Nederland staan vooral regenwormen en emelten op het menu. Jonge vogels eten insecten, zoals muggen en vliegjes. In de overwinteringsgebieden vormen rijstkorrels een belangrijk deel van het voedsel.

Het nest is een onopvallend kuiltje in het gras, liefst in hoog gras en in de buurt van ruigtes met veel onkruid. Vaak zie je meerdere Grutto’s in de buurt van elkaar broeden. Het zijn geen kolonievogels, maar ze profiteren wel van elkaars aanwezigheid bij het waarschuwen voor gevaar. Een nest heeft meestal 3 tot 4 jongen, die na de geboorte direct het nest verlaten en zich verschuilen in het hoge gras.

Via de website www.kingofthemeadows.eu kun je trekkende Grutto’s uit Friesland volgen. De Grutto is een vogel van de Rode Lijst van bedreigde vogels.

Extra informatie

Verspreiding: Maart-Juli

Habitat: Ondiepe plassen en plas-dras weilanden

Grootte: 37-42  cm

Geluid: Roept zijn eigen naam: “gruttooo-gruttooo”’.

Aantal waarnemingen in en rond Nuenen sinds 2005: 219

Waar te zien?: De Mosbulten bieden een kleine kans

Trefkans: Zeer klein