Milieu

Milieu

De doelstelling van de Milieuwerkgroep (MWG) van het IVN afdeling Nuenen is het bevorderen van de harmonie tussen mens en natuur in de gemeente Nuenen c.a.  Dit streven heeft drie aspecten:   

  • Proactief: de natuur in Nuenen op een goede manier toegankelijk houden voor de mens en de mens daartoe uitnodigen.
  • Interactief: deelnemen aan werkgroepen buiten het IVN die zich inzetten voor het milieu in Nuenen en omgeving.
  • Reactief: de natuur in Nuenen beschermen en verdedigen, binnen de regels van het bestel, tegen té grote opdringerigheid van de mens.

Proactief.

De MWG ontwikkelt een integrale visie op de inrichting van het buitengebied van Nuenen.

Hierin worden signalen van en naar andere werkgroepen van het IVN betrokken.

Daaruit vloeien concrete plannen voort, zoals natuurpaden voor mensen en faunapassages.

Interactief.

  • Deelname aan werkgroepen e.d. buiten het IVN die zich bezighouden met de interactie mens-natuur: Bijv. werkgroep Natuur en Landschapsontwikkeling Nuenen, klankbordgroep bestemmingsplan buitengebied.
  • Achterbanoverleg ontwikkeling  “de Gulbergen”.

In deze groepen neemt/nam een lid van de MWG deel. Ook worden werkcontacten onderhouden met zusterorganisaties zoals de BMF, de Stichting Middengebied en Trefpunt Groen Eindhoven.

Reactief.

Door het aandachtig volgen van gepubliceerde bestemmingsplannen en vergunningen wordt inzicht gekregen in activiteiten van de mens die een bedreiging kunnen vormen voor de natuur in Nuenen. Door via de daartoe voorziene middelen (Zienswijzen, brieven, spreekrecht burgers e.d.) te reageren tracht de MWG deze activiteiten aan te laten passen. Door contacten met de gemeente, op politiek en ambtelijk niveau, wordt in een vroeg stadium inzicht in de plannen verkregen.

Vergrijzing.

De huidige leden van de Milieuwerkgroep zijn nog heel fit maar ontkomen niet aan de in Nuenen gebruikelijke vergrijzing.

Daarom zijn nieuwe leden van harte welkom! Werken aan het milieu biedt een interessant perspectief op het sluiten van verstandige compromissen tussen belanghebbenden op de vierkante meter: milieu, landbouw, stedenbouw, wegen, waterhuishouding, etc.  Meld u!  bij:

Contactpersoon: Harm Brouwer tel: 040-2833107

Secretariaat: Zuiderklamp 32, 5672 HD Nuenen