Jaarverslagen Werkgroepen IVN-NMA

Concept verslag de Algemene Ledenvergadering van de IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek op 26 april 2022 in het Stadshuus te Lochem

Aanwezig zijn het voltallige bestuur, 30 leden en 5 donateurs

 1. Welkom door de voorzitter. Ons zeer nieuwe lid Martin Harmsen stelt zich voor.
 2. Verslag ALV 24 augustus 2021. Akkoord. Met dien verstande dat Gerard Wesselink ( en dus niet Wesseling) niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn als kascommissielid.
 3. Mededelingen.
 • De voorzitter herdenkt de sinds de laatste ALV overleden leden.
 • Zij vertelt kort iets over de brainstormsessie over het nieuwe jaarprogramma en de jaren erna.
 • In Lochem hebben enkele IVN’ers een zogenaamde buitenles verzorgd
 • In Lochem en Bronckhorst zijn jongerenadviesbureaus actief
 • Enkele bestuursleden hebben de eerste IVN bestuurdersconferentie bijgewoond

4.Financiën.

 • Uit de vergadering komen geen vragen over de toegezonden stukken.
 • De kascommissie beveelt dringend aan om in de toekomst geen uitgaven, zeker geen grote, buiten de begroting om te doen. Dat betrof het afgelopen jaar de aanschaf van een balkmaaier en hogere lustrumuitgaven. Het lustrumfeest was zijn inziens overigens zeer geslaagd, al betreurt Gerard Wesselink het dat zijn tweede pilsje voor eigen rekening kwam. De balkmaaier was volgens het bestuur inderdaad een onvoorziene noodzakelijke uitgave, gedaan na grondig vooronderzoek. Een oplossing zou kunnen zijn voortaan een post onvoorzien op de begroting op te nemen. Gerard signaleert dat de tenaamstelling van de rekening van de balkmaaier eigenlijk onjuist was, terwijl IVN, correct, betaald heeft en ook eigenaar is geworden. Hij beveelt aan goed te checken of het gebruik van de balkmaaier wel onder de WA dekking van de verzekering valt ( noot secr. Is zo, want geen motorvoertuig) en of een verzekering tegen diefstel niet zinvol zou zijn (noot secr. Is te duur in relatie tot een mogelijke uitkering. De maaier staat bovendien achter slot en grendel).
 • De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de financiële administratie en beveelt aan penningmeester en bestuur décharge te verlenen. Dat gebeurt vervolgens met een applaus uit de zaal.
 • Wat betreft de begroting beveelt Gerard Wesselink aan goed te kijken naar de uitgaven in relatie tot de doelstelling van het IVN: kan het programmaboekje niet goedkoper, moet er wel zo veel geld naar de natuurtuin, was het lustrum niet te duur. Het bestuur zegt toe dit in het achterhoofd te houden bij toekomstige uitgaven.
 • De beide leden van de kascommissie krijgen een warm applaus en een bloemetje. Als nieuwe leden worden benoemd Stieny Miedema en Harrie Pelgrim.

4a. Op verzoek van Gerard Wesselink wordt een extra agendapunt ingelast:

 • Gerard heeft zich verbaasd dat op de natuurtuin ook niet-leden actief zijn. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid als zij werkend met de balkmaaier aan iemand schade toebrengen? Uit de zaal wordt geantwoord dat iedereen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Lochem valt en dat mensen meestal ook nog een eigen wa verzekering hebben. Ook op andere plekken zijn niet-leden actief.
 • Gerard signaleerde ook verschil tussen de begroting van de werkgroep Natuurtuin en de IVN NMA begroting die de leden ontvingen. De reactie van het bestuur is dat de leden zich alleen hebben uit te spreken over de laatste begroting. De eerste is een intern document van de natuurtuin.

5. Jaarverslagen van bestuur en werkgroepen. Deze staan alle op de website onder de kop ‘jaarverslagen werkgroepen’. Er zijn geen opmerkingen uit de zaal, behalve de opmerking van Gerard W. dat hij het verslag van de werkgroep van Luchtkasteel tot Dassenburcht mist. Geantwoord wordt dat die werkgroep al een aantal jaren niet meer bestaat, omdat IVN GLD er mee gestopt is. Wel zijn enkele IVN’ers op dit terrein actief in Vorden.

5.Wijziging bijlage II Huishoudelijk Reglement. Alle voorstellen kunnen rekenen op instemming van een meerderheid van de leden.

 • De contributie voor gewone leden wordt daarom 25 euro per jaar. Unaniem akkoord.
 • Deelname aan activiteiten als verenigings- en publieksavonden wordt 2 euro pp. voor leden en 5 euro pp voor niet-leden. De redenen hiervoor zijn de stijgende kosten voor zaalhuur en  sprekers incl. hun vervoerskosten. Stieny Miedema licht toe dat de tijden veranderen en met name de publieksavonden steeds duurder worden. Gerard Wesselink vindt dat bijspijkercursussen voor de leden, zoals de verenigingsavonden oorspronkelijk bedoeld waren, gratis toegankelijk moeten zijn. Het bestuur zegt toe naar de kosten en bijdragen van echte bijspijkerkosten te zullen kijken. Tweederde van de aanwezige leden steunt het bestuursvoorstel.

De bedragen voor deelname aan aangevraagde wandelingen worden verhoogd. Gerard W. meent dat het onderscheid tussen beide soorten wandelingen moeilijk te maken is.  Homme Siebenga, de huidige coördinator, denkt dat hij wel kan signaleren of het gaat om een bedrijfsuitje of een familiefeest. De suggestie wordt nog gedaan om zondagse wandelingen duurder te maken. Dat was ooit het geval. Bestuur neemt dit mee.

6.Benoeming Floris Dirkse tot nieuw bestuurslid. Nadat hij zich heeft voorgesteld gaat de vergadering unaniem akkoord.

7.Organisatietalent gezocht. De voorzitter doet een dringende oproep aan de leden om zich ook organisatorisch voor IVN in te zetten.

8.Huldiging van de jubilarissen: vijf leden worden in het zonnetje gezet, omdat ze 25, dan wel 40 jaar lid zijn van IVN. Het gaat om Dous Munsterman ( 40 jaar lid), Sjef Taken en Michiel Vogelezang, beide 25 jaar lid. Afwezig zijn Erik Mol en de heer Fransen ( beide 40 jaar lid). Zij ontvangen de gouden speld, een bos bloemen en de cadeaubon thuis.

9.Rondvraag

 • Harrie Pelgrim vertelt dat er binnenkort 660 vleermuiskasten in de bermen van Lochem geplaatst worden. Vrijwilligers wordt gevraagd zich te melden voor hand- en spandiensten.
 • Ada Molkenboer vertelt dat Natuurmonumenten wil dat voor activiteiten in hun gebied formeel toestemming wordt gevraagd en dat voor een vergunning ook nog betaald wordt. Bestuur heeft al een afspraak met NM gepland. Landelijk noch regionaal zijn dergelijke signalen binnen gekomen.
 • Gerrit Jan Keizer biedt aan een lezing over paddestoelen te verzorgen. De nieuwe tweede editie van zijn paddestoelen encyclopedie is na 25 jaar zo goed als klaar. Een lezing in het najaar zou daarom mooi uitkomen.

10. Sluiting.

Na de pauze verzorgt  Gerard Doornbos een mooie workshop over het kijken naar de takken van bomen en struiken

 

 

Jaarverslagen 2021

Bestuur IVN-NMA

Het was al weer ons tweede corona-jaar. Er golden vaak beperkingen, maar tussen de strenge maatregelen door hebben we verbazingwekkend veel kunnen doen. We waren zo zichtbaar en enthousiasmerend met wat wel doorgang vond, dat we ruim 20 nieuwe leden welkom konden heten, net als in 2020.  Inmiddels hebben we meer dan 200 leden en donateurs.

We leerden als bestuur en coördinatoren via Zoom en Teams te vergaderen en ook een aantal  verenigingsavonden verliep digitaal. Niet ideaal, maar toch hadden we zo met elkaar contact.

Veel buitenactiviteiten gingen, soms in een kleinere groep, gewoon door. Allereerst die van Landschapsbeheer en de Natuurtuin, maar ook heel wat wandelingen en excursies. Er waren zelfs extra excursies: in het kader van de viering van ons 40 jarig bestaan gingen we in de zomer op bezoek bij een bijeneducatiecentrum, een hazelaarboomgaard, een heemtuin en een bio boerderij. Tijdens ons eerste Fête de la nature- weekend  waren er  bijzondere fietstochten langs biodiversiteitsplekken rond Lochem.

Aan het biodiversiteitsplan van deze gemeente en dat van Berkelland hebben we graag meegewerkt. Ons jongste ‘lid’ speelde zelfs de hoofdrol in een egeltipclip.

De werkgroepen KIWI en cursussen moesten helaas het vaakst ‘nee ‘verkopen, soms op het laatste moment. De slootjesdagen en de modderdag trokken gelukkig veel jonge deelnemers.

Bijzonder was ook de dag dat we in onze drie gemeenten bomen plantten samen met de plaatselijke bestuurders. Dat was de start van ons feestjaar.

Daarna volgden de al genoemde bijzondere excursies en de grote feestavond. Het geplande en al voorbereide festival moesten we  helaas annuleren: er golden te strenge regels. Vier bijzondere leden werden geïnterviewd over hun ‘leven’ met IVN. Gouden spelden waren er voor twee leden die al 40 jaar lid zijn van IVN.

Tijdens de feestavond in oktober konden we na het welkom van onze voorzitter genieten van een prachtige foto-impressie over 40 jaar IVN. De fotowedstrijd zelf leverde veel foto’s op, die alle tentoongesteld waren. De vier winnaars werden gehuldigd. Hun foto’s hebben inmiddels hun weg gevonden in het nieuwe mooi vorm gegeven programmaboekje. De feestavond werd afgesloten met muziek en zang van onze plaatselijke troubadour. Aan de grootste wens in de wensboom: geef vooral  aandacht aan de jeugd, wordt inmiddels hard gewerkt.

Ons werk wordt gewaardeerd. Daarom kregen we weer een bijdrage van NL Doet (voor de natuurtuin),  een mooi bedrag van Groei en Bloei Lochem (bij hun opheffing) en van Gelders Landschapsbeheer (voor de bomen). Regionaal werken we steeds beter samen met de ‘buren’. We zijn samen op weg naar 1. IVN.

 De verschillende werkgroepen hebben elk hun eigen verslag gemaakt. Ze staan op onze website.

Als bestuur willen we met name alle actieve IVN’ers bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Verslag IVN-Natuurtuin

Pdf downloaden:

Jaarverslag Natuurtuin

Werkgroep Verenigingsavonden

2021 is al weer voorbij. Veel activiteiten moesten we annuleren, andere konden gewoon of in aangepaste vorm doorgaan. We plaatsen de verslagen van de verschillende werkgroepen net als vorig jaar in ’t Schrijvertje en op de website. We starten met die van de verenigingsavonden.

 Op 2 januari ging de Ludieke Sylvesterwandeling uiteindelijk niet door. We hadden al rekening gehouden met de coronaregels door te gaan wandelen in groepjes van maximaal 4 personen en die om de 10 minuten te laten starten. Maar de regels werden weer aangescherpt en we wilde geen risico nemen. De lezing van Joke Stomps op 23 februari ging om dezelfde reden niet door en is verplaatst naar 2022.

23-3-2021: Op deze avond was een lezing voor een breed publiek die te volgen was via Zoom. Jacqueline Collou vertelde over de klimaatvriendelijke tuin. Zij heeft ons voorbeelden laten zien om zelf toe te passen in de tuin of in de eigen omgeving. Het was een zeer leerzame en boeiende avond met veel praktische tips.

27-4-2021: Ook deze avond was te volgen via Zoom. Door bioloog en natuurgids Diliana Welink werden we meegenomen in de wondere wereld van de Mieren. Het zijn dieren met een intrigerende en complexe levenswijze, gebaseerd op heel eenvoudige communicatieregels. Het verhaal van Diliana werd ondersteund door prachtige macrofoto's,  die de mieren letterlijk en figuurlijk heel dichtbij brachten.

 25-5-2021: Met toepassing van de coronaregels konden we wel op bezoek bij de natuurboer op landgoed Velhorst. Met voldoende afstand werden we rondgeleid door Winny van Buuren. Zij vertelde wat zij doen aan  duurzaam agrarisch beheer en zorgen voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en hun producten. Hierbij betrekken, verbinden en inspireren zij de mensen van de Vrienden van Velhorst en de maatschappij.

24-8-2021: Deze avond werd gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. Direct na de vergadering verzorgde Henk Leever, voorzitter van de vogelwerkgroep Berkelland, een lezing onder de titel ‘Help de Vogels’, met veel praktische tips en beelden wat we zelf in de eigen omgeving kunnen doen om meer vogels te krijgen.

28-9-2021: Over 10 jaar is de aarde ongeveer 1.5 graad opgewarmd. De temperatuur stijgt zelfs sneller dan eerst verwacht. De gevolgen van die opwarming ondervinden we ook hier in de Achterhoek. Langdurige droogte en plensbuien. Alle burgers en boeren hebben daarmee te maken. Provincie, gemeenten en het waterschap nemen maatregelen. Wat het Waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld doet om het water vast te houden of juist kwijt te raken werd door Peter Brokke aan ons verteld.

26-10-2021: Op deze avond sloten we onze jubileumactiviteiten af met een bijzondere verenigingsavond. Nadat de voorzitter ons in vogelvlucht meenam wat er de afgelopen 40 jaar is gebeurd, werd een fotopresentatie getoond met veel foto over 40 jaar IVN NMA. Na de pauze werden door leden op basis van de foto's enkele anekdotes verteld. Op de avond werden ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd. Hun foto's komen terug in ons jaarprogrammaboekje 2022.

Gezien de snel verslechterende situatie rondom COVID-19 waren we helaas genoodzaakt de lezing van Michiel van den Broeke over het Grote IJs af te zeggen. We gaan kijken op welke manier deze alsnog in 2022 kan worden gehouden.

Erik Mol

Werkgroep KIWI

Evenals vorig jaar was ook dit jaar de invloed van corona groot op het jaarprogramma.

De KIWI-werkgroep is 3 keer bij elkaar geweest. Verder hebben we als er overleg nodig was, dat meestal per mail of per telefoon gedaan.

Aangezien wij met de kraam op plaatsen staan waar meerdere mensen komen, is  er weer veel afgelast, maar bij enkele activiteiten zijn we wel aanwezig geweest.

We stonden voor het eerst op 5 september met een kleine kraam bij de start en finish van twee fietstochten, deze werden door onze IVN-afdeling georganiseerd in het kader van Fete de la Nature. In de kraam schonken we aandacht aan de Bokashi-emmermethode, een bepaalde manier van composteren.

Daarna volgde de jaarvergadering van onze afdeling op 26 oktober. We hadden een paar tafels ingericht, maar er heeft nauwelijks iemand gekeken; in de pauze mochten de mensen i.v.m. corona niet van hun plaats komen.

Voor de Slachtvisite in Barchem in november, hebben we met 3 mensen met veel plezier 20 taarten gemaakt. We waren net klaar, toen we te horen kregen dat het toch niet door ging.

Ook de Goede Doelen Markt zou in eerste instantie door gaan, dus hebben we het  voorbereid, maar ook dat werd afgelast.

De vogeltaarten zijn door de IVN-leden zelf gekocht; Ettie heeft er zelfs nog 6 bijgemaakt!

De Midwinterhoornwandeling eind november in Ruurlo bij de Heikamp is wel doorgegaan. Wij hadden een mooie standplaats, waar iedereen langs kwam, alleen bleven er toch veel mensen minder bij de kraam staan dan voorheen. Ook dit had waarschijnlijk weer te maken met de corona.

We gaan er van uit dat er in 2022 wel weer meer activiteiten georganiseerd zullen worden waarbij we graag aanwezig willen zijn.

De werkgroepleden Ettie Segers, Klaartje v.d. Eerden, Mona Bosschieter en Alie Perdok

hebben de activiteiten georganiseerd. Enkele van de andere vrijwilligers hebben in de kraam geholpen bij de activiteiten.

Werkgroep Wandelingen

De eerste vijf maanden van 2021 zat Nederland in een lockdown en kon en mocht er niets gebeuren. In mei kwam het warmere weer in zicht, langzaamaan meer versoepelingen en mogelijkheden voor onze wandelingen.

In juni vond de eerste wandeling plaats op Hagenbeek. Vanwege de coronamaatregelen kon elke gids met drie deelnemers wandelen. Gelukkig kon er bij deze wandeling in twee richtingen gelopen worden zodat alles vlot verliep. Hagenbeek is een prachtige plek voor het waarnemen van allerlei wilde planten, o.a. orchideeën die net in deze periode uitbundig bloeien. Op het terrein is een duidelijk verschil te zien in de delen die het eerst en de delen die later zijn omgevormd tot natuurgebied. Voorheen was het bemest grasland.  Een ervaren vogelaargids nam de vogelliefhebbers mee, die mooie - qua vogels - waarnemingen hebben gedaan. Alle deelnemers waren zeer enthousiast en zeer tevreden over het wandelen in kleine groepjes.

In juli werd er gefietst van Dijkhoek via Lindveltse Broek naar de Slinge en via het fietspad richting Ruurlo om  vervolgens door te gaan naar Beekvliet (langs Stelkampsveld een natura 2000 gebied) en vervolgens terug naar de startplaats op parkeerterrein van Kerkemeijer in Borculo . De tocht was 20 km lang en de reacties waren lovend over de mooie route met verrassende weggetjes.

De vleermuisexcursie is altijd een groot succes, dit keer op camping Groot Besselink in Almen. De hoofdgids heeft het inleidende verhaal gedaan waarna het aantal deelnemers (24) zich opsplitsten in 2 groepen en een ronde over en langs de camping gedaan kon worden.  De deelnemers waren unaniem enthousiast.

In september was er een stadswandeling langs de Berkel  in Borculo. Met 8 deelnemers en 2 gidsen was er een fijn contact met de deelnemers. Halverwege de wandeling was de koffiekar voor de tweede keer dit jaar actief. De deelnemers waren erg enthousiast en positief over de wandeling. Leuk om het tijdens de wandeling ook over de geschiedenis  van Borculo te hebben en  niet alleen over de natuur in de bebouwde kom.

Paddenstoelen zoeken is altijd een schot in de roos, ook dit jaar weer. Met 22 deelnemers zijn veel verschillende soorten gespot. Men was erg enthousiast, sommige deelnemers waren al vaker mee geweest, zelfs iemand die de  paddenstoelencursus 2021 had gevolgd. Bij de intro aangegeven dat we in dit buitengebied alert moeten zijn op teken en dat was niet voor niets. Een deelneemster was tegen een teek aangelopen.

Het Liefdespad Ruurlo blijft een mooie wandeling en dat zal nooit veranderen. Door kunstwerken in de natuur te plaatsen wordt  toch anders naar kunst gekeken. Met het droge herfstweer, 40 deelnemers en een actieve koffiekar kon deze middagwandeling niet meer stuk.

Het landgoed De Belten bestaat voor een groot gedeelte uit gevarieerd bos en rijk aan vogels. Aan de noordkant van dit landgoed bevindt zich het Pinetum, waarop een immense verzameling van duizend verschillende soorten en variëteiten coniferen bijeen is gebracht. Met zo’n 44 deelnemers, koud winterweer maar met een koffiekar met overheerlijke warme chocolademelk met slagroom was dit een zeer geslaagde middag.

Iedereen hartelijk bedankt voor zijn tijd en energie die erin is gestoken. Zonder gidsen en koffiekar-team lukt het niet.

Veronica Sikkema

Werkgroep Landschapsbeheer

Voorjaar en herfst 2021

2021 begon slecht. Corona/Covid maatregelen maakten dat we maar met groepjes van max. 2 personen mochten werken. Door die beperking hebben we het oorspronkelijke geplande programma niet kunnen uitvoeren. 

In plaats van het nieuwe jaar te starten op Beekvliet en na afloop van de werkzaamheden naar de Lebbenbrugge te gaan, zijn twee leden begonnen met het knotten van de wilgen van boer Braakman. Het werd een hele uitdaging aangezien er een behoorlijke hoeveelheid sneeuw was gevallen die door de wind tot heupdiepe sneeuwduinen was opgewaaid. Zaterdag 9 januari scheen de zon en was de wind flink gaan liggen en dat maakte het dan wel weer aangenaam. Door vaker terug te komen met ploegjes van max. 2-4 personen konden we de klus klaren.

Daarna hebben we, ook weer met een kleine ploeg, de fruitbomen van boer Braakman gesnoeid.

Na de zomerpauze hebben we de werkzaamheden, zonder Corona beperkingen, op 02 oktober weer opgepakt. Omdat de traditionele BBQ aan het eind van het voorjaarsseizoen geen doorgang kon vinden, hebben we, ter compensatie, deze zaterdag op locatie een pannenkoekenlunch laten serveren door de mobiele keuken van de pannenkoekenboerderij “de Heikamp”. Dat viel bij de vrijwilligers na gedane arbeid prima in de smaak.

Op zaterdag 6 november heeft de Landelijk Natuurwerkdag plaatsgevonden. Deze dreigde door Corona en daarmee samenhangende beperkingen niet door te gaan. We hadden geluk en na een goed gesprek met Staatsbosbeheer kregen we ook hun medewerking. De lunch, die normaal door Sbb wordt georganiseerd, moesten we nu zelf meenemen. Dat mocht de pret en de opkomst niet drukken, we konden 40 deelnemers registreren. IVN-NMA en SVN Ruurlo (een vrijwilligersgroep van Sbb) werkten net als voorgaande jaren prima samen. Dit jaar hadden hoog bezoek vanuit de provincie en de gemeente. Gedeputeerde Peter Drenth uit Doetinchem en de Lochemse wethouder Henk van Zeijts waren beiden aanwezig. Reden voor Omroep Gelderland om hier op radio en tv uitgebreid aandacht aan te besteden. Als IVN-NMA stonden we goed “in de plaat”.

Hierna hebben we nog op twee werkochtenden wilgen kunnen knotten en daarbij één nieuw object aan de Nettelhorsterweg kunnen ‘scoren’.

Het najaar seizoen hebben we afgesloten in de Natuurtuin. Gerard Doorenbos en Etty Seegers hebben daar enkele haagbeuken ‘gekandelaberd’. De bomen waren te groot geworden en zijn nu tot een handelbaar formaat teruggebracht. Sjef Taken heeft met de aanwezige wilgentakken nog wat vlechtwerk kunnen verrichten. Ter afsluiting van het seizoen had de werkgroep van de Natuurtuin een heerlijke lunch geserveerd die afgesloten kon worden met een bekertje Glühwein.

Buiten het wilgenknotten heeft een kleine groep drie hoogstamfruit boomgaarden onder handen genomen.

Nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom !!

Deze hartenkreet is blijkbaar gehoord, we kunnen drie nieuwe werkgroep leden welkom heten. Ze zorgen er ook nog eens voor dat de gemiddelde leeftijd ietsje naar beneden bijgesteld kon worden. Met andere woorden, we zoeken nog steeds nieuwe leden en die mogen best tot een beduidend jongere categorie behoren.

Corona blijft een spelbederver voor de planning. Het uitgangspunt, we werken om de week, moeten we in 2022 deels loslaten om het achterstallige programma van 2021 in te halen. Laten we de wilgen staan, dan worden ze te groot en te zwaar voor ons om ze handmatig te knotten.  

We hebben 8 reguliere werkochtenden gehad inclusief de Landelijke Natuurwerkdag. Daarnaast hebben we 6 dagdelen gewerkt aan de hoogstamfruit boomgaarden.
 

IVN-NMA LAndsschapsbeheer

Werkgroep Cursussen

Werkgroep leden

Op 1 januari 2022 bestaat de werkgroep cursussen uit vier personen: Karen Groeneveld, Geke Nikkels, Andrea Lagendijk en Ada Molkenboer.

De coördinatie van de lopende zaken was in handen van Andrea Lagendijk; tot de zomer van 2022 wordt dit (tijdelijk) waargenomen door Ada Molkenboer. Geke Nikkels vertegenwoordigt de werkgroep in het coördinatorenoverleg.

De vergaderingen van de werkgroep waren in verband met de Covid maatregelen meestal online.

Cursussen

In 2020 en 2021 zijn de meeste cursussen afgelast. De cursus paddenstoelen in het najaar van 2021 is in aangepaste vorm gegeven. In plaats van een theorieavond gevolgd door twee excursies waren er twee excursies met steeds twee groepen met elk een eigen docent. De docenten waren wederom Jetty Dorresteijn en Harrie Pelgrim. De organisatie en de begeleiding was in handen van Karen, Geke en Ada. De excursies waren bij het Doolhof van Ruurlo en de voetbalvereniging SV Almen. Met 25 deelnemers was de cursus ruim volgeboekt.

De cursussen die afgelast werden in 2020 en 2021, worden opnieuw aangeboden in 2022:

 • cursus Vroege vogels in het voorjaar van 2022, met tenminste twee excursies;
 • cursus Weer en klimaat op 15 maart (inleiding), 19 maart (excursie naar meetopstelling weeramateur) en 26 maart 2022 (inleiding en excursie klimaatadaptatie);
 • cursus Paddenstoelen in het najaar van 2022 met theorie en excursies.

Er worden plannen gemaakt voor 2023:

 • cursus Diervriendelijk tuinieren;
 • cursus Laat je tuin zoemen;
 • workshop De levende tuin (deelnemers krijgen handvatten om hun tuin te vergroenen).

Ada Molkenboer