Jaarverslagen Werkgroepen IVN-NMA

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering IVN NMA

dd 24 augustus 2021

te Lochem van 19.05 uur tot 19.35 uur. Aanwezig 25 leden inclusief het voltallige bestuur.

Agenda:

1.Welkom door de voorzitter,  Ineke Rood, speciaal voor de nieuwe leden. Dat zijn er dit jaar al 15. Kersvers nieuw lid Caroline van Alten is aanwezig stelt zich zelf voor.

Helaas zijn ook een aantal oudere leden overleden. We herdenken Hilde Ravenswaay, Riek Weijs, Henny Groothuis en Diny Schreuder.

2. Mededelingen:

  • We doen mee aan het fête de la nature festival in het eerste weekend van september. Er zijn dan op twee dagen twee verschillende biodiversiteitsfietstochten met gidsen rond Lochem uitgezet.
  • Ons programmaboekje zal er volgend jaar iets anders uitzien: rubricering per maand en met een paar advertenties. Ook de interviews met een aantal leden zullen er in worden opgenomen.
  • Volgende week verschijnt in alle Achterhoekedities een paginagroot interview met onze voorzitter, Ineke Rood. Zie de rubriek Boeren, Burgers en Buitenlui.

3. Verslag vorige ALV, 6 oktober 2020. Geen opmerkingen. Dank aan Rebecca Planteijdt.

4. Verslagen van de werkgroepen en van het bestuur. Geen opmerkingen. Dank aan de coördinatoren en Joke Regouw.

5. Financiën: de winst- en verliesrekening 2020 en de balans, verklaring kascontrolecommissie, décharge bestuur en goedkeuring begroting 2021. De leden kunnen zich goed vinden in alle stukken. Dank aan de penningmeester Anita Krijgsman. De leden van de kascommissie, Joke Stomps en Gerard Wesseling,  zijn ook positief en bereid nog een jaartje door te gaan.

6. Ons jubileumjaar: we hebben bomen geplant in onze drie gemeenten en konden op 20 juni aan een groot aantal excursies meedoen. We sluiten de jubileumactiviteiten af op dinsdag 26 oktober. Dan is er een bijzondere verenigingsavond. Stieny Miedema heeft al veel foto ‘s gebruikt voor een prachtige presentatie over 40 jaar IVN NMA. Maar ze kan nog meer gebruiken.

7. Huldiging bijzondere leden.

  • Margreet Arfman heeft ongeveer 23 jaar koffie geschonken bij wandelingen en excursies. Ook heeft ze jarenlang het werk van de koffieploeg gecoördineerd. Een grootse prestatie waarvoor we als IVN haar veel dank verschuldigd zijn.
  • Johan en Dientje Aalbers zijn ook sinds jaar en dag in de weer geweest voor onze IVN. Johan als reguliere gids en als gids en coördinator voor de aangevraagde wandelingen. . Dientje was jarenlang samen met Johan verantwoordelijk voor het samenstellen van het jaarprogramma, voor de folders en voor het printen daarvan en daarnaast verzorgde ze  't Schrijvertje. Zij zat mensen achter de broek als het materiaal niet op tijd binnen was. Geweldig. Alledrie ontvangen een mooi boeket of bloemstukje met een cadeaubon
  • Helaas kunnen de twee leden, die inmiddels al 40 jaar IVN-lid zijn niet aanwezig zijn. Wim Lebbink en Itty Koster krijgen hun gouden speld thuisbezorgd door het bestuur. Met felicitaties en bloemen

8. Rondvraag:

  • Aspirant gidsen kunnen zelf de keuze maken of ze dat in Deventer/Zutphen of in Oost Achterhoek doen. Als de financiën een probleem zijn zal het bestuur gepaste actie ondernemen.
  • De cursus van Luchtkasteel tot Dassenburcht start binnenkort op Hackfort

9.Sluiting

Direct na de vergadering verzorgt Henk Leever, voorzitter van de vogelwerkgroep Berkelland, een lezing onder de titel ‘Help de Vogels’, met veel praktische tips en beelden wat we zelf in de eigen omgeving kunnen doen.

 

Ten behoeve van de ALV 2021

Notulen ALV 2020 IVN-NMA

Jaarverslagen 2020

Bestuur IVN-NMA

We hebben een raar jaar achter de rug. Door de corona-uitbraak konden veel activiteiten niet doorgaan. We waren het jaar juist zo mooi begonnen met een inloopcafé met een heuse pubquiz. We bestonden 40 jaar en wilden dat vieren. Daarom formeerden we een jubileumcommissie. Die begon enthousiast, maar alle plannen werden doorgeschoven naar 2021.

De werkgroepen maakten alle keurig op tijd hun eigen jaarverslag. Die hebben we dit lopende jaar in ‘t Schrijvertje en op de website gezet. De eerste wandeling kwam in de IVN routes-app te staan. Jammer genoeg besloot de werkgroep jeugd met haar reguliere werk te stoppen. Ondanks positieve reacties bleken toch te weinig kinderen trouw naar de reguliere activiteiten te komen. De slootjesdag, de modderdag en het verzorgen van lessen voor scholieren gaan nog wel gewoon door.

Ondanks de weinige activiteiten kregen we er toch 19 nieuwe leden bij. In totaal stond het ledental eind 2020 daarmee op 172 leden en waren er 31 donateurs.

De ledenadministratie ging over van Erik Mol naar Anita Krijgsman. Nieuwe leden ontvingen het inmiddels nieuw vormgegeven programmaboekje met een ook nieuw vormgegeven welkomstbrief. Ze kregen ook een telefoontje of bezoek van één van de bestuursleden.

Met onze drie gemeenten Lochem, Berkelland en Bronckhorst was nauw contact over  de biodiversiteitsplannen resp. het project ‘gemeenten adopteren soorten’.

Mooi om te zien hoe positief op onze inbreng en deskundigheid wordt gereageerd.

Met de regio-afdelingen en IVN Gelderland was nauw contact, deels via Zoom. Vooral om af te stemmen ter voorbereiding op de vergaderingen van de landelijke IVN raad. Vereniging en stichting IVN waren op weg weer één geheel te worden.

Op onze eigen jaarvergadering in oktober werden onze nieuwe statuten opnieuw besproken en vervolgens in een aparte ledenvergadering vastgesteld. Net voor het eind van het jaar werden ze bij de landelijke IVN notaris gepasseerd. Ook ons huishoudelijk reglement werd vernieuwd en privacyregels werden vastgesteld. Alle stukken zijn op de website te vinden.

Evelien Kamminga werd aangezocht en benoemd als onze vertrouwenspersoon. Het kennismaken met de coördinatoren is nog even uitgesteld.

Het bestuur overlegde regelmatig met elkaar en met de coördinatoren, deels via zoom of teams. Het sinds de ledenvergadering van oktober 2020 nieuw samengestelde bestuur met Ineke Rood en Joke Regouw als nieuwelingen verdeelde de taken en ging aan de slag. Gelukkig zijn zij goed ingewerkt door Stieny Miedema en Loes Lagendijk, die na vele jaren het bestuur hebben verlaten. Dank daarvoor!!

IVN-Landschapsbeheer

Kijk voor het jaarverslag van de werkgroep Landschapsbeheer op bijgaand bestand. Jaarverslag 2020 Landschapsbeheer

IVN-Natuurtuin

IVN NMA Werkgroep Natuurtuin

Gerard Doornbos, Karen Groeneveld, Gerdie Lintenbrink, Ettie Segers, Joke Eeken, Mirjam Jorink, Roelof Heringa, Jop Gijzel, Kees Zuidberg, Ria Varenhorst (nieuw lid sinds 2020), Marleen Dros.

Activiteiten m.u.v. gewone werkochtenden (4ev/d mnd) + avonden (2e v/d mnd april-september):

Datum

Activiteit

Omschrijving

Deeln.

20-03-13

NLDOET St.Joseph

Aanleg kloostertuin met groep 8 van r.b.s. Sint-Joseph. Initiatief Karen geïnspireerd op gedicht abt Walafried van een Duits klooster. Op de plek van een vroeger veldje met medicinale kruiden, dat al meer dan 10 jaar beheerd werd als schraal graslandje.

16(+16)

20-03-13

NLDOET St.Joseph

Aanleg Hügelbed, een verhoogd plantbed op organisch materiaal dat gestapeld is vanuit een kuil. Achterop de ronde akker.

16(+16)

20-03-14

WG landschapsbeheer

Opnieuw aanbrengen wilgenvlechthaag langs pad de kuil in.

25

20-06-21

Midzomeravond

Jaarlijkse instuif met sterke verhalen, eigen producten enz.

9

20-10-03

WG landschapsbeheer

Snoei- en zaagwerkochtend met WG landschapsbeheer. De binnenkant van de noordwal is afgezet en het hout is bovenop de wal tussen staken gestapeld, zodat er geen loop ontstaat, de organische stof op de wal blijft en er veel beschutte plekken voor dieren ontstaan.

17

20-10-03

Oogstfeest

Producten uit eigen tuin en regio te proeven en wat verkoop

25

Jaarverslag Natuurtuin Bekijk de pdf voor alle leuke foto's die de Natuurtuin meestuurde!

Werkgroep Verenigingsavonden

Het jaar 2020 was een jaar waarin veel van de geplande activiteiten niet door konden gaan.

Op 4 januari ging de Silvester wandeling wel door. De wandeling startte ’s morgens bij de Lebbenbrugge in Borculo. Een prima ruimte om na de wandeling op Stelkampsveld te eindigen bij de museum boerderij. Ook de leden die niet meer wandelen konden zich aansluiten en onder het genot van oliebollen en glühwein of chocolademelk meedoen met een gezellig samenzijn. Ook de werkgroep landschapsbeheer  sloot zich aan.

Op 28 januari was er een ludieke avond in het café gedeelte van ’t Onderschoer in Barchem. Het thema van de avond was inloop café. Tijdens deze avond werd een quiz gedaan. Hierbij werd ook aandacht gegeven aan het feit dat onze vereniging 40 jaar jubileum had. Er waren er foto ’s te zien van de afgelopen 40 jaar en oud materiaal. Ook was er informatie over de diverse werkgroepen.

25- 2- 2020: Op deze avond was een natuurfotografie avond door Joke Stomps. Joke heeft enkele van haar prachtige filmpjes en foto’s laten zien. Ze vertelde daarbij waar ze de foto’s en films gemaakt had. Het was verbazend hoe ze het voor elkaar krijgt om de meest bijzondere foto’s en films te maken.

Hierna gingen veel van de geplande activiteiten niet door omdat corona voor beperkingen zorgde.

27- 10 2020: Op deze avond was voor leden een avond te volgen via zoom. Op deze avond vertelde Gerand Doornbos over de Needse berg. Doordat er bodemonderzoek is gedaan op de Needese berg kon Gerard ons meer vertellen de geschiedenis . Door  fossielen en gesteente kon Gerard ons een indruk geven hoe het er vele eeuwen heeft uit gezien. Het was een interessante avond maar het is toch veel prettiger om live iets te kunnen vragen aan Gerard.

Alie Arfman

Werkgroep Wandelingen

Dit wordt een vreemd jaarverslag van 2020. Zoals iedereen inmiddels weet zijn er aan aantal wandelingen niet doorgegaan het afgelopen jaar. Desalniettemin hebben we toch een aantal wandelingen gelopen met veel plezier en met alle regels die ervoor nodig waren, waarvoor ik mijn waardering uitspreek naar de gidsen die dit georganiseerd hebben.

De wandeling in januari is wel doorgegaan en is goed bezocht. In februari is de wandeling niet doorgaan in verband met zware storm. In maart hebben we samen met IVN Diepenheim gelopen rondom Diepenheim. Er waren 25 mensen aanwezig die met veel enthousiasme deel hebben genomen. Het was een bijzonder mooie route langs zeer bijzondere plekjes rondom de plaats. Is absoluut voor herhaling vatbaar zeker wat betreft de samenwerking met een andere afdeling.

Daarna werd het een tijdje heel stil en in november hebben we toch een paddenstoelen wandeling opgestart met de coronamaatregelen. Kleine groepjes en evt. een mondkapje voor. De mensen waren enthousiast en we hebben bijzondere paddenstoelen gezien.

In december hebben we gelopen op het Groote Veld en het Kienveen. Een fijne wandeling met veel bezienswaardigheden. De groep was opgesplitst in kleine groepjes met 5 gidsen. Verschillende deelnemers vonden het erg prettig met zo’n klein groepje. Een skelet van een ree gezien en op het Groote Veld 2 velduilen. Al met al een geslaagde wandeling.

We kijken terug op een  bijzonder jaar. Met z’n allen hopen we elkaar volgend jaar weer te mogen ontmoeten tijdens de ingeplande wandelingen.

Moed houden! En zodra het mooi weer is gauw naar buiten.

“Alle weer is IVN weer”, hebben wij als leus!

KIWI

Het coronajaar 2020 is natuurlijk heel anders verlopen voor onze KIWI-werkgroep als de bedoeling was.

De KIWI-werkgroep is 3 keer bij elkaar geweest, waarvan 1 keer in de natuurtuin. Verder hebben we als er overleg nodig was, dat meestal per mail of per telefoon gedaan.

Aangezien wij met de kraam op plaatsen staan waar meerdere mensen komen, is alles dit kalenderjaar afgelast.

Wel kregen we voor december een bestelling van ongeveer 60 vogeltaarten. Met 6 mensen hebben we deze taarten gemaakt. We hadden een ruimte gehuurd bij Jeanet Moorman. Hier konden we goed op anderhalve meter van elkaar werken. We waren blij dat we even actief konden zijn voor het IVN. Hopelijk kunnen we in 2021 weer bij een aantal activiteiten aanwezig zijn.

De werkgroepleden, Ettie Segers, Klaartje v.d. Eerden, Mona Bosschieter en Alie Perdok hebben deze ene activiteit georganiseerd. Van de andere vrijwilligers die wel eens in de kraam staan hebben er een paar geholpen met het maken van de vogeltaarten.