Agenda Jaarvergadering 13 april a.s. over de jaren 2020 en 2021

1. 19.45 uur opening van de vergadering met welkomstwoord van de
     voorzitter

2. Algemene opmerkingen of aanpassingen over het verslag van de
    jaarvergadering dd. 
dinsdag 11 februari 2020 

3. Jaarverslag 2020. Verslagen werkgroepen & financieel jaaroverzicht 2020

4. Jaarverslag 2021. Verslagen werkgroepen & financieel jaaroverzicht 2021

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe
    kascontrolecommissie

6. Huldiging jubilarissen en benoeming ereleden.

   50 jaar IVN-lid zijn: de heer Jo Douven en mevr. G. Hoovers-Witteveen;

   40 jaar:ivn-lid is: mevrouw Uta Jessen

   Het bestuur stelt voor Lisa Gijsen-van de Schoor en Jo Heinemans
   (postuum) te benoemen tot ereleden

7. Wijziging afdelingsnaam

    Een nieuwe naam is noodzakelijk geworden door de vergroting van ons
    werkgebied als gevolg van de opheffing van IVN Sittard-Geleen per
    01-01-2020.

   Aan de leden wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met de naam
  'IVN  
MunsterGeleenSittard', zoals gepubliceerd in Het Steenuiltje Herfst        2021.

   Het vastleggen van de nieuwe naam op deze vergadering is ook 
   noodzakelijk voor de nieuwe statuten die het bestuur zal voorleggen op de
   volgende ledenvergadering op 11oktober 2022.

8. Verkiezing nieuw bestuur

    Kandidaat hebben zich gesteld: Leonne Könings, Josette Janssen, Ilona
    Schmeets, Maarten Hinskens, Fred Vroomen en Hub Mulders.

    Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 4 april bij de secretaris

9. Aftreden oud bestuur, installatie nieuw bestuur

10. Benoeming voorzitter door de leden

11. Rondvraag.

12. Sluiting .

Notulist van deze Algemene LedenVergadering: Jan Weerts; hij houdt ook de presentielijst bij.