Midden Kennemerland
Beleid & Organisatie
vrijdag17apr2020

Verslag Algemene ledenbijeenkomst 24 februari 2020

Locatie: ·        Koetshuys Heemskerk
Aanwezig:
·    21 (Bestuurs) leden
Afwezig met kennisgeving:
12 leden.

Welkom/Opening
De voorzitter
heet allen welkom,vraagt voor aanvullingen op de agenda ( geen).
We staan even stil bij het overlijden van Lambert Koppens. Hij was een zeer actief lid, bij velen van de aanwezigen bekend en geliefd.
Omdat er wat nieuwe “gezichten” bij zijn, wordt een voorstelrondje gedaan. Opvallend is dat bijna alle mensen een Natuurgidsen opleiding hebben gevolgd.
Er zijn bij de koffie en thee weer koeken aanwezig uit de Wilgenknotkas (bedankt Aris en Evert!).

Verslag van de ledenvergadering van 18 februari 2019
De tekst wordt goedgekeurd; een actiepunt uit die bijeenkomst wordt nog even toegelicht:
 * Afdelingsfolder maken om belangstellenden informatie te geven over IVN-MK en zo nieuwe  leden te werven.
Lia en Joke
hebben een ansichtkaart gemaakt waarop ons afdelings-emailadres en ons Facebook adres staan vermeld. Deze ansichtkaarten worden aan belangstellenden uitgedeeld na een excursie of bij andere gelegenheden  waar IVN  actief is zoals PWN Zomerfestival of Slootjesdag.
Edwin:
stelt voor om geen papieren informatie meer uit te geven maar digitale bronnen te gebruiken.
Idee: QR codes op al aanwezige IVN artikelen, zoals IVN vlag.
Andere gidsen/presentatoren zijn juist blij met de ansichtkaart als informatie bron over onze IVN afdeling, zeker nu e-mail adressen vanwege de privacy wetgeving niet meer worden uitgewisseld. 
* Daarnaast is een foutje gemaakt bij de kascommissie vermelding: de leden zijn Nico B. en Joop F., Kees H. is reserve.

Mededelingen/acties vanuit bestuur en Ingekomen Stukken
1.Bereikmeting 2019 IVN;  is ingevuld door werkgroep coördinatoren en bestuur en verstuurd. Deze informatie wordt gebruikt door landelijk IVN omdat hun sponsoren navraag doen naar het aantal mensen dat door alle afdelingsactiviteiten wordt bereikt.
2. Cursusaanbod van de Groene Academie, oa vogelcursussen, natuurfotografie.
Info  is te vinden bij de website Groene Academie Noord Holland.
3. Uitnodiging voor lokaal werkatelier RES in Castricum, Limmen en Akersloot (
gaan we niet op in)
4. Beleidstukken betr.  Excursies en Gidsen zijn aangepast. Ook is informatie ingewonnen  bij Landelijk IVN  over veiligheidsbeleid tijdens Excursies.
5. Overzicht Voorlopig Excursieprogramma 2020
6. Jaarlijks overzicht van de Amfibieën Velsen groep
7. Jaarlijks overzicht van de werkgroep Excursies en Publiciteit
8. Jaarlijks overzicht van de werkgroep Natuurkoffer

Bespreking van Begroting 2020 en Resultaat over 2019
Evert presenteert een financieel overzicht. Het jaar 2019 is positief afgesloten.
Joop en Nico
geven verslag vanuit de kascommissie: alles is akkoord bevonden.
Aan het bestuur wordt décharge verleend. Voor 2021 zal de kascommissie bestaan uit Kees H. en Nico B; reserve is Joop K.
Enkele punten vragen extra aandacht:
1. Vanuit NGO is gepland een werkgroep Duurzaamheid op te starten. Hiervoor is 500 €  gereserveerd.

2. De  post Afdracht aan landelijk Bureau is hoger, dit heeft te maken met de kosten per lid (was 20€, nu 22€) en hoger ledental.
3. De werkgroep Excursies en Publiekactiviteiten heeft daarentegen weer meer opgebracht; er waren meer publiekexcursies. Wij waren tevens actief bij de Slootjesdag (bijdrage van de gemeente Castricum) en ontvingen geld van het Kennemercollege voor  strandactiviteiten.
4. Yvonne merkt op dat het bedrag bij de Natuurkoffer lager is dan zij verwachtte. Dit wordt nagekeken.
5. Vanuit het NGO budget is 4000 €  overgebleven, de onkosten bleken minder hoog te zijn dan oorspronkelijk gepland. Vanuit de NGO groep is gevraagd een aantal  verdiepingsbijeenkomsten te organiseren. Sandra is aan de slag gegaan en stelt voor een drietal bijeenkomsten te organiseren tot aan de herfst; daarvoor zou een vrij hoog bedrag gereserveerd kunnen worden.
Voor vele aanwezigen is dit een complete verrassing en er komt een stevige discussie over.
Veel mogelijkheden passeren de revue, oa.
A. niet voor alle bijeenkomsten eigen gastsprekers vragen, maar lessen gaan volgen bij KNNV
B. bij duurdere gastsprekers mogen de nieuwe gidsen gratis deelnemen maar moeten andere wel  leden iets betalen.
C. eerst kijken naar aantal deelnemers, dan pas iets inplannen.
D. er moet een  goed onderbouwd plan gemaakt worden. Dat plan moet het bestuur nog voor de najaarsALV sturen naar de leden; in de najaarsvergadering kunnen we erover discussiëren. Ook de financiële stukken van 2020 en 2021 graag van tevoren toesturen naar alle leden.

Besloten wordt een kwartiertje pauze te nemen en dan met suggesties te komen.
Na de pauze worden de onderstaande besluiten genomen:
A. plannen door bestuur en enkele leden laten uitwerken; het plan wordt toegestuurd aan alle leden en wordt besproken in de najaarsALV.
B. Om aan de vraag vanuit de NGOers tegemoet te komen zullen er 3 verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarop iedereen gratis kan inschrijven. De onderwerpen zullen door Sandra ism met de  nieuwe gidsen worden bepaald en er mag niet meer dan 150 € worden uitgegeven tot de najaarsALV.
C. Marijke Hopman benadrukt dat publieksactiviteiten verhoging van de bekendheid geven en dat het goed is om er een bedrag voor te reserveren.

Nieuws vanuit de Werkgroepen
Werkgroep Wilgenknotten
Evert:  De knotgroep is aangevuld met enkele ex-cursisten van de NGO, er staan nu 35 knotters in het bestand. Er zijn ca1200 bomen geknot, gemiddeld met meer dan 20 personen per knotdag. Doordat de winters warmer zijn dan 40 jaar terug is het knotseizoen korter geworden en groeien de wilgen veel sneller dan vroeger. Deze wilgen moeten zeker eens in de 3 jaar onder handen worden genomen. Op sommige terreinen wordt al eens in de 2 jaar geknot, dertig jaar terug was dat nog eens in de 4 jaar.
Werkgroep Natuurkoffer
Yvonne: In 2019 zijn er 10 presentaties gegeven; waarvan 5 bij Viva zorgtehuis De Cameren in Limmen.
Een nieuwe instelling is bezocht door Matty en Joop, namelijk
Dagbesteding Mieuwijdt in De Rijp, dit in overleg met IVN Noord Kennemerland. Yola en Joke hebben in 2019 3 presentaties gehouden in de Zaanstreek en in de afgelopen 2 maanden zijn er al weer 2 nieuwe bezoeken geweest aan Festina Lente in Assendelft. In april wordt bij Evean tehuis Acht Staten een Natuurkoffer gepresenteerd. Helaas heeft de Viva Zorggroep aangegeven dat men geen geld meer beschikbaar kan stellen voor de Natuurkofferpresentaties.
We krijgen steeds meer verzoeken en hopen dat de nieuwe presentatoren vanuit de NGO ons blijven versterken.

Werkgroep De Groene Kennemer
Joke: Voorjaarseditie is afgelopen week voorbereid, enkele stukken zijn al binnen. Het email adres is redactieIVN-MK@outlook.com.
Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen
John/Ellie: Er waren diverse NGOers betrokken bij de werkzaamheden in 2018 en 2019. Enkelen daarvan zijn nu “amfibie”teller geworden. Ellie zou graag de stageverslagen van deze NGOers inzien om eventueel de werkgroep activiteiten te verbeteren; dit was wel afgesproken met het NGOcursusteam.
Antwoord
: deze gegevens zijn niet meer beschikbaar op ons afdelings-emailadres, zij kunnen wel persoonlijk aangevraagd worden bij de betreffende cursisten.(Noot: 3 stageverslagen  zijn intussen gestuurd naar de werkgroep).
Het seizoen 2019 begon vroeg, vanaf 21-2 was er al paddentrek. In totaal hebben 18 vrijwilligers meegedaan met zowel tellen als bij het onderhoud van de paddentunnels .In 2020 was de eerste telling nog eerder, al in de eerste februariweek!
Door PWN zal langs het achterste deel van de  Bergweg extra gaas geplaatst worden om de dieren naar de tunnels te leiden.
Een oud duinzwembad bleek erg veel kleine watersalamanders te bevatten. Natuurmonumenten heeft toestemming gegeven om dit zwembad  te ontdoen van vervuiling  en als amfibieënpoel beschikbaar te maken.
John heeft een discussiestuk geschreven  over de amfibieënpopulaties in de regio. In  de loop van 2020 zal een lange termijn visie worden besproken met PWN, plus de gemeentes Bloemendaal en Velsen. Bij Natuurmonumenten wordt nog gezocht naar een gesprekspartner.
Er was een afspraak met de gemeente Bloemendaal dat tijdens de trekperiode een deel van de Bergweg zou worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar dit is helaas nog niet gelukt.
Werkgroep Excursies/ PR
Lia:
Ruim 250 mensen waaronder zo'n 50 kinderen hebben deelgenomen aan totaal 13 publieksexcursies.
Ruim 160 scholieren hebben meegedaan aan een scholenactiviteit.
We hebben meegedaan aan een 4-tal publieksactiviteiten:
IVN slootjesdag (georganiseerd ism gemeente Castricum), 2x activiteit Duurzaam Beverwijk en het Zomerfestival  bij Marquette in Heemskerk.
Er is een voorlopig overzicht gemaakt van de geplande excursies in 2020; van de meeste excursies is bekend wie er als gids (mee)loopt.
Lia wil graag coördinator blijven van de excursiegroep, maar heeft ondersteuning nodig bij publicaties en andere Communicatietaken. ( Noot: na de ALV heeft Susanne van R. haar medewerking toegezegd)
In 2020 zullen meer strandexcursies worden uitgevoerd en misschien kan ook een aparte planning voor schoolaanvragen worden ingesteld.
Edwin:
de communicatie binnen de Excursiewerkgroep was naar zijn mening nogal chaotisch waardoor potentiële gidsen niet betrokken werden bij bepaalde excursies. Voorbeeld: strandactiviteiten.
Lia
heeft intussen tabellen gemaakt van alle activiteiten en daarvoor beschikbare personen; na de NGO kwamen er (gelukkig) veel mensen bij, maar het proces verloopt nu goed.
Vanuit PWN is gevraagd of de onlangs afgestuurde Gidsen in het duingebied ook excursies kunnen organiseren onder PWN vlag; IVN Noord-Kennemerland heeft daarvoor niet voldoende mensen beschikbaar. Er zijn gesprekken gepland met PWN en IVN NK over dit onderwerp.
( Noot: na de ALV is in onderling overleg besloten dat aanvragen van PWN naar Lia worden toegestuurd)
VOG verklaringen vernieuwen of aanvragen
Voor de gidsen die in de periode tot 2018 al actief waren bij excursies zijn Verklaringen van Onbesproken gedrag (VOG) aangevraagd en verkregen. Voor de nieuwe gidsen zal dit ook,voor ons gratis, via landelijk IVN geregeld worden. Lia heeft al een lijst opgesteld en doorgegeven; Joke verzorgt de communicatie en VOG aanvragen.
IVN Nederland adviseert om de VOG’s elke 5 jaar te vernieuwen. Joke zal daarom ook een hernieuwde aanvraag doen van de reeds bestaande VOG’s.

Werkgroep Cursussen
Frank: er zijn plannen om in het najaar van 2020 een nieuwe Groencursus voor te bereiden. Een volgende NGO kan eventueel in 2021 opgestart worden.

Afscheid van Edwin
Edwin heeft aangekondigd zijn bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Frank bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Datum volgende ALV
Besloten wordt om eind oktober een NajaarsALV te organiseren, waarschijnlijk wordt dit weer gecombineerd met een gezamenlijke natuuractiviteit. In die vergadering zal ook het onderwerp Verdiepingsbijeenkomsten besproken worden; alle leden krijgen ruim voor de ALV de vereiste discussiestukken.

Rondvraag en Afsluiting
Joop F: heeft moeite om op onze website de juiste informatie te vinden, bv e-mailadressen.
Evert
: de e-mailadressen van de werkgroepen staan in ons afdelingsblad en zijn ook te vinden op de afdelingswebsite. Hij stelt voor dat Joop een e-mail stuurt met de “knagende vragen”, zodat hij persoonlijke informatie/ondersteuning kan krijgen van Evert.
Joop K:
kan de Groene Kennemer ook digitaal verstuurd worden naar de leden? Wegens tijdgebrek wordt het door de post bezorgde exemplaar niet altijd tijdig gelezen;  en soms wil je een artikel nog eens na lezen.
Evert
: de nieuwste versie wordt op de afdelingwebsite gepubliceerd, maar waarschijnlijk is een digitale versie wel mogelijk.
Kees:
Mist herkenbare IVN kleding voor de Gidsen. Bestuur en Lia gaan hiermee aan de slag.
Edwin:
ontvangt graag in de herfst van 2020 een voorlopig excursieoverzicht voor 2021.
Lia:
zal trachten dat concept plan op tijd uit te geven.
Carly
: heeft na bezoek aan Gierzwaluwgroep in Zuid-Kennemerland zowel “kolonie kaarten” als 20 gierzwaluwkasten gekregen, belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een kast.
Sandra
wil graag zo’n kast gaan gebruiken.
Ellie
: zijn er afdelingsfoto’s beschikbaar die gebruikt mogen worden bij excursie uitnodigingen of andere communicatie van de werkgroepen?
Evert en Carly
gaan daar mee aan de slag.
Joop F
: Vanuit de gemeente Heemskerk is een verzoek gedaan aan natuurgroepen om mee te werken aan het project Groenspoor. Is dit al bekend bij onze afdeling? Antw: Nog niet, de  informatie kan worden verzonden naar onze afdelingswebsite.
Leo
: spreekt zijn waardering uit voor de actieve leden die bij onze IVN afdeling betrokken zijn. Er wordt veel meer werk verricht dan hij als NGOcursist had verwacht.
Frank sluit hierna (opgelucht) de meest levendige versie van de ALV die ik (notulist) sinds 2008 heb meegemaakt.

Na afloop wordt nog in kleine groepjes nagepraat en laat Jan vol trots de glossy versie zien van de Kasteel Assumburg wandeling; ontworpen door IVN (Jan en Nico), gesponsord door diverse Heemskerkse instanties.

Besluiten en actiepunten n.a.v. het besprokene tijdens de bijeenkomst

 • Kascommissie voor 2021 bestaat uit Kees H., Nico B. en Joop K. als reserve. Actie: Bestuur
 •  Volgende ALV wordt gepland eind oktober 2020. Actie: Bestuur
 • Alle leden ontvangen bij de uitnodiging voor de najaarsvergadering de Financiële overzichten van 2020 en begroting voor 2021; daarnaast wordt een Discussiestuk betreffende Verdiepingsbijeenkomsten toegevoegd. Actie: Bestuur
 • In de periode Maart tot November zullen enkele Verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd; met onkosten tot een  maximum van 150€. Actie: Bestuur
 • De werkgroep Amfibieën en Reptielen maakt samen met diverse lokale natuurorganisaties en gemeentes een lange termijn plan voor het beschermen en behouden van de plaatselijke amfibieën en reptielen. Een oud duinzwembad wordt  tot paddenpoel gemaakt.  Actie: coördinatoren van de werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen
 • VOG verklaringen voor nieuwe gidsen worden aangevraagd bij IVN Nederland en reeds bestaande VOGs worden vernieuwd. Actie: Joke
 • Groencursus wordt voorbereid in 2020. Actie: werkgroep Cursussen
 • Mogelijkheid tot sturen van digitale versies van afdelingsblad wordt onderzocht.      Actie: Joke
 • Digitale problemen  van Joop F. worden ism Evert opgelost. Actie: Joop en Evert
 • Te weinig herkenbare kleding voor excursieleiders wordt aangepakt. Actie: Lia-Evert
 • Door IVN-MK gemaakte foto’s delen bij aanvraag door werkgroepen. Actie: Carly-Evert