jaarverslag IVN Meerssen 2015

Jaarverslag IVN Meerssen 2015

1 INLEIDING

Het jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene beschrijving van IVN-Meerssen.

Dit verslag beschrijft het jaar 2015.                                                                   We sluiten het verslag af met een korte samenvatting van de activiteiten die naar onze mening sociaal van betekenis zijn voor de Meerssense gemeenschap.

2 DOELSTELLING

IVN -Meerssen is een vereniging voor mensen die natuur, milieu en landschap een warm hart toedragen met als doelstelling:                               Natuureducatie en Duurzaamheid.

3 LEDEN

Per 1 januari 2016 waren er 240 leden :  20 jeugdleden,  103 A-leden, 44 B-leden, 32 C-leden, 9 D-leden, 2 L-leden en 30 Huisgenootleden                                                                                

Onderstaand een overzicht van de ledenaantallen sinds 2010 :

1 ja n.       201 1      201 2    201 3   201 4    201 5   201 6

A-lid         10 9       109        109     10 1       97        103

B-lid         61         59           54       49         46         44

C-lid         29         31           30       30         32         32

D-lid        7            8             7          9          10          9

Jeugd     18          12           15         20         14         20

Huisge-                                           30        32           30                                         nootlid                                                            

Via IVN                                                        2              2

Landelijk

Totaal        224      236      239     239     233         240

4 DOELGROEPEN

Doelgroepen waarop de educatie zich richt zijn:

 • Volwassenen : Burgers die in de omgeving wonen en toeristen, o.a. via wandelingen, excursies, thema-bijeenkomsten en cursussen. en Bestuurders; o.a. via overleg met en advies aan de Gemeente                                           
 • Kinderen: vrije tijd; o.a. via de Jeugdgroep en basisschool                                                                                                                                                                     

5 MIDDELEN en ACTIVITEITEN

Excursies, wandelingen, lezingen etc. Jaarlijks wordt een programma opgesteld voor wandelingen en excursies.                                                          Ook worden op verzoek wandelingen of excursies geleid.

De deelname aan de activiteiten was goed , zoals uit onderstaand overzichtje blijkt.

IVN Meerssen      
aktiviteitenoverzicht 2015      
excursies/wandelingen 28 682 25
lezingen/voordrachten 4 198 50
overige,o.a.: jaarvergadering, natuuropschoondag, Kerstviering, boomplantdag, Meerdaagse busreis 6 318 53
jeugdaktiviteiten 10 130 13
       

2015: Een Meerdaagse in Nederland; reisdoel was Putten op de Veluwe met 50 personen in de bus. . Met onderweg excursies in Groesbeek (Nationaal Bevrijdingsmuseum) en de Kasteeltuinen in Arcen. Wandelingen in het prachtige Veluwse bosgebied en de excursiegangers bezochten o.a. het Openluchtmuseum in Arnhem. Ook dit jaar hadden we prima weer. Het hotel was goed, het humeur van de deelnemers opperbest. Wederom een zeer geslaagde Meerdaagse, die georganiseerd werd door: Yvonne Brounts, Fiel van den Bergh, Riet Hautvast en Jo Lexis . Wandelingen werden voorbereid en geleid door Leo Voragen, Mariëlle Urlings en Riet Hautvast Kerstavond

Op vrijdag 1 1 december vond de kerstviering plaats in De Stip, met ongeveer 120 bezoekers. De zaal was weer prachtig versierd door mensen van de werkgroep landschapsonderhoud en diverse andere vrijwilligers. Op de bühne dit keer een gevarieerd programma: de spits werd afgebeten door het Duo Diversao bestaande uit Emmy Stultiens-Vries op fluit en Theo Collaert met gitaar. Een bijzondere combinatie. Zij brachten “gemakkelijke” klassieke stukken en enkele tango’s. Na de pauze las Hortense Brounts enkele dialectverhalen voor en daarna bracht Marlène Vencken een aantal liedjes ten gehore uit de jaren 60-80. De Kersttombola maakte weer de nodige bezoekers blij met een mooie prijs, waarvoor de schenkers door de voorzitter werden bedankt.

Diverse andere activiteiten     

Er was weer de jaarlijkse bespreking van bestuur met gidsen en coördinatoren.                                                                            

Tijdens de natuuropschoondag in m aart is het gebied Gemeentebroek, langs de Geul en deels de Dellen door ongeveer 25 personen opgeschoond. Merkbaar is een afname van de hoeveelheid zwerfvuil.

In augustus werd voor de Kroedwusj -traditie in Meerssen gezorgd. Het bundelen door 40 IVN-leden vond plaats bij Jack Savelberg aan de Veeweg.

Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Ulestraten) op de jaarmarkt van Meerssen, vooral met de gezamenlijke jeugdgroep. De belangstelling kwam dan ook voornamelijk van de jeugd.

Overleg en advies:

 • Groen Platform Meerssen, is een klankbord van het college van B&W inzake beleid, projecten en beheer. Met Het Groen Platform is geen overleg-bijeenkomst geweest.
 • Buitengoed Geul en Maas. Het Buitengoed Geul en Maas is een initiatief van de Provincie om het Geul- en Maasdal van Maastricht, Meerssen en Valkenburg te ontwikkelen en te promoten. IVN Meerssen participeert o.a. in de ontwikkeling van de natuur langs de Geul tot aan de Grensmaas bij Itteren

Jeugdgroep IVN-Meerssen/Ulestraten

De gezamenlijke Jeugdgroep van IVN Meerssen en IVN Ulestraten functioneert sinds september 2015 weer in opgaande lijn. Voor die tijd hadden wij geen vaste plek meer in Meerssen en moesten wij in Ulestraten, geregeld buiten bij elkaar komen. Het ledental liep drastisch terug. Wij hebben de afgelopen periode duidelijk gemerkt dat het ledental van de Jeugdgroep, sinds wij in de Proostenkelder bij elkaar komen, weer stijgt . Wij hebben nu weer een goede opkomst van ongeveer 15 gemotiveerde kinderen, die ook trouw en regelmatig naar de activiteiten komen. Er was ook veel belangstelling voor de informatie-ochtend voor de ouders met een PowerPoint over de activteiten van de Jeugdgroep. In Ulestraten zijn weinig aanmeldingen. Wij denken dat dit te wijten is aan een actieve scoutinggroep ter plaatse. Het IVN-Jeugd team kan het jaar 2015 afsluiten met een positief gevoel, er waren tal van leerzame en ook interessante activiteiten voor de jeugd zoals; kerststukjes maken, flora, water, werken in de vrije natuur, hutten bouwen en  leren omgaan met gereedschap, sporen zoeken, fossielen zoeken in groeve ’t Rooth. Het seizoen werd in juni feestelijk afgesloten met een bezoek aan het Maasmuseum de Wissen, en aan een natuurgebied met speeltuin. Voor de uitvoering van het programma was er een goede ondersteuning van gidsen, bestuur en de werkgroep Landschapsonderhoud. De Jaarmarkt in Meerssen was dit jaar niet zo’n succes. Er was veel in geïnvesteerd maar te weinig belangstelling van publiek. Daarom is besloten hier niet mee door te gaan.                                                                                                                   Het vaste Jeugdteam bestaat uit: Geert Hovens, Will Voncken, Leo Kurvers, Susanne van de Berg-Willems, Cheyenne Bex als enthousiaste assistente. Jeanne Lam(coördinator Meerssen), Marie -José Steyns (coördinator Ulestraten). Wil Dohmen is als begeleider van de Jeugdgroep helaas gestopt. Bedankt Wil voor je inzet! Mensen die affiniteit hebben in het omgaan met kinderen, enthousiast zijn over Natuur en Milieu en belangstelling hebben om ons te assisteren, kunnen zich melden.

Paddenwerkgroep

Jaarlijks zet IVN -Meerssen bij Landgoed Kruisdonk padden over.             De coördinatoren Riet Hautvast en Annie Hupkens kunnen hierbij beschikken over een groep vrijwilligers die de schermen en de emmers plaatsen en/of de padden 2 keer per dag overzetten gedurende een bepaalde periode. De paddenoverzet in 2015 langs de Weert bij Kruisdonk (richtingVaeshartelt) gebeurde tussen 26 februari 2015 en 2 april 2015.Begin maart waren er diverse koude nachten, waarna geen en/of weinig amfibieën zich lieten zien om overgezet te worden.Totaal werden hier 1268 amfibieën overgezet, waarvan 1153 padden, 74 bruine kikkers, 6 groene kikkers en 35 kleine watersalamanders.Een behoorlijke stijging t.o.v. 2014, toen waren het 1159 amfi bieën in totaal.

Overzichtje van aantallen in de afgelopen jaren:

2008 : 380       2009 : 260        2010 : 700        2011 : 620        2012 : 734         

2013 : 905       2014 :1159         2015 : 1268

Ook buurtvereniging Geulle a/d Maas heeft in 2015 bij het Geulderlei 330 amfibieën (geen specificatie ontvangen) overgezet. Ook hier gelukkig weer een stijgende lijn. In 2014 waren het slechts 200 exemplaren, maar toen was de gracht rond het kasteel droog gelegd, aldus Karen van Eeuwijk.

Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep bestond dit jaar uit 13 leden en is, zoals gewoonlijk, 1 x per maand bij elkaar gekomen. De wintermaanden: zoals gewoonlijk        - wegens de vroeg invallende duisternis- binnen, om daar gezamenlijk planten te determineren, die door de leden werden meegenomen. In de zomermaanden is de werkgroep naar buiten gegaan om planten te zoeken en gezamenlijk te determineren. Hiertoe werden o.a. bezocht:Natuurgebied aan de Lange Akker in Berg en Terblijt. In mei werden we gastvrij ontvangen in de tuin van Leo Voragen , die ons allemaal liet genieten van zijn soep, helemaal gemaakt met ingrediënten uit zijn eigen tuin, die er ruimschoots voorhanden zijn. Verder zijn we gaan kijken wat er aan flora te vinden was op de nieuwe natuur op de Maasoever te Itteren. We willen de ontwikkeling daarvan blijven volgen. Op de Kunderberg hebben we in juni genoten van de orchideeën-pracht. Verder werden bezocht: de Pietersberg en het natuurgebied in de Lage Fronten waar zich ook een weelderige plantengroei heeft ontwikkeld. In september heeft de groep een zeer interessante bomenwandeling in Leut gemaakt met gids en bomendeskundi ge Gerrit Haak. Ook is de werkgroep van IVN Meerssen weer 2 avonden te gast geweest bij de plantenwerkgroep in Maastricht om samen te determineren.

Werk groep Landschapsonderhoud

De werkgroep Landschapsonderhoud (coördinator Fiel Van den Bergh) is gericht op onderhoud en bescherming van natuur. De werkgroep telt inmiddels 19 enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen. Meestal wordt op donderochtend gewerkt van 9.30 uur– 12.30 uur. De werkzaamheden in 201 5 bestonden o.a. uit: - ondersteuning van de activiteiten voor de Jeugdgroep , zoals b.v. hutten bouwen; - ondersteuning tuinonderhoud van de Kindervallei “Ronald Mc Donaldhuis” in Houthem;- onderhoud : Natuurgebied Vroenhof, bospercelen in Rothem en Pr. de Beaufortstraat in Meerssen ;- onderhoud wegkruisen in gemeente en insectenhotel etc. De werkgroep kwam dit verslagjaar 64 keer in actie en maakten samen maar liefst 1538 werkuren!! (het g ehele verslag van de werkgroep staat in de NB van maart 2016.)

Huisvesting

Eind oktober 2015 is het Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed geopend. We noemen het in de wandelgangen Huisvan Erfgoed; dat praat wat makkelijker. Op de begane grond en de eerste verdieping bevindt zich het Natuurhistorisch Museum en op de 2de verdieping, waar een foto - of filmpresentatie gegeven kan worden, zou gebruikt mogen worden door IVN en Heemkunde. Op de 2de verdieping is echter tot juli 2016 (misschien nog later) geen vluchtweg; zodat de ruimte voor onze lezingen zeker voorlopig niet gebruikt kan en mag worden. De ruimte is op last van de brandweer afgesloten totdat er een vluchtweg is. Die vluchtweg moet er komen door een horecagelegenheid die dan doorgang moet bieden vanaf de 2de verdieping. Spijtig genoeg voor IVN is door de indeling van de ruimte en de schuine wanden, de tweede verdieping te klein voor grote bijeenkomsten. Om niemand teleur te hoeven stellen, zullen onze lezingen daarom in de Proostenkelder doorgang vinden en ook de jeugdgroep heeft daar een nieuw onderkomen gevonden.

6. ORGANISATIE

Bestuur

Werkgroepen                                                                                                                   Buiten het bestuur, maar in goed overleg met het bestuur, wordt een aantal activiteiten uitgevoerd door de diverse werkgroepen. Dat zijn de werkgroepen: Jeugd; Landschapsonderhoud/beheer lokalen;  Wandelingen/Excursies; Planten; Padden.

Gidsen                                                                                                                               IVN -Meerssen beschikt over 12 natuurgidsen:

 • Els Derks-van der Wiel, Ulestraten, 043-3643740
 • Wim Derks, Ulestraten, 043-3643740
 • Riet Hautvast, Maastricht tel: 043-3475663
 • Jo Heijnens, Bunde, 043-3645263
 • Geert Hovens, Geulle,043-364 6026
 • Annie Hupkens, Maastricht, tel: 043-3472590
 • Jeanne Lam, Bunde, 043-364 9012
 • Riekie Notten, Moorveld, 043-364 5416
 • Willy Savelberg, Meerssen, 043-364 4955
 • Will Voncken, Berg aan de Maas, 046-4335339
 • Leo Voragen, Simpelveld, 045-5442300
 • Wil Lemmens, Maastricht, 06 -53654590

De natuurgidsen verzorgen niet alleen activiteiten uit het jaarprogramma van IVN -Meerssen. Vele gidsen zijn ook nog actief buiten ons normale IVN-pr ogramma. Zo wordt gegidst voor Natuurorganisaties, bv. het Limburgs Landschap, voor personeel van bedrijven of instellingen , buurtverenigingen, voor senioren (de wekelijkse "vuttrapperswandelingen") etc. Ook worden schoolklassen begeleid in de Natuur.De kwaliteit van de natuurgidsen wordt mede op peil gehouden met bijscholing, bijvoorbeeld door deelname aan de IVN -vrijwilligersdagen, georganiseerd door het district Limburg of door deelname aan eigen IVN -cursussen.

Uitstapje

Een keer per jaar wordt een uitstapje voor alle actieve leden georganiseerd. In 20 15 zijn we naar Gulpen gegaan, waar we een rondleiding kregen in de tuinen en het door Wiel Arets ontworpen paviljoen Hedge House van het echtpaar Jo en Marlies Eyck. Vanuit een specifieke levensfilosofie heeft het echtpaar de afgelopen jaren kunst verbonden met de prachtige natuur rond het kasteel in Wijlre. Als kers op de taart kregen we nog een rondleiding in het privé-kasteel door de kasteelheer zelf.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. In 2015 verschenen weer 4 edities waarvan de kaft gesierd wordt door fraaie natuurfoto’s van Paul Abels. De redactie wordt verzorgd door Jeanny Bronckers (tekst) en Paul Abels (foto’s en lay-out). Het IVN is de adverteerder en de sponsoren zeer erkentelijk voor de financiële steun.

Publiciteit

In regionale (week)bladen worden nagenoeg alle activiteiten gepubliceerd. In het verslagjaar zijn 46 nieuwsitems aan 10 verschillende media aangeboden. Enkele dagen voorafgaand aan een activiteit wordt een z.g. “nieuwsflits” per e-mail aan een 110-tal leden verzonden. In 2015 zijn 41 nieuwsflitsen verzonden. In de loop van 2015 is gebleken dat de website van IVN-Meerssen steeds meer wordt bekeken. Onze website werd in 201 5 ruim 3 600 maal bezocht. Op https://ivn.nl/afdeling/meerssen is/zijn onder meer ‘nieuws, activiteiten, foto’s, verslagen en ook de Nieuwsbrieven’ te lezen. De publiciteit en het beheer van de website wordt verzorgd door Paul Abels.

7. Samenvatting van aktiviteiten t.b.v.de gemeenschap:

 • organiseren van natuurwandelingen en excursies
 • verzorgen van voordrachten/lezingen
 • organiseren van activiteiten voor de jeugdgroep
 • in stand houden van de traditie van Kroedwusj
 • groenonderhoud op diverse plekken binnen de Gemeente
 • gratis tuinonderhoud bij de Kindervallei in Houthem
 • deelname in Groen Platform Meerssen
 • participatie in het Provinciale project Buitengoed Geul en Maas
 • verzorgen lessen in basisonderwijs
 • meewerken aan boomfeest dag en natuur opschoondag