IVN Meerssen en uw privacy

Privacy Statement IVN Meerssen

gewijzigd 12 mei 2019.

IVN Meerssen, secretatiaat gevestigd aan Burchtstraat 41, 6241 CR Bunde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Https// www.ivn.nl/afdeling/meerssen

Burchtstraat 41, 6241CR Bunde

John Bronckers is de Functionaris Gegevensbescherming van IVN Meerssen Hij is te bereiken via johnbronckers@hetnet.nl

 

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN Meerssen, deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Meerssen gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om leden en donateurs te informeren over projecten, producten en het werk van IVN Meerssen. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Meerssen jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN Meerssen gegevens van jou:

  • Wanneer je een  lidmaatschap afsluit bij IVN Meerssen, om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
  • Wanneer je deelneemt aan een cursus van IVN Meerssen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten.
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. 

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN Meerssen gegevens van leden, abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen, evenementen en acties.

IVN Meerssen verwerkt je naam, adres, geboortedatum, en geslacht (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en je email-adres (ten behoeve van verzending van de digitale Nieuwsbrief,  Nieuwsflitsen, uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IVN Meerssen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar ten behoeve van deelname aan de jeugdgroep

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johnbronckers@hetnet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

IVN Meerssen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

IVN Meerssen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens wijzigen/inzien

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar johnbronckers@hetnet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IVN Meerssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Bij beëndiging  van het lidmaatschap worden uw gegevens nog 1 jaar opgeslagen; daarna worden ze definitief verwijderd. Dit i.v.m. eventuele afhandeling lopende zaken, financiën / toezenden tijdschrijften zo lang abonnement nog loopt.                     

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Als je hebt aangegeven dat je de Nieuwsbrieven en/of onze Nieuwsflits per email wil ontvangen is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je geen digitale nieuwsbrieven/nieuwsflitsen meer ontvangen? Stuur een bericht van afmelding aan het secretariaat (ivnmeerssen@gmail.com)  en je ontvangt geen email meer. 

Geautomatiseerde besluitvorming

IVN Meerssen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IVN Meerssen) tussen zit

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IVN Meerssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via johnbronckers@hetnet.nl

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN Meerssen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.