Meerssen
Overig
Op
maandag09mrt202019:30

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

ALV IVN Meerssen

Het bestuur van IVN Meerssen nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering in De Stip om 19:30 uur

Wij doen een dringend beroep op iedereen om zo mogelijk naar deze ledenvergadering te komen. Er staan belangrijke punten op de agenda.


Agenda

  1.  Opening en mededelingen van de voorzitter, Yvonne Brounts.
  2.  Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 18   maart 2019. Zie Nieuwsbrief van juni 2019.
  3. Samenstelling Bestuur 2020: Aftredend en niet herkiesbaar is: Annie Hupkens Aftredend en herkiesbaar (1 jaar) is Jeanny Bronckers. Het bestuur stelt voor haar te herkiezen
  4. Het voortbestaan van IVN Meerssen.
  5. Bespreking van het IVN jaarverslag 2019.
  6. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020.
  7. Verslag van de kascontrôle-commissie : Jan Lenssen en Jo Lexis; Verkiezing nieuwe kascontrôle-commissie.
  8. De contributies in 2021 blijven gelijk onder voorbehoud van prijswijziging van het abonnement op De Natuurgids en het lidmaatschap van IVN landelijk. De contributies voor 2021 zijn als volgt: A-lid = lid van afd. Meerssen € 14,- B-lid = A plus De Natuurgids € 29,50 C-lid= B plus Landelijk lid € 41,50 D-lid= A plus Landelijk lid € 26,- Huisgenootlid € 5,--.
  9. De Nieuwsbrief / Website en Persberichten van IVN Meerssen.
  10. Rondvraag en sluiting van het zakelijk gedeelte van de vergadering. Huldiging jubilarissen:

Mw. Anneke Lelieveld 50 jaar lid; Dhr. Jef Jacobs 40 jaar lid;
Dhr. P. Brassé 25 jaar lid;

PAUZE
Presentatie van de nieuwe film van Ton Vranken:
“Rond beken en poelen” met interessante en gedetailleerde opnamen van flora en fauna van zowel boven alsook onder water.

 

Algemene informatie

maandag 9 maart 2020 - 19:30
algemene ledenvergadering van IVN Meerssen
Locatie: 
De Stip
Past.Dom.Hexstraat 10
6231HG Meerssen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image