Over Mark & Donge

Wij zijn IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Mark & Donge.

Onze afdeling bestrijkt een groot gebied rond Breda, tussen de rivieren de Mark en de Donge, en tussen de Biesbosch en de Belgische grens.

We organiseren natuurwandelingen in meer dan 50 natuurgebieden. Jaarlijks volgen circa 120 mensen één of meerdere cursussen.

De afdeling telt ruim 450 leden waaronder zo'n 40 jeugdleden. We hebben ook een aantal donateurs die onze afdeling steunen met een financiële bijdrage. Er zijn zo'n 15 werkgroepen actief. Daarin zijn circa 160 leden actief.

De afdeling is al sinds 1970 actief.

ANBI

IVN Mark & Donge is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doe je een donatie aan IVN Mark & Donge of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels). Meer weten over ANBI, klik hier.
(RSIN/fiscaal nummer: 816520252)

Organisatie

Het bestuur van IVN Mark & Donge is gebaseerd op onze verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement.
Daarin vervult de Algemene Ledenvergadering (ALV) een centrale rol. Deze bepaalt hoe we zijn georganiseerd en welk beleid we voeren.

In het meerjaren-beleidsplan hebben we de plannen voor de komende jaren uiteengezet.

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Binnen het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur samengesteld, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en hun plaatsvervangers, die als taak hebben de dagelijkse gang van zaken te bewaken.

IVN Mark & Donge kent vele werkgroepen die actief zijn op velerlei terreinen. Binnen het Algemeen Bestuur is een taakverdeling afgesproken die bepaalt welke bestuursleden regelmatig contacten onderhouden met de verschillende werkgroepen.

De werkgroepen hebben met elkaar afgesproken periodiek te overleggen in het zogenaamde Werkgroepen Overleg. Daarin wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten, wordt bezien of werkgroepen op bepaalde gebieden samen kunnen werken en of activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De werkgroepen gezamenlijk vormen de basis van de activiteiten binnen IVN Mark & Donge. Zij spelen een belangrijke rol in de contacten met het publiek. Zij zijn het visitekaartje van IVN Mark & Donge.

Er zijn, buiten IVN Mark & Donge, meerdere verenigingen die actief zijn op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en educatie. Via verschillende werkgroepen en ook vanuit het bestuur wordt met meerdere verenigingen samengewerkt.

Doelstelling Vereniging.

IVN Mark & Donge streeft er naar om binnen haar werkgebied de betrokkenheid van mensen bij natuur en milieu te vergroten en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

IVN Mark & Donge is een vereniging op het gebied van natuur- en milieueducatie die vanuit betrokkenheid met de samenleving en plezier in natuurbeleving in samenwerking met andere organisaties wil bijdragen aan meer kwaliteit in natuur en een beter milieu.
Dit doet zij door aan c.q. met de inwoners van ons totale werkgebied:

  • op hoogwaardig niveau kennis over te dragen (educatie)
  • in te spelen op de actuele situaties die natuur en milieu aangaan
  • te laten zien en beleven wat onze natuur en milieu hen te bieden heeft (of kan hebben)
  • samen de handen uit de mouwen te steken