Organisatie

Het bestuur van IVN Mark & Donge is gebaseerd op onze verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement.
Daarin vervult de Algemene Ledenvergadering (ALV) een centrale rol. Deze bepaalt hoe we zijn georganiseerd en welk beleid we voeren.

In het meerjaren-beleidsplan hebben we de plannen voor de komende jaren uiteengezet.

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Binnen het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur samengesteld, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en hun plaatsvervangers, die als taak hebben de dagelijkse gang van zaken te bewaken.

IVN Mark & Donge kent vele werkgroepen die actief zijn op velerlei terreinen. Binnen het Algemeen Bestuur is een taakverdeling afgesproken die bepaalt welke bestuursleden regelmatig contacten onderhouden met de verschillende werkgroepen.

De werkgroepen hebben met elkaar afgesproken periodiek te overleggen in het zogenaamde Werkgroepen Overleg. Daarin wordt informatie uitgewisseld over de activiteiten, wordt bezien of werkgroepen op bepaalde gebieden samen kunnen werken en of activiteiten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De werkgroepen gezamenlijk vormen de basis van de activiteiten binnen IVN Mark & Donge. Zij spelen een belangrijke rol in de contacten met het publiek. Zij zijn het visitekaartje van IVN Mark & Donge.

Er zijn, buiten IVN Mark & Donge, meerdere verenigingen die actief zijn op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en educatie. Via verschillende werkgroepen en ook vanuit het bestuur wordt met meerdere verenigingen samengewerkt.