Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag28jul201914:00

Markdal, Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

Tot 1968 was de Mark een sterk slingerende beek. Toen werd hij gekanaliseerd, verdiept en verbreed, met de bedoeling meer water sneller af te voeren en zo overstromingen in de stad te voorkomen. Tussen Breda en de Belgische grens werden zo'n 20 meanders afgesneden en vergraven, slechts enkele bleven als "dode arm" bestaan. De Mark kreeg het uiterlijk van een kanaal.

De snelle waterafvoer bleek echter rampzalig voor de grondwaterstand te zijn en veroorzaakte verdroging, waar de omringende natuurgebieden erg onder geleden hebben. Het daar aanwezige water werd versneld het beekdal ingezogen. Ook de diepe bemaling om het grondwaterpeil te verlagen t.b.v. de landbouw, veroorzaakte ernstige verdroging.  Bovendien bleef de periodieke wateroverlast in de stad Breda toch bestaan.

In 2003 is het dal tussen de Reeptiend en Ginneken opnieuw op de schop gegaan, met de bedoeling de beek weer te laten kronkelen, meer water te bergen en vast te houden en zo ook het natuurherstel op gang te brengen. Het dal ziet er nu heel weids uit, met graslanden en plas-drasgebieden. Brede stroken akkerland en intensief begraasd en bemest weiland zijn afgegraven. Het is een prachtig, groen en waterrijk landschap geworden.

Bij de Bieberg is de oude meander, die dreigde te verlanden, opgeschoond. Deze meander stroomt via duikers beperkt mee en dat heeft men zo gelaten, omdat hier bijzondere soorten voorkomen, zoals de zoetwatermossel en het bittervoorntje. Deze soorten verdragen geen snel stromend water.
In 2013 is de oude meander bij de Klokkenberg ook weer op de Mark aangesloten.

In de steile oevers van de meanders broeden elk jaar oeverzwaluwen en soms de ijsvogel. Al enige jaren geleden heeft een koppel ooievaars het Markdal ontdekt. Ze hebben al heel wat jongen grootgebracht op het dak van de Grote Hoeve, het districtskantoor van Staatsbosbeheer. Ook dit jaar zijn er jongen grootgebracht. Misschien zijn ze nog aanwezig tijdens deze wandeling.

Dit deel van het Markdal wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Een deel bij Galder is in bezit van Natuurmonumenten.

Algemene informatie

zondag 28 juli 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk. Thema: Wat vliegt daar ?
Locatie: 
parkeerplaats. Rest. Bouvigne Paradijs
Bouvignelaan 3
4836 AA Breda
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image