Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag15dec201914:00

GALDERSE HEIDE Natuurwandeling

Vrij toegankelijk

De Galderse Heide was oorspronkelijk een tamelijk nat bos- en heidegebied, met hoge grondwaterstand en kleine en grote vennen. Door de sterke daling van de grondwaterspiegel, o.a. door diepe bemaling ten behoeve van de landbouw en de nabijheid van de zandwinplassen de Galderse Meren, zijn de bijzondere omstandigheden van de vochtige heide misschien wel voorgoed verdwenen.
Door natuurherstelwerkzaamheden, m.n. het afplaggen van de veel te voedselrijk geworden bovenlaag, is hier en daar de heidevegetatie teruggekeerd. De laatste jaren wordt het terrein een paar keer per jaar door een schaapskudde begraasd.

De Galderse Heide is voor een groot deel met bos beplant. Er is ook veel spontane boomopslag en de heideveldjes zijn voor een deel met gras, vooral pijpestro, begroeid. Pijpestro is niet geliefd, omdat het de struikheide verdringt, maar het is wel een heel sierlijke grassoort.
Het is een aantrekkelijk, half open en licht golvend landschap.
In de zomer spelen Dopheide en Struikheide in de open gedeelten een kleurige rol.
Het noordelijke deel, de Overase Heide, is voor een deel eigendom van Defensie, maar grotendeels van Staatsbosbeheer, evenals het oostelijke deel. Het zuidelijke deel, de eigenlijke Galderse Heide, is van de gemeente Breda.

Door de drie eigenaren is voor het hele gebied van ca.180 ha een toekomstplan opgesteld, om te komen tot verder natuurherstel en aaneenschakeling van de verschillende terreinen. De agrarische enclave bij de Johannahoeve was ook in het plan betrokken. In 2009 is in dit gebied de bemeste bovenlaag afgegraven en afgevoerd. Ook werden oude, gedempte vennen opnieuw uitgegraven. Hier ligt nu een uitgestrekt open terrein, met permanent en wisselend onder water staande gedeelten. De plantengroei is er goed op gang gekomen. Aan de oostkant van dit terrein is in 2015 een houten vlonderpad door de moerassige heide aangelegd.

Tussen de Overase en Galderse heide en de natte terreinen bij Kogelvanger en Turfvennen is al eerder een brede strook naaldbos weggekapt. De bedoeling is, dat hier een groene, gedeeltelijk moerassige verbindingszone met een gevarieerde kruid- en struiklaag ontstaat, die aantrekkelijk is voor allerlei insecten, vogels en andere dieren.

Algemene informatie

zondag 15 december 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : ‘Al eeuwen bos’
Locatie: 
nabij rest. ‘Huis Den Deijl’
Marellenweg 8
4836BH Breda
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image