Mark & Donge
Vogels
Op
zondag18nov201810:00

Binnenpolder Terheijden

Publiekswandeling

Vogelwandeling Binnenpolder Terheijden

De Binnenpolder is een komvormig laaggelegen gebied, waar dekzandruggen omheen liggen. In die kom is gedurende duizenden jaren veen gevormd. Ondanks de vroegere turfwinning is er vooral in het centrum nog altijd een veenlaag van ½ tot 1 meter dikte aanwezig.

Het was eeuwenlang een moerassig boezemgebied, dat agrarisch onbruikbaar was. Er kon alleen in droge zomers hooi geoogst worden.

Het was moeilijk te ontwateren, vooral ook door de voortdurende aanvoer van kwelwater. Zo ontstond  een vrijwel ongerept natuurgebied met een enorm rijke plantengroei, met vele zeldzame soorten en een uitbundig vogelleven, een paradijs voor weide- en watervogels.

In 1950 werd het toch ontgonnen en met zand opgehoogd. De grondwaterstand werd met meer dan een meter verlaagd, om er een weidegebied met akkerland aan de randen van te maken.

De verdroging was rampzalig voor de natuurwaarden.

Alleen in de sloten kwam dankzij het schone kwelwater nog een interessante plantengroei voor.

Vanaf 2007 heeft Staatsbosbeheer van een aantal percelen de voedselrijke bovenlaag laten afgraven en ook is het waterpeil weer verhoogd. Er zijn enkele nieuwe petgaten gegraven, met de bedoeling het verlandingsproces weer op gang te laten komen. Het beheer is gericht op herstel van de vegetatietypen van veenmoerassen en moerassige hooilanden en op verbetering van de weide- en watervogelstand.

De eendenkooi in het hart van de Binnenpolder lijkt een groene heuvel in de vlakke polder.

De kooi is niet toegankelijk, maar SBB houdt er af en toe wel rondleidingen.

De Linies van de Munnikenhof en van den Hout zijn markante plaatsen in het vlakke polderland. Deze zijn onderdeel van de Zuiderwaterlinie, die rond 1700 door Menno van Coehoorn werd ontworpen.

We hopen tijdens deze ochtendwandeling veel soorten trekvogels te zien – neem uw verrekijker mee.

 

Algemene informatie

zondag 18 november 2018 - 10:00 tot 12:00
Eindtijd is bij benadering. Vertrek: om 10.00 uur, vanaf Schimmelseweg, bij viaduct waar N285 over deze weg gaat, 4844 Terheijden (De Schimmelseweg is een doodlopende weg, die tot het viaduct voor auto’s toegankelijk is.)
Locatie: 
Schimmelseweg bij viaduct waar N285
Schimmelseweg
4844 Terheijden
Nederland
Extra Informatie: 

De wandeling duurt ongeveer anderhalf à twee uur.

Google Maps image