Maastricht
Overig
maandag17mei2021

Nieuwe Humus + Jaarverslag

Humus 109
De nieuwe Humus - afdelingsblad van IVN Maastricht - is uit. U kunt dit blad ook digitaal lezen, klik hiervoor in het groene menu (op onze homepage) op de tab 'Humus - lees hier'. Omdat in deze Humus veel te lezen valt over de activiteiten ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum konden we we niet alle artikelen plaatsen. Zo ook de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
Wij willen u deze en een paar andere artikelen niet onthouden.

U kunt ze hieronder lezen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

10 maart 2021, 20.00 uur, digitaal via Zoom

Aanwezige bestuursleden:
Anneke van Montfort: voorzitter/penningmeester
Carlo Poolen: secretaris     
Chris van den Ende: bestuurslid
Irma Kokx: bestuurslid
Gid van Schijndel: bestuurslid

Aanwezige leden:
Herman Heemskerk, Tineke de Jong, Nico Wetzels,  Dirk van de Weijer, Chrit Merckelbagh,  Arie Boersma, Vanessa Ali, Harry Geelen, Adri Dansen, Antonie de Beaumont, Jeanne Boosten, Jack Gerats.
    
VERSLAG:

1: Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2: Verslag van de algemene ledenvergadering van 11 maart 2020
De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast;

3: Verslag van de secretaris
Het jaarverslag is vooraf toegestuurd aan de deelnemers. De secretaris geeft een mondelinge samenvatting. Opmerking uit de vergadering: De workshop vleermuizen is niet doorgegaan, wel hebben we meegedaan aan de Nacht van de Vleermuis. De vergadering stelt het verslag vast met aanpassing van de workshop vleermuizen.  

4: Financieel verslag van de penningmeester

4a: Financieel verslag 2020
De balans- en de verlies- & winstrekening over 2020 is vooraf aan de deelnemers gestuurd. In verband met de coronamaatregelen zijn er weinig uitgaven geweest. Het jaar wordt afgesloten met een klein positief saldo. De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag over 2020. Chrit Merckelbagh vraagt om enkele aanpassingen van de gebruikte termen.  
 
4b: Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Dirk van de Weijer en Chrit Merckelbagh heeft de financiële stukken over  2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Op voorstel van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge over het jaar 2020.

4c: Benoeming kascontrolecommissie 2021
Dirk van de Weyer treedt af als lid van de kascommissie. Jack Gerats stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. De vergadering benoemt Chrit Merckelbagh en Jack Gerats tot kascontrolecommissie 2021.

4d: Realisatie 2020 en Begroting 2021
De realisatie 2020 en de begroting 2021 zijn vooraf toegestuurd aan de deelnemers.
Opmerkingen naar aanleiding van de begroting:
Voor het jubileum is een aparte begroting opgesteld.
Arie Boersma stelt voor om het besluit van het bestuur om geen gebruik te maken van de stichting Nymphea te heroverwegen in de onderhandelingen over de Natuurtuinen. Adri Dansen ondersteunt deze oproep om de financiële continuïteit van de vereniging te borgen en vraagt de ledenvergadering opdracht te geven aan het bestuur om te onderzoeken of wij met ons vermogen, gelijk Arie over Nymphea vertelde, meer kunnen doen dan zonder rente op de bank te laten staan.  De voorzitter neemt het op als actiepunt voor het bestuur.
Afdracht aan IVN NL: het bedrag is verhoogd en gebaseerd op een realistische berekening.
Begroting werkgroep Natuurbeheer: het bedrag in de begroting is toereikend. Eventuele extra uitgaves kunnen met het bestuur worden besproken.   
Voor 2021 is een bedrag opgenomen voor de huur van de Natuurtuinen. Dit bedrag zou het CNME niet in rekening brengen maar het bestuur gaat er van uit dat we een rechtsgelding huurcontract hebben en dus huur betalen.  
De werkgroep BOP heeft vanwege corona geen begroting kunnen opstellen. De inventarisatie van de werkzaamheden moet nog gebeuren. Het restbedrag van Ommetje Wolder staat op de balans als reserve en kan worden toegekend.  
De vergadering stelt de begroting 2021 ongewijzigd vast.

4e: Contributieverhoging 2022/2023
Vanuit het landelijk IVN is een voorstel gekomen om de contributie te verhogen van € 24,- naar € 25,-. Er is echter nog geen besluit genomen en het is niet duidelijk wanneer de verhoging ingaat. Het bestuur stelt voor om in principe akkoord te gaan met deze verhoging. De vergadering is akkoord.  

5: Samenstelling bestuur
Irma Kokx is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Irma voor haar jarenlange inzet als bestuurslid. Anneke blijft aan als voorzitter/waarnemend penningmeester tot een vervanger is gevonden. Vanessa Ali komt het bestuur versterken. Samen met Irma gaat zij de werkgroep publieksactiviteiten vormgeven.  

6: Huuropzegging CNME Natuurtuinen
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken:
We kunnen de Natuurtuinen blijven gebruiken tot 31 december.
Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen de opzegging van de huurovereenkomst. Het bezwaar wort 20 april behandeld door de rechter. De zitting is openbaar.
We hebben overleg gevoerd met IVN-NL en de Regio-Zuid. Het uitgangspunt is het behouden van de Natuurtuinen voor NME-activiteiten. IVN NL biedt ondersteuning maar kan niet een structurele financiële bijdrage leveren.   
Op initiatief van de gemeente is een onderzoek gestart naar mogelijke ontwikkelingen van de Natuurtuinen en de omgeving. IVN Maastricht is hierbij betrokken. In mei wordt het rapport verwacht.  

7: Vooruitblik 2021
De activiteiten dit jaar worden georganiseerd rondom het 50-jarig jubileum van IVN Maastricht, wel worden de activiteiten aangepast aan de coronamaatregelen. Voor alle activiteiten is financiële dekking gevonden.   

8:    Rondvraag en sluiting
Jack Gerats: bedankt voor de inzet om ondanks de coronamaatregelen toch activiteiten te organiseren.
Herman Heemskerk:  De dagwandeling in mei kan vanwege corona niet doorgaan.
Anneke van Montfort: Nico Wetzels bedankt voor zijn inzet voor de ledenadministratie.

25 maart 2021
Carlo Poolen, secretaris

Maak een mooie foto
Als ik ga hardlopen heb ik altijd mijn smartphone bij me. Voor het geval dat je moet bellen, je weet maar nooit. Vlakbij uitspanning De Nachtegaal had ik dat ding even nodig, niet om te bellen maar om een fotootje te maken. Naast het MECC is een teststraat, dat weet iedereen. Maar ik wist niet dat bij De Nachtegaal kennelijk ook een teststraat is. De bezoekers van deze teststraat hielden zich keurig aan de afstand van 1,5 meter.  [Chris van den Ende]

TeststraatHet Paulissen-vaccin
In de VIA Maastricht van 6 januari staan personen en organisaties genoemd die van politieke partijen in Maastricht een pluimpje krijgen, in de vorm van een taart.
IVN Maastricht krijgt van Groen Links zo’n pluimpje, net zoals Angela Moberts die sinds vele jaren een gewaardeerd lid van IVN Maastricht is. De taart voor IVN Maastricht is geadresseerd aan het adres van Carlo, onze secretaris, dus je verwacht dat daar op die dag de bel gaat om een taart in ontvangst te kunnen nemen. Maar die dag was er overdag niemand thuis. Carlo: “als ze het bij de buren hebben afgegeven dan is de taart misschien al op”.
Op 9 januari valt bij Carlo een brief op de mat: hij kan tot 3 weken daarna de taart ophalen bij Bakkerij Paulissen in Heer. Als de taart dan nog maar goed is. Ik besluit Carlo wat werk uit handen te nemen en neem met de bakkerij contact op. Het blijkt geen gewone taart te zijn die aan bederf onderhevig is maar een ijstaart die in de vriezer ligt.
In deze Coronaperiode worden inmiddels de eerste Nederlanders verblijd met een vaccin van Pfizer. Dat vaccin wordt vervoerd en opgeslagen in vrieskisten met een temperatuur van -80 graden Celsius. Ik ben ook op pad gegaan met een vrieskist om bestuursleden en coördinatoren te verblijden met een vaccin van Paulissen.     [Chris van den Ende]

Taart in vrieskist