Taken van de voorzitter en bestuurslid

Taak van de voorzitter:      

      a.   behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling;
      b.   geeft leiding aan de bijeenkomsten van het afdelingsbestuur en het
            dagelijks bestuur;
      c.   zit de ALV voor;
      d.   onderhoudt de interne en externe contacten;
      e.   rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden.
      f.    tijdsinvestering: plusminus 20 min per week, 3 tot
            4 bestuursvergaderingen, 1 ALV en 2 regio-vergaderingen.

      
Wie zou deze uitdaging voor minimaal drie jaar willen aangaan?

Taak bestuurslid:

  1. woont de bestuursvergaderingen bij
  2. denkt mee en beslist mee tijdens besluiten, genomen in een bestuursvergadering.
  3. zet zich in voor mogelijke taken die binnen het bestuur worden verdeeld.
  4. tijdsinvestering: plusminus 10 uur op jaarbasis ( 3 tot 4 verg )

Wie zou deze uitdaging voor minimaal drie jaar willen aangaan?

Frequentie: 

  1. het bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar
  2. tussendoor is er mailcontact over ingekomen mail van het landelijk ivn of andere instanties
  3. incidenteel is er telefonisch contact, wanneer zaken urgent zijn of niet kunnen wachten tot een volgende bestuursvergadering.

Locatie:

  • de vergaderingen vinden doorgaans plaats bij een van de bestuursleden thuis of op

een locatie die door een van de bestuursleden mag worden gebruikt.

Sfeer:

  • wij vergaderen in een gemoedelijke sfeer, maar houden ons in de regel wel aan een tijd van 19.30 – maximaal 22.00 uur

Uit de statuten:

Het bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur van tenminste 3 leden, waarvan tenminste de voorzitter, de secretaris en de penning­mees­ter of de secretaris/penningmeester deel uitma­ken. Het dagelijks bestuur is verant­woor­ding verschul­digd aan het afde­lingsbe­stuur

De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar.

Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuursleden die gekozen zijn in de vacature van een tussentijds afgetreden bestuurslid, nemen in het rooster van aftreden diens plaats in. Aftredende bestuursleden zijn slechts eenmaal terstond herkiesbaar.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. Door het verstrijken van twee zittingsperioden van elk drie jaar.
b. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
c. Doordat een bestuurslid zelf ontslag neemt, mits dit schriftelijk    geschiedt. Dit ontslag kan te allen tijde worden ingediend.