Maas en Niers
IVN
Op
donderdag20feb202019:30

Algemene Ledenvergadering

ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering IVN Maas & Niers (via Manie 139, de digitale nieuwsbrief en de M&N-website. Dus niet per post) op donderdag 20 februari 2020, aanvang 19.30 uur in het clubgebouw ’t Leger, Kampweg 10 te Gennep

Agenda:

 • Opening door de voorzitter, mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag Algemene Ledenvergadering 21 februari 2018 (eerder gepubliceerd in de Manie 136 van maart 2019) en op te vragen bij secretariaat-ivnmn@live.nl
 • Jaarverslag 2019, presentatie door de voorzitter
 • Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
 • Liggen vanaf 19.00u ter inzage en worden tijdens de vergadering gepresenteerd
 • Ledenadministratie
 • Verslag kascontrolecommissie (René Elich en Germa Vloet) over 2019, decharge penningmeester en benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 • Veranderingen in het bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Het bestuur is opzoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen dit vóór 10 februari 2020 bij het bestuur kenbaar maken
 • Leden kunnen een kandidaat voordragen. Een voordracht voor een bestuurslid dient vóór aanvang van de vergadering, schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf leden, bij het bestuur te worden ingediend.
 • Huldiging 25-jarige jubilarissen Jubilarisboom met plaquette
 • Organisatie:
 • Programma 2020
 • Beleidsnota IVN Maas en Niers
 • Omgangsregeling VOG
 • Rondvraag en sluiting ALV

20.30 uur Pauze met een drankje en een hapje

20.45 uur Lezing door en over het Waterschap Limburg
Wat doet het Waterschap: Veilige dijken – droge voeten – schoon water – voldoende water bij droogte – natuurbeheer – waterberging – recreatie

Algemene informatie

maandag 30 december 2019 - 14:46
Locatie: 
Kampweg 10 6591 XV Gennep
Nederland
Google Maps image