Lutterzand

Het Lutterzand ligt Noord-Oostelijk van het plaatsje De Lutte (gemeente Losser) aan de grens met Duitsland.

Het Lutterzand bestaat uit een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, grote dennenbomen van verschillende leeftijden, jeneverbesstruwelen en heideveldjes. Karakteristieke vogels onder andere de buizerd, zwarte en bonte specht, staartmees, boomleeuwerik, nachtzwaluw, oeverzwaluw, de ijsvogel, aalscholver en andere vogels zijn daar waar te nemen.

                        

Het riviertje De Dinkel kronkelt door het landschap. Doordat het water in de buitenbocht sneller stroomt dan in de binnenbocht zijn daar door erosie steile oeverranden ontstaan. De steilrand waar een wandeling naartoe gaat is ongeveer 7 meter hoog. Er is hier een opeenvolging van lagen te zien die zo'n 20.000 jaar omvat.                         

                        

(laatste wijziging 10-08-2017)