Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep van IVN Leek-Nietap is sinds de oprichting in 2010 inmiddels een actief bestaan gaan leiden. 

Op 18 januari 2010 vond een eerste informatiebijeenkomst plaats voor een Plantenwerkgroep. Het jaar 2010 werd gebruikt om met elkaar te onderzoeken wat men wil en wat men kan. Vanaf 2010 worden jaarlijks enkele natuurterreinen onderzocht. Het gaat dan om terreinen van het Groninger Landschap zoals de Coendersborch in Nuis, om gebieden van Staatsbosbeheer zoals de Oude Riet.  Binnen dit laatste gebied zijn t.b.v. FLORON (Flora Onderzoek Nederland) enkele kilometerhokken op alle voorkomende plantensoorten geïnventariseerd. Ook wordt t.b.v. Stichting de Dotterbloem (agr. natuurver.) de ontwikkeling in enkele nieuwe natuurgebieden onderzocht, o.a. aan het Wilgenpad in Boerakker.

Inmiddels is deze werkgroep met een vaste kern van zes personen jaarlijks actief op het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies.
Gedurende 2016 is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de flora rondom de borg Nienoord in Leek, wat heeft geleid tot een lijvig Rapport Nienoord 2016 met aanbevelingen t.b.v. het toekomstig beheer.

In het najaar van 2017, met een doorloop naar 2018 werd door de werkgroep een voor iedereen toegankelijke cursus planten determineren verzorgd.

Voor een ingekort jaarverslag van de werkgroep over 2018, zie Verkorte notulen jaarverslag PWG 2018

In het veldseizoen wordt er maandelijks op een ochtend of avond een veldbezoek aan een terrein gebracht.
Ook de praktijk van het werken met de flora (Heukels) wordt geregeld geoefend.
De data en de te bezoeken gebieden in 2019 vindt u in ons Activiteitenoverzicht 2019

De determinatieavonden zijn besloten en enkel voor de leden van de werkgroep bedoeld.
De groeiseizoenactiviteiten staan open voor geinteresseerden en worden ook onder het activiteitenaanbod van de afdeling genoemd.
Let wel, u moet zich hier wel eerst voor opgeven en u doet dan actief mee in het onderzoek.

Voor nadere informatie of eventueel aanmelding kunt u zich richten tot dhr. Ties Ausma, via de e-mail: tiesausma@hotmail.com (en alleen bij urgentie via 06-21959417)