Patrijs

Waarnemingen

Patrijzenveldjes zijn heel belangrijk.

 

In het kader van het jaar van de biodiversiteit heeft de gemeente Laarbeek in 2010 de patrijs als ambassadeursoort  gekozen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente in Lieshout (Elsduin) en Aarle-Rixtel (Strijp) patrijzenveldjes aangelegd.  In Beek en Donk (Voorbeemd) realiseert de gemeente binnenkort  nog  een patrijzenveldje.

Omdat de afgelopen 50 jaar het aantal patrijzen in Nederland met 95% is afgenomen heeft Vogelbescherming Nederland  2013 uitgeroepen tot jaar van de patrijs.  In verband hiermede heeft vogelwerkgroep de Ortolaan  dit jaar in Laarbeek patrijzen geïnventariseerd.  Graag wil ik iedereen bedanken, die waarnemingen van de patrijs aan mij heeft doorgegeven.

Er zijn in Laarbeek in 20 km-hokken patrijzen waargenomen. Het grondgebied van Laarbeek ligt in 75 verschillende km-hokken. Er zijn 48 keren  patrijzen gezien en/of gehoord.  Een aantal waarnemingen hiervan  zijn zeer waarschijnlijk van dezelfde patrijzen. Onze gegevens zijn verstrekt aan SOVON, die een landelijke beeld probeert te krijgen van het aantal patrijzen in Nederland.

Ook zijn er patrijzen gezien in de directe omgeving van de aangelegde patrijzenveldjes.  Deze veldjes zorgen voor extra voedsel en broedgelegenheid.  Niet alleen de patrijs profiteert hiervan maar ook vele andere boerenlandvogels.  

Patrijzenveldjes zijn heel waardevol voor het verbeteren van de biodiversiteit. Op het patrijzenveldjes is struweel aangeplant en er wordt graan met  kruidenrijke randen ingezaaid.  Vele soorten insecten vinden hier voedsel.  De zaden trekken muizen aan, die weer belangrijk zijn voor onze  uilen en roofvogels.  Er zitten momenteel heel weinig muizen.  Daarom zijn de broedresultaten van b.v. kerkuil en torenvalk dit jaar heel slecht geweest.

IVN Laarbeek spant zich de laatste jaren vooral in om de natuurwaarde van het agrarische landschap te verbeteren.  Graag zien we in de land- en tuinbouwgebieden meer kruidenrijke  wegbermen,  meer   struweel, erfbeplanting, houtwallen, heggen en akkerranden. We proberen de overheid en agrariërs te motiveren om hieraan te werken.  Ons landschap is immers jarenlang “uitgekleed”.