IVN Westerkwartier e.o.
Duurzaamheid
maandag08feb2021

Gifvrije gemeente?


Kort geleden ( 2 febr. 2021) lazen we in de lokale media dat op een door D66 en GroenLinks in de Raad ter stemming gebrachte motie, ter continuering van het al jaren gevoerde gifvrije beleid in het beheer van de openbare ruimte, door alle andere partijen is tegengestemd.
Hoe zit dit?

Sinds 1 november 2017 is professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw verboden. Dus gemeenten, hoveniers, groenbedrijven mogen deze middelen niet meer toepassen. Inmiddels zijn binnen de sector erg veel manieren gevonden om ongewenste kruidengroei te minderen. Er is zelfs een tendens om het belang van juist ook deze kruiden onder de aandacht te brengen d.m.v.
botanisch stoepkrijten: plantjes op de stoep van een naam voorzien met stoepkrijt.
Nu terug naar waar het mee begon. Op 24 november 2020 heeft het Gerechtshof in Den Haag het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw wegens het ontbreken van een  wettelijke grondslag onverbindend verklaard.
In gewone mensentaal, het verbod is dankzij een sterke lobby van de producenten van tafel geveegd.

Inmiddels heeft menig groot groenbedrijf al besloten geen gehoor te geven aan deze verruiming van de wet. En in de Tweede kamer is al een motie goedgekeurd met de opdracht aan de Minister om deze maas in de wet te dichten. Maar dat duurt al snel een jaar.
De motie van twee politieke partijen om het gifvrije beleid van de afgelopen jaren voort te laten duren is dus door alle overige coalitiepartijen afgewezen. De motieven hierachter kennen wij (nog) niet, maar helder is dat hiermee de deur
op een kier is gezet om het professioneel gebruik van onkruidbeheermiddelen als glyfosaat en plaagdierbestrijding met biociden weer toe te staan.

Met het oog op milieu- en biodiversiteitbescherming en -behoud hebben we een brief aan het College van B&W en de afzonderlijke fractievoorzitters gezonden met het dringende verzoek het bestaande beleid te continueren, respectievelijk beleid te ontwikkelen waarmee de gemeente Westerkwartier zeker daar waar het betreft de openbare ruimte gifvrij blijft.
Bijgaand de Brief aan College van B&W Gemeente Westerkwartier
Een vrijwel soortgelijke, iets aangepaste, brief, is verzonden aan alle Raadsfracties.