Werkgroep vogel aug-sept '22

22 Nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland op de Oranje Lijst
Nederland telt 78 vogelsoorten die op de Rode Lijst staan. Hun voortbestaan wordt in Nederland ernstig bedreigd en moeten worden beschermd. De Oranje Lijst onthult 22 nieuwe, bedreigde vogelsoorten, als de huidige ontwikkeling zich doorzet. Het betreft vogelsoorten die voor een belangrijk deel als algemeen voorkomend worden beschouwd zoals grote lijster, gekraagde roodstaart, spreeuw, kokmeeuw, scholekster, torenvalk, waterhoen, wulp en zwarte mees. Deze schokkende ontwikkeling is helder geworden op basis van onderzoek van Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek.

Aanbevelingen om uit de stifstofcrisis te komen
Natuur- en milieuorganisaties dagen het kabinet uit tot een duurzaam toekomstperspectief voor boeren, klimaat, water en natuur. Het moet allemaal extensiever en natuurvriendelijker met afbouw van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en import van veevoer. Dus naar een ecologische landbouw in een gesloten kringloop; met hulp voor de koplopers (biologische/natuurinclusieve landbouw). 

De ketenpartijen als veevoerbedrijven, supermarkten en groothandel moeten meedoen.  

De enorme achteruitgang in de stand van de boerenlandvogels (sinds 1960 met 60/70% teruggelopen) zou hiermee een halt toegeroepen moeten worden ! Al zullen nog vele, aanvullende maatregelen genomen niet kunnen ontbreken.

In Oss heb je natuurlijk mogelijkheden voor biologische producten in supermarkten en meer speciaal bij Ekoplaza aan de Kruisstraat, bij varkensboer BioBoer Jop aan de Houtweg 1 in Macharen (op zaterdag tussen 10.00 tot 16.00 uur, in de Streekwinkel en bij Strant in Haren) en voor ijs (en ook speciale arrangementen) bij het Kolluk’s Hofke, biologisch melkveebedrijf aan de Koolwijksestraat 18 in Herpen.

Inspraak op plannen voor de Duurzame Polder-kernweidevogelgebied
De gemeenten Oss en Den Bosch zijn gestart met de voorbereiding van een Milieu-Effect-Rapportage (MER) voor de Duurzame Polder van Lith/Geffen (met vooral de plaatsing van windmolens en het idee van het Vitale Platteland voor m.n. de landbouw). Binnenkort zal de zgn. Notitie Reikwijdte en Detailnivo voor de MER worden gepubliceerd om het onderzoek, modellen van inrichting en het toetsingskader te duiden. Daarop zullen we zeker inspreken.

Als aftrap is door IVN Oss een gesprek gearrangeerd met gedeputeerde van de provincie Annemarie Spierings, als belangrijk beschermer van de weidevogels, en de wethouders Hooiveld en Van den Bergh (Oss) en Van der Geld (Den Bosch). Onze ernstige zorg is uitgesproken over de gevolgen van vooral de windmolens op dit voor Brabant belangrijkste kernweidevogelgebied. Deze combinatie lijkt ons eigenlijk niet mogelijk. In ieder geval zal minimaal compensatie en herstel tot een duurzaam weidevogelkerngebied uitgangspunt moeten zijn (zeker 1000 ha.), zeker ook in relatie tot overige ontwikkelingen in de polder, zoals Oss-West, de landbouw, recreatie etc..

Trekvogels
Kennis rondom het fenomeen van trekvogels is nog niet zo heel oud. Heel vroeger vroeg men zich af of zij in winterslaap gingen (Aristoteles), in de winter een andere gedaante aannamen, en later – 17e eeuw - dat bijv. zwaluwen naar de maan vlogen (geleerde Engelsman Charles Morton). Begin 19e eeuw schiet een Duitse rijksgraaf een ooievaar dood met een Afrikaanse pijl in zijn nek en wordt helder dat deze soort overwintert in warme gebieden van Centraal-Afrika. 

Landelijke Dag Sovon Vogelonderzoek (zaterdag 26 nov. Reehorst, Ede)
Sovon organiseert i.s.m. Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie en enkele terreinbeherende organisaties weer de zgn. Landelijke Dag.  Op het programma staan een uitgebreide informatiemarkt, diverse lezingen en een jeugdprogramma. Voor vogelaars, maar zeker ook voor alle andere natuurliefhebbers en dus ook voor kinderen. Voor verdere informatie kunt u de website van Sovon raadplegen.

Extra activiteiten ivm 40-jarig bestaan
In december 2019 bestond de vogelwerkgroep 40 jaar. Daar wilden we in 2020 aandacht aan besteden. Er kwamen een aantal ideeën naar boven waaronder een vogelkijkhut bij het Ossermeer. Omdat we bang waren dat die al snel gesloopt zou worden hebben we de mogelijkheid bekeken of we een eigen plekje konden krijgen aan de kant die onder beheer is van Natuurmonumenten. Dat bleek echter al snel onhaalbaar, er zou veel te veel verstoord moeten worden. En dat wilden we niet in dit stiltegebied. Vandaar dat dit idee op de plank kwam te liggen. Daarvoor in de plaats is een broedeilandje voor visdiefjes gerealiseerd. Het werd even stil door de corona toestanden. Toen we echter benaderd werden door SLO met een plan voor een vogelkijkhut, met een mooi ontwerp, hebben we het toch weer opgepakt. Het zou hufterproof gemaakt kunnen worden dmv een basis bestaande uit staal en aftimmering met hout. We hadden een budget voor ons 40 jarig bestaan, maar dat was niet genoeg. Dus hebben we de gemeente benaderd met de vraag of zij iets wilden bijdragen voor ons 40 jarig bestaan. En daar werkten ze graag aan mee. SLO was bereid om, als cadeau, de vogelkijkhut te realiseren en te plaatsen.
vogelhut

Dat is op woensdag 27 juli jl gebeurd. We wilden graag wachten tot na het broedseizoen om de verstoring zo minimaal mogelijk te houden. Er moest nogal wat riet verwijderd worden, maar dat groeit wel weer aan. Zodoende hebben we een mooie vogelkijkhut die aan de linkerkant gaat uitkijken over en in het riet, aan de voorkant naar de stilte kant van Natuurmonumenten en aan de rechterkant kunnen we een eind over het water heen kijken. De gemeente had ook nog budget vrijgemaakt, speciaal voor een informatiebord. Ook daar wordt aan gewerkt.
vogelhut

Tot nu toe allemaal vrolijke berichten. Er was echter ook een hele droevige kant aan dit verhaal. Peter Nederkoorn, medewerker van SLO die aan deze vogelkijkhut gewerkt heeft en mee geplaatst heeft,  is later die dag overleden.  Ons medeleven gaat dan ook uit naar zijn familie en iedereen bij SLO. Veel sterkte met dit verlies. We werken graag mee aan een eerbetoon voor hem.
We willen uiteraard sowieso SLO bedanken voor het initiatief en het realiseren. We zijn er erg blij mee en hopen er vele leuke waarnemingen te kunnen melden. Tzt zal hij aangemeld worden bij vogelkijhut.nl. Daar kun je dan ook de waarnemingen in het gebied volgen.

vogelhut