Werkgroep groen&ruimte en vogelwerkgroep aug-sept '22

Het windmolenproject ‘duurzame polder’ is niet in het belang van natuur én milieu

Midden in de Lithse polder heeft een delegatie van IVN Oss haar zorgen gedeeld met de  gedeputeerde Spierings van de provincie Noord-Brabant en de wethouders Hooiveld, Van der Berg (Oss)  en Van der Geld (’s-Hertogenbosch) over de aanleg van een windmolenpark midden in het grootste en belangrijkste weidevogelgebied van Noord-Brabant.

Het gebied heeft een kwetsbare en fragiele populatie broedvogels, overwinteraars en (door)trekkers. Dankzij de goede samenwerking van boeren, vrijwilligers(organisaties)  en subsidie van de provincie stabiliseert de fragile populatie zich. Uit een rapport van Sovon blijkt dat 1/3 van de aanwezige vogels achteruit zal gaan door de plaatsing van windmolens. Dit kan de fragiele en kwetsbare populatie niet opvangen. Om die reden en de onzorgvuldige procedure achten wij de kans groot dat dit traject strandt bij de Raad van State

Het zou zonde zijn als we zo veel kostbare tijd verliezen aan dit traject. Door de focus op dit project komen bijvoorbeeld besparing van energie, zonnepanelen en windmolens in of nabij bedrijfsterreinen en infrastructuur onvoldoende aan bod.

IVN Oss zit in de klankbordgroep. Afgesproken is dat we de ‘kansen’ voor weidevogels bij de ‘integrale aanpak’ mee in kaart zullen brengen. We zijn echter sceptisch over de ‘kansen’. Het waardevolle gebied  laat zich moeilijk verplaatsen. Meer in het komende nummer van ‘Inzoemen’