Werkgroep groen&ruimte aug-sept '22

Kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Dolf Warris.

Frank van Dorst, Geert Versteijlen en Frans van Welie hebben kennis gemaakt met de nieuwe wethouder van de gemeente Oss Dolf Warris , die oa portefeuillehouder is voor openbare ruimte, klimaatadaptatie en milieu.

Het gesprek stond in het teken van ‘samen duurzaam vooruit’, het coalitieakkoord. IVN wil graag een partner zijn voor de gemeente Oss bij de uitwerking van het akkoord. Het gesprek had een oriënterend karakter.

Aan de hand van ons jaarplan is stil gestaan bij de IVN-organisatie en haar activiteiten. Wij willen graag een netwerkpartner zijn voor lokale en landelijke organisaties waarmee wij intensief samenwerken.  

Wij hebben het evaluatierapport over de natuurontwikkeling  in Herperduin overhandigd aan de wethouder met de  belangrijkste boodschap is:  ga door op de ingeslagen weg  met gemeenten/SBB op basis van het Natuurbeleidsplan (2010) met richtinggevende piketpaaltjes voor 2050. Het nieuwe inrichtings- en beheerplan  geeft een mooie gelegenheid om voor de middellange termijn weer samen stappen te zetten. Wij zijn blij om te horen dat  de wethouder die samenwerking opzoekt. Belangrijkste zorgpunt is de verdroging. Wij vragen hiervoor aandacht. We constateren dat de recreatieve druk op Herperduin toeneemt. Via goede zonering is veel op te vangen. In die zin zijn wij kritisch op een eventuele horecagelegenheid  nabij Hoessenbosch.  Door het beëindigen van de subsidie voor het Natuurcentrum Slabroek hebben minder kinderen uit Oss natuureducatie genoten en zijn scholen uit Oss op hogere kosten gejaagd. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente Oss de opgelopen achterstand weer gaat inhalen.

Wij zijn het eens over het belang van een de Routekaart Groen, Blauw en Natuur uit 2017 van de gemeente Oss, die onlangs is geëvalueerd. Een goede visie die ook door de netwerkpartners wordt omarmd. De wethouder zal bezien op welke wijze de routekaart een plaats kan krijgen bij de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling van Oss. Ten aanzien van het laatste hebben we gewezen op een afspraak die destijds met de vorige wethouder is gemaakt. Hoe gaan we verder met weg- en laanbeplanting? Inpasbaarheid, inheemse soorten, klimaatadaptatie etc?  

We hebben afgesproken om over ongeveer een half jaar of zoveel eerder dan nodig is een nieuwe afspraak te maken.