IVN Oss
Biodiversiteit
Vanaf
vrijdag03jun202210:00

Vierde 1000-soortenweekend in de Maashorst

De natuurorganisaties in de Maashorst organiseren in het Pinksterweekend voor de vierde keer een zogenoemd 1000-soorten weekend. Wethouder Jeroen van den Heuvel van de gemeente Maashorst zal op vrijdagavond 3 juni als eerste een soort registreren. Doel is in één weekend zoveel mogelijk planten- en diersoorten in de Maashorst te vinden. Maar veel belangrijker nog is kennisdeling en het vragen van aandacht voor de zorgwekkende achteruitgang van de natuur- en biodiversiteit.

Sinds 2015 wordt om de twee jaar vanuit het Natuurcentrum een 1000-soorten weekend gehouden in de Maashorst. In 2021 kon het soortenweekend vanwege Covid helaas niet door gaan. Tijdens het laatste 1000-soortenweekend in 2019 werd, met 1422 soorten, voor het eerst de grens van 1000 gepasseerd.  Dit was vooral het gevolg van de gedreven inspanning van 471 leden van de lokale natuurverenigingen en verschillende gespecialiseerde natuurkenners.  

De leden van de natuurorganisaties willen nu ook  weer proberen de 1000 soorten te halen. Meteen na de opening op vrijdag trekken groepjes natuurkenners het gebied in met schepnetten, verrekijkers, vergrootglazen, fototoestellen, tablets en mobieltjes. Dit gaat het hele weekend door.

Het invoeren van soorten is steeds gemakkelijker geworden. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van een app, waarmee, aan de hand van een goede foto, makkelijk soorten op naam te brengen zijn. Maar gebiedskennis en deskundigheid blijft ook van belang. Er wordt veel uitgewisseld en geleerd van elkaar en dat is uiterst waardevol. Aan het einde van eerste Pinksterdag wordt in het natuurcentrum de balans opgemaakt. Iedereen is van vrijdag tot en met zondag in de gelegenheid daar binnen te lopen om te horen hoe het gaat.

Bekend is dat de biodiversiteit in Nederland sterk afneemt. Er is steeds minder landschap waar insecten en kruiden het naar hun zin hebben. Intensief landgebruik, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verkeerd berm- en slootbeheer zijn hiervan belangrijke oorzaken. Ook particulier tuinen zijn tegenwoordig vaak soortenarm en worden met gif bespoten. Stikstofdepositie verandert de natuur en leidt tot een toename van stikstof-minnende plantensoorten die andere soorten verdringen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw heeft grote invloed op soortgroepen als kevers, dagvlinders, vliegen, wilde bijen en andere grote en kleine insecten. Het gif werkt door in het ecosysteem in de omgeving en beïnvloed ook de gezondheid van de mens.

De daling van de grondwaterstand in de hooggelegen en grofzandige Maashorst is eveneens van negatieve invloed op de vegetatie. Door klimaatverandering, de aanleg van ontwateringssloten en toename van beregening is de grondwaterstand in de Maashorst sinds 50 jaar gemiddeld met ongeveer een meter gezakt. De Maashorst is daardoor dramatisch verdroogd. Ook de waardevolle wijstgronden op de Maashorst verdrogen. Het kwelwater dat hier tegen een breuk in de ondergrond botst kan het oppervlak niet meer bereiken. De zeldzame vegetatie heeft het daardoor moeilijk. De natuurorganisaties verwachten dat door de ontgrondingswerkzaamheden rondom de plassen van Hofmans ook daar de soortenrijkdom recent is afgenomen. Alles bij elkaar genomen zijn er dus veel negatieve invloeden op de soortenrijkdom.

Het besef dat het anders moet begint in de maatschappij gelukkig steeds meer door te dringen. Natuurpark de Maashorst kan en wil hierin nog meer een voorbeeldfunctie gaan vervullen, zowel in de natuurkern als in de gevarieerde schil daar om heen. De begrazing met verschillende dieren in het middengebied is al een positieve factor die bijdraagt aan variatie en een kruiden- en insectenrijk grasland. Ook de bosomvorming, met open plekken, veel kruiden, bessen- en vruchtdragende struiken, een gevarieerde leeftijdsopbouw van het bos en veel dood hout draagt bij aan meer variatie. Akkerranden aanleggen en overhoekjes anders beheren kan ook helpen. Later in het jaar maaien van bermen en sloten draagt eveneens sterk bij aan meer diversiteit.

De natuurorganisaties willen met deze  en voorgaande 1000-soortenweekenden de biodiversiteit die we nog hebben in kaart brengen en van daaruit zinvolle adviezen  geven over de verdere inrichting en het beheer van natuurpark de Maashorst.

Algemene informatie

vrijdag 3 juni 2022 - 10:00 tot zondag 5 juni 2022 - 17:00
Een weekend zoeken door vrijwilligers en specialisten naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren, insecten en andere organismen.
Locatie: 
Natuurgebied De Maashorst
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image