IVN natuur in Amsterdam
Biodiversiteit
woensdag08mrt2017

Flora en fauna in Amsterdam

Ook in een drukke stad als Amsterdam leven veel dieren en planten. Volgens de Gemeente komen in onder andere brakwater, open water, op kademuren en in veenweiden ruim 10.000 soorten planten en dieren voor. Hiervan worden ruim 300 soorten specifiek beschermd door de Flora- en faunawet. Zoals de watervleermuis en de eekhoorn, maar ook wilde marjolein en daslook.

Om te zorgen dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen, heeft Amsterdam ecologische zones. Dit zijn verbindingen tussen natuurgebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Zoals natte verbindingen voor amfibieën en de ringslang en boomkruinroutes voor eekhoorns en sommige vogelsoorten.

Flora en faunawet
De Flora- en faunawet verplicht de Gemeente Amsterdam om de natuurwaarden op haar grondgebied te bewaken. Op de website van de Gemeente Amsterdam vind je informatie over de Amsterdamse dieren en planten die beschermd worden door de Flora- en faunawet en opgenomen zijn in de zogenaamde doelsoortenlijst.

Interview met stadsecoloog
In de Groenbewuste Amsterdammer (GBA) van winter 2015 lees je een interview met Geert Timmermans. Stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam en verantwoordelijk voor de ecologische structuur.

Foto daslook: ABSFreePic, CC0 1.0