IVN Helden en Duurzaamheid

Duurzaamheid en IVN Helden

IVN is het  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Natuur wordt ingevuld door de verschillende actieve werkgroepen, educatie wordt ingevuld door de jeugd werkgroep welke kinderen van de basisscholen bekend maakt met de natuur en door de cursussen, excursies en lezingen welke door IVN worden georganiseerd. Hoe geeft IVN Helden duurzaamheid vorm?

Duurzaamheid is een erg breed begrip, het heeft te maken met een samenleving, die erop gericht is in balans te leven met wat onze planeet ons kan bieden en wat wij van deze planeet consumeren. Nu lijkt de balans in het nadeel van de planeet uit te vallen, waardoor de temperatuur op aarde stijgt en de biodiversiteit  verminderd aanzienlijk door vermesting, verstedelijking, natuurversnippering en grootschalige landbouw.  Temperatuurstijging heeft veel raakvlaak met de energie productie en consumptie (CO2). Van erg groot belang, maar geen direct raakvlak met de IVN activiteiten. Het afnemen van de biodiversiteit (aantal verschillende soorten) is datgene wat IVN het meeste raakt en waar de activiteiten van IVN zich het meest op richten.  

IVN en dus ook IVN Helden doet dit door het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn de bewoners van P&M  bewust te maken van de biodiversiteit, deze in kaart te brengen en IVN zoekt naar mogelijkheden deze biodiversiteit te vergroten.  IVN zoekt ook naar mogelijkheden bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het invullen van een duurzame samenleving.

Bewust maken van de jeugd en ouderen van de huidige biodiversiteit.

Door inwoners inzicht te geven over wat er leeft en hoe het leeft ontstaat er een ver-bewondering voor de natuur. Excursies laten zien en voelen wat er in ons landschap allemaal leeft en hoe een en ander aan samenhangt. Het laten beleven hoe de cyclus van blad – paddenstoel – grond – bomen – dieren van elkaar afhangt, laat de mensen zien hoe het kan functioneren en laat zien hoe kwetsbaar de natuur is. Om de jeugd dit te laten ervaren heeft IVN Helden jeugdwerkgroepen.

Hier een greep uit de activiteiten van de betrokken werkgroepen:

 • Leerpad Kerkeboske
 • Insectenhotels
 • Paddenstoelen excursie
 • Vogelsoorten excursie
 • Bodemonderzoek door de jeugd
 • Onderzoek naar leven in beken en sloten door de jeugd.
 • Onderzoek naar uilenballen door de jeugd

Het onderhouden en creëren van ecosystemen, waardoor de biodiversiteit toeneemt.

IVN wil graag laten zien, hoe een goed ecosysteem kan functioneren. Het onderhoud daartoe een aantal landschapsgebieden en participeert in projecten die ervoor kunnen zorgen dat biotopen worden geschapen voor de verschillende dier en plantensoorten.

Hier een greep uit de activiteiten:

 • Onderhoud Kwistbeekdal
 • Participeren in het patrijzenproject.
 • ’t Holtje, vleermuizenkelder
 • De Sjans, vleermuizenkelder.
 • Participeren in Groen Platform
 • Gesprekspartner voor overheid m.b.t. ecosystemen (beken, bermen, .. ).

In kaart brengen van de biodiversiteit.

Belangrijk is het om vast te stellen hoe het met de biodiversiteit staat. Neemt deze toe of af? Daartoe inventariseert IVN in een groot aantal gebieden de flora en fauna.

Hier een greep uit de activiteiten:

 • Flora onderzoek in natuurgebieden
 • Vogeltellingen
 • Dassentellingen
 • Vleermuizen tellingen
 • Patrijzentellingen
 • Uitvoeren van scans (onderzoek naar bijzondere flora of faune in een specifiek gebied).

 

Het stimuleren van een ecologische duurzame samenleving.

Graag wil het IVN laten een voorbeeld geven t.a.v. duurzaamheid. Wat kunnen bewoners van Peel en Maas, zelf  doen om de biodiversiteit te vergroten of het landschap te verbeteren. Daarom steunt of voert het IVN acties die hierop zijn gericht.

Hier een greep uit de activiteiten:

 • Onderhoud water in de tuin
 • Schone Maas
 • Gifvrije tuin

Een duurzame samenleving  is een uitdaging die geld voor de hele wereld.  Echter de uitvoering kan en moet lokaal gebeuren! 

 

“Think Global, Act Local”