IVN Helden e.o.
Beleid & Organisatie
Op
donderdag14feb201920:00

Ledenvergadering en aansluitend tombola IVN Helden e.o.

Ledenvergadering

Bij deze de uitnodiging voor de ledenvergadering met bijbehorende informatie over de contributie, statuten en de bestuurssamenstelling.

 

Contributie:

De vorige ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen. De reden was dat de landelijke IVN van plan was deze contributie te verhogen. Aangezien dit laatste niet het geval is, is er voor IVN Helden ook geen reden de contributie aan te passen en blijft deze gehandhaafd op het niveau van 2018. Komende weken zullen de bedragen worden afgeschreven via incasso voor die leden die er toestemming voor hebben gegeven. Anderen krijgen een email verzoek het bedrag over te maken. Incasso toestemming kan worden ingevuld opIncasso Toestemming

 

Statuten aanpassing:

In de ledenvergadering zal worden voorgesteld de statuten aan te passen volgens de landelijke IVN standaarden. Deze uniformiteit biedt IVN Helden voordelen. Daarom wil bestuur van IVN Helden (in navolging van vele andere afdelingen) voorstellen hiermee akkoord te gaan. Hiertoe is een 2/3 meerderheid van de algemene ledenvergadering nodig. De oude statuten alsook de concept nieuwe statuten zijn te vinden op: Statuten. (website IVN Helden). Indien er vragen of opmerkingen zijn over deze statuten, mail deze dan naar voorzitter@ivnhelden.nl. (In de nieuwe statuten zijn nog adressen verkeerd vermeld, dat zal nog worden aangepast).

 

Bestuur samenstelling en/of ondersteuning bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen, met een adviseur. Mede dankzij de taken en verantwoordelijkheden die werkgroepen op zich nemen,  is de bestuurslast te overzien. Echter IVN Helden wil meer en kan meer betekenen voor de natuur in Peel en Maas. Ook toekomstige ontwikkelingen (huisvesting, biodiversiteit) vergen veel aandacht. Daarom is ondersteuning van het huidige bestuur een noodzaak! Vandaar dat we leden zoeken die het bestuur willen ondersteunen. Hoe en wat, hangt af van de persoon, informeer hierover bij Toos Wilms (voorzitter@ivnhelden.nl). Kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering melden bij Toos.

Agenda jaarvergadering

1.      Opening

2.      Notulen jaarvergadering 2018, deze zijn terug te vinden opNotulen2018

3.      Jaarverslag 2018 (mondelinge verslaglegging door de contactpersonen van de werkgroepen). Hier de link naar het Jaarverslag 2018.

4.      Financiën

1.      Verslag kascontrole over 2018

2.      Kascontrole commissie samenstelling 2019

3.      Financieel verslag 2018

4.      Begroting 2019

5.      Contributie 2020, voorstel bestuur is om contributie mee te laten gaan met landelijke contributie aanpassingen

10.   Bestuurssamenstelling (zie notitie boven).

11.   Statuten aanpassing (zie notitie boven).

12.   Werkgroepen, voorstellen kruidenwerkgroep.

13.   Jaarprogramma 2019, programma is terug te vinden op: Jaarprogramma 2019

14.   Diverse onderwerpen

1.      Tuin actie (Biodiversiteit)

2.      Bermen (Biodiversiteit)

3.      Natuur cursus

4.      Huisvesting

15.   Jubileum leden. 

  1. 25 jaar lid: Beele vd Tuut, Janssen Mien, Joosten-Kessels  Corry, Peeters-Strijbos Elly, Smeets-Hermans Lies
  2. 40 jaar lid: Hendriks Mart (Donateur), Knippenbergh v.  Hans,  Maessen.Peter,  Verheijen Theo,  Verheijen  Annemie. 
  1. Rondvraag en afsluiting

 

Tombola

Na de vergadering worden overtollige spullen verloot.

 

We hopen op een goede opkomst.

 

Namens IVN Helden

Toos Wilms, Voorzitter

Harrie Peeters, Penningmeester - Ledenadministratie IVN Helden

Ria Nabben, Bestuurslid - PR

  

 

     

Algemene informatie

donderdag 17 januari 2019 - 14:45