IVN Grootegast e.o.
IVN
Op
woensdag14feb201820:00

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14-02

Uitnodiging Voor de JAARVERGADERING van de IVN afdeling Grootegast e.o. op woensdag 14 februari 2018

Locatie: Grand cafe de Klap Hoofdstraat 16, 9861 AH Grootegast

Aanvang: 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering van 15 februari 2017

4. Jaarverslag en activiteiten 2017

5. Toekomst IVN Grootegast e.o.

6. Van de werkgroepen: - Gidsen - Vlinders - Scharrelkids - Vrijwilligers - Wandelingen woensdagochtenden - Communicatie

7. Financieel jaarverslag 2017 

8. Begroting 2018

9. Verslag kascommissie

10. Bestuurssamenstelling Aftredend en niet herkiesbaar: de heer B. Bosma Het bestuur stelt voor om als bestuurslid te benoemen: mevrouw C. Arkema Tegenkandidaten kunnen tot 18.00 uur aangemeld worden bij het bestuur. Aftredend en herkiesbaar: de heer H. Woltjer en mevrouw F.J. Alkema

11. Rondvraag

12. Sluiting

Aansluitend (om ongeveer 20.45 uur) houdt mw. Akerboom een lezing over wilde bijen. Leden, donateurs en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur.  H. Woltjer, voorzitter F.J. Alkema, secretaris

Algemene informatie

donderdag 11 januari 2018 - 21:00