Bestuursverslag 2021 en geplande activiteiten 2022

Bestuursverslag 2021

Jaaroverzicht IVN Eelde-Paterswolde 2021 (Landelijk bericht: Per 4 januari 2021 zijn zowel de juridische vorm als de naam van Stichting IVN gewijzigd. We zijn van een stichting een vereniging geworden, vanaf nu heten we Vereniging IVN.) Vanwege de corona waren er in bestuursverband weinig fysieke bijeenkomsten. Wel was er onderling tussen bestuursleden met enige regelmaat telefonisch contact. Het DB vergaderde fysiek op 31 augustus 2021. Op 22 september2021 kon er, coronaproof in Ons Dorpshuis, een ALV gehouden worden, eigenlijk een twee in één ALV, namelijk de uitgestelde ALV’s van maart 2020 en van maart 2021. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 werden goedgekeurd. De ALV kon in meerderheid ook akkoord gaan met het voorstel van de penningmeester om per 2022 over te gaan op een automatische lidmaatschapsbetaling van IVN landelijk. Geen verplichting, wel een wenselijkheid. Een brief over de betaling was ingesloten in het najaarsnummer van Groen 2021. Ongeveer de helft van de leden is op automatische incasso overgegaan. Van Aafke Pot (afwezig) werd op de ALV afscheid genomen als bestuurslid, Jos Schlaman trad toe. Aafke heeft voor haar jarenlange inzet het boekje Vogelsporen (Uitgave Vogelbescherming) en een zakje biobollen gekregen en Jos een zakje biobollen. Zorgelijk is dat het bestuur uit te weinig personen bestaat: voorzitter (uit nood ook secretaris a.i.), penningmeester en een gewoon lid. Pogingen om het bestuur uit te breiden zijn niet gelukt. De voorzitter is al in functie vanaf 2008 (daarvoor ook al tussen 1994 en 1998), de penningmeester sinds 2015. Contact met de leden/donateurs is er geweest via enkele mails van de voorzitter (namens het bestuur) en via Groen, voor- en najaarsnummer in kleur. Groen in kleur werd gewaardeerd. Algemene grootschalige verenigingsactiviteiten, excursies en lezingen vonden niet plaats. Ook de gebruikelijke bijeenkomst in februari tussen DB en vertegenwoordigers van werkgroepen werd afgelast. Gelukkig konden de werkgroepen wel meerdere activiteiten doen, zo coronaproof mogelijk. Enkele jaarverslagen zijn in dit nummer opgenomen. Overigens kunnen meerdere werkgroepen ook wel nieuw en jonger bloed gebruiken.

Regiobijeenkomsten waren er op 27 maart en op 18 september. Alleen aan die van 27/3 werd door ons meegedaan (de voorzitter, digitaal). Met het Waterschap Noorderzijlvest is overlegd (twee hoorzittingen) over de o.i. onterechte wateronttrekking voor beregening door een boer in het gebied zuidwestelijk van ons dorp. Het gebied heeft een bepaalde natuurstatus. Ook de Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten en de Stichting Natuurbelang De Onlanden waren partij. (Zie voor uitgebreidere rapportage het jaarverslag van Werkgroep BROM). Het aantal leden en donateurs blijft de laatste jaren op constant niveau. Circa 195 leden en circa 35 donateurs.

Werkgroepen: De verslagen hiervan staan in Groen.

Communicatie: Aankondigingen van lezingen en excursies staan vermeld in Groen en op de website www.ivn.nl/afdeling/eelde-paterswolde. Ook worden deze digitaal naar de leden verstuurd, gepubliceerd in Dorpsklanken en vermeld op www.ineeldepaterswolde.nl en op facebook. 

Gepland activiteitenprogramma IVN Eelde-Paterswolde 2022 (meer details vindt u in GROEN)

 Activiteitenprogramma IVN Eelde-Paterswolde maart-juni 2022 (We nemen bij de activiteiten de geldende coronaregels in acht)

Dinsdag 29 maart. Algemene Ledenvergadering (ALV) met na de pauze een lezing over het LOFAR-gebied door ons lid John Meeder. Zie ook het artikel over John elders in dit blad. Locatie: Ons Dorpshuis, Mevr. Bähler Boermalaan 4, Paterswolde. Aanvang ALV 20.00 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 19 april. Lezing over gierzwaluwen door Johan Tinholt. 

Zondag 15 mei. Vogelexcursie door De Braak-Vennebroek-Friescheveen in het kader van de Nationale Vogelweek.

Vrijdagavond 17 juni (en begin van de nacht 18 juni) Nachtvlinderexcursie o.l.v. Theo de la Ruelle. In oktober 2019 gaf Theo in Ons Dorpshuis een mooie lezing over nachtvlinders en hij liet van deze schitterende creaties vele plaatjes zien. Nu is er de gelegenheid om de vlinders in het echt te zien. Na een introductielezing gaat de lamp aan bij het grote witte doek. Vlinders komen op het licht af (ze komen niet in aanraking met de lamp) zodat we ze kunnen bewonderen en op naam brengen.

De activiteiten voor het tweede deel van het jaar worden nader bekend gemaakt in GROEN (najaar 2022).