Inzaaien: bermbeheer

Twee jaar geleden heeft een aantal vrijwilligers op initiatief van Willem Elling de flora van de bermen langs de Hapsebaan, de Kalkhofseweg en de Heerstraat geïnventariseerd.

Het viel toen opnieuw op,  dat er zo intensief en op zulke ongelukkige tijdstippen wordt gemaaid, dat veel planten nauwelijks tot bloei kunnen komen, niet de kans krijgen om zaad te vormen en dat insecten weinig te foerageren hebben. Via de werkgroep Natuur en Milieu van de gemeente hebben wij contact gezocht met de beherende instantie met het verzoek hier verandering in te brengen.

Vorig jaar heeft Willem Elling enkele gesprekken gehad met Ad de Kort, de ambtenaar bij de Gemeente Cuijk, die bermbeheer in zijn portefeuille heeft. Deze gesprekken hebben geleid tot de afspraak dat het maaien zoveel mogelijk wordt beperkt, waarbij beter gelet wordt op het belang van  insecten en hun foerageer- en voortplantingsmogelijkheden.