Vogelwerkgroep

Deze Vogelwerkgroep houdt zich bezig met, zoals de naam al zegt, de vogels in en rondom Cuijk. Cuijk is door de diversiteit aan landschappen bijzonder in trek voor een net zo grote diversiteit aan vogels.

Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart, Groene Specht, Grutto, Huiszwaluw, Kerkuil, Nachtuil, Patrijs, Ransuil, Steenuil, Wielewaal, Zomertortel zijn allemaal vogels die in en om Cuijk broeden en die op de “Rode Lijst” voorkomen. Op deze lijst staan de soorten die extra beschermd dienen te worden omdat ze of sterk achteruitgaan in aantallen of omdat ze enigerlei internationale betekenis hebben. Maar ook de Huismus en de Ringmus staan op deze lijst en alleen al door deze mussen zomer en winter te blijven bijvoeren op de voederplankjes in de tuinen kan ieder in zijn eigen tuintje deze soorten al helpen. Het doel van de werkgroep is dan ook: het inzetten voor alle in de vrije natuur levende vogels door middel van de directe bescherming van hun biotoop en het waarborgen, beschermen en uitbreiden daar waar mogelijk is van de nestgelegenheid. Maar ook belangstelling kweken voor de vogels bij een zo breed mogelijk publiek. Dit laatste wil de werkgroep bereiken door t.z.t. nestkasten voor diverse, tussen de bebouwing levende, vogels op te hangen en daarbij borden te plaatsen met info over de daar wonende soort, dit niet alleen in Cuijk maar ook in de Kerkdorpen Haps, Vianen, Beers, Katwijk en St.Agatha.

Er wordt gedacht aan de zwaluwen, d.m.v. voorlichting en plaatsen van nestkasten voor b.v. de gierzwaluw of het bouwen van een oeverzwaluwwand, het aanbieden van klei aan huiszwaluwen door poelen aan te leggen zodat ze zelf nesten kunnen bouwen en boerenbedrijven na goede info zover te krijgen om hun stallen open te stellen voor de boerenzwaluw willen we ook deze groep vogels helpen hun verblijf in Nederland en met name Cuijk zo aangenaam mogelijk te maken en zo hun aantallen te vergroten. De werkgroep heeft al een actief onderdeel n.l. de weidevogelbeschermers. Dit onderdeel beschermt vogels als Kievit, Leeuwerik, Scholekster en Grutto d.m.v. het lokaliseren van de nesten en in overleg met de boeren het sparen van deze nesten bij het bewerken van het land of de weien. Prettig om te vermelden is dat de eerste jonge Grutto’s al weer rondlopen. Maar nog altijd zijn er in de regio tal van hectares die nog niet bemand kunnen worden, dus voor dit voorjaarswerk, wordt ook nog naar vrijwilligers gezocht. Ook door het hangen en volgen van de z.g. Uilenkasten wordt geprobeerd de stand van de nog voorkomende Steenuil en Kerkuil binnen onze gemeentegrenzen te beschermen en het liefst uit te breiden, op dit moment zijn al diverse kasten bewoond en zal dit voor de statistieken gevolgd worden. Ook zullen er nieuwe territoria gezocht worden om daar met nestkasten de nestgelegenheid uit te breiden. Bovenstaande drie “takken” Uilen, Gierzwaluwen en Weidevogels zullen worden uitgewerkt en grootser worden opgezet, maar verder zal er ook geprobeerd worden, afhankelijk van de animo, aan uitbreiding van de werkgroep met andere disciplines zoals: inventarisatie, tellingen, organiseren van lezingen/cursussen, maken van nestkasten, opzetten van projecten t.b.v. scholen, ooievaars, watervogels, pr, verzorgen van tentoonstellingen en nog meer als het mogelijk is, kortom voor ieders wat wils zowel voor gevorderden als “beginners” en handige handjes.

Coordinator: Maarten Hermens

 

Uilenwerkgroep:

Toon Verheijen Kaneelstraat 164 5431 DZ Cuijk 0485-314668 acb.verheijen@hetnet.nl

Nestkastenproject:

 Toon Verheijen Kaneelstraat 164 5431 DZ Cuijk 0485-314668 acb.verheijen@hetnet.nl