Agenda ALV 21 april 2022


Betreft: Uitnodiging/agenda voor Algemene Ledenvergadering 2022
Geachte leden en donateurs van onze IVN- afdeling,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op donderdag 21 april 2022 om 20.00 uur, die gehouden wordt in ons IVN-home in de Kloosterhof te Beers.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen van de vorige jaarvergadering 3-11-2021
4. Verslaggeving ad-hoc werkgroep ‘Continuïteit’
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Jubilarissen 2022
10. Duurzaamheid bij IVN Cuijk
11. Rondvraag
12. Sluiting


Toelichting op de agenda:
Punt 3. De notulen zijn/worden per mail aan u toegezonden
Punt 5. Het financieel verslag wordt tijdens de vergadering via de beamer toegelicht
Punt 6. De commissieleden zijn Willem Elling en Willem Hagemeijer
Punt 8. * Tijdens de vorige ALV (nov.2021) hebben Sjoerd de Boer en Will v. Iersel aangekondigd hun bestuurstaak neer te leggen na (minimaal) 2 volledige termijnen. Inmiddels heeft Will zich bereid verklaard om naast de continuering van een paar specifieke (bestuurs)taken ook zitting te blijven nemen in het bestuur, waarbij we van zijn jarenlange expertise kunnen blijven ‘profiteren’. Daarnaast hebben zich de volgende kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie: Maarten Hermens en Wim Koetsier.
* Eventuele nieuwe extra kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich uiterlijk twee weken vóór het begin van de ALV bij één van de huidige bestuursleden te melden.

Na de vergadering zullen er videobeelden van de regio getoond worden en is er, zoals gewoonlijk, weer gelegenheid om op informele wijze bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.