Raalte
Natuur in de Buurt
zondag25okt2020

Herstel natuurgebied Boetelerveld

Momenteel wordt er volop gewerkt aan het herstel van het Boetelerveld, het natuurgebied waar IVN Raalte regelmatig excursies geeft.

Het Boetelerveld verzuurt en verdroogt. Alle maatregelen samen - binnen en buiten het natuurgebied – dienen daarom twee doelen:

  1. verbeteren van de (dankzij leemlagen en hoogteverschillen) bijzondere waterhuishouding zodat het Boetelerveld weer vaker en langer natter wordt;
  2. verminderen van de hoeveelheid voedingsstoffen die door inspoeling vanuit de omgeving in het Boetelerveld terechtkomen.

Uniek Sallands landschap

Het beoogde resultaat van de maatregelen die er genomen worden, is behoud van dit unieke Sallandse natte heidelandschap. Aan het eind van dit jaar zijn de leefomstandigheden voor de typische planten en dieren in dit gebied weer optimaal.

Bomenkap

De kapwerkzaamheden in het gebied zijn nu afgerond. Op plekken waar de bodem te kwetsbaar was om machinaal te werken, zijn handmatig bomen gerooid. Overal waar bos en bomen zijn verwijderd, zijn ook de boomstronken weggehaald. Daarna is er geplagd waarbij de leemlaag – op plekken waar die aan de oppervlakte komt - zorgvuldig intact is gehouden. Hierop groeien straks weer planten als klokjesgentiaan, blauwe knoop, blonde zegge en melkviooltje. Op delen waar de bovenste bodemlaag uit zand bestaat, kiemt in de nabije toekomst weer heide.

Poelen en rabatten

Acht van de dertien voormalige drinkpoelen in het Boetelerveld hebben een nieuwe leemlaag op de bodem gekregen. Hierdoor zijn ze niet meer lek. De kamsalamanders en de kikkers in de poelen varen hier wel bij.

De andere vijf poelen zijn gedempt. Rond het Grote Rietgat zijn ook de zogeheten rabatbosjes ‘vereffend’. De walletjes en greppels in dit voormalige houtproductiesysteem zijn afgegraven en opgevuld. Dezelfde werkzaamheden vinden momenteel plaats in het noordwesten van het Boetelerveld.

Buiten het natuurgebied

Rond deze tijd begint Baks ook buiten het Boetelerveld te werken. Er wordt gestart met het graven van de slenk - een natuurlijke laagte in het landschap waar gemakkelijk water aan de oppervlakte komt - ten noorden van het gebied. Door de (bestaande maar verdwenen) slenk te herstellen, krijgt het Kleine Turfgat meer water van de juiste kwaliteit. De vrijkomende grond wordt gebruikt aan de zuidzijde van het Boetelerveld. Hier worden landbouwpercelen ‘op één oor gelegd’, oftewel licht aflopend gemaakt. Hierdoor blijft er landbouw mogelijk terwijl het natuurgebied natter wordt. Later dit jaar worden ook buiten het gebied nog de nodige sloten en greppels gedempt of ondieper gemaakt. Grondeigenaren krijgen minimaal twee weken van te voren bericht over de werkzaamheden op hun grond, zodat zij bijvoorbeeld nog een keer kunnen maaien