Uit het eindverslag Groenvoorziening Van der Werf

Het stuk grond bestond voor de bewerking uit een zeer vergraste en arme vegetatie. Soorten als Rode Klaver, Smalle Weegbree, Guldenroede, Engels Raaigras en Gewoon Struisgras deden vermoeden dat het om een voedselrijke locatie ging.

lokatie idylle
Om de gebiedseigen soorten terug te brengen op deze locatie en de Idylle voor vlinders en bijen interessant te maken is besloten deze opnieuw in te zaaien met een kruidenrijk mengsel en zo de soortenrijkdom te vergroten. Het doel hiervan is de nieuwe vegetatie een goede start te geven om uit te kunnen groeien naar een bloem- en kruidenrijke vegetatie waar zowel door vinders, bijen en bezoekers van genoten kan worden.

In voorbereiding hierop is er voor gekozen de bestaande vegetatie te verwijderen. Dit om het inzaaien van een kruidenmengsel (Heem) een zo goed mogelijke start te geven en een goede ontwikkeling te stimuleren.
Door het toepassen van handwerk en het gebruik van lichte machines zoals het maaien met een enkelassige frontmaaier en het gebruik van een tuintrekker is getracht om de belasting en de verstoring van de bodem tot een minimum te beperken.

onderhoud
Daarnaast is er met een tuinbouwfrees tot 3 cm door de toplaag gegaan om de zwaar vergraste toplaag los te maken en deze vervolgens te verwijderen. Dit alles om een zo goed mogelijke situatie te creëren voor de opstart van een soorten- en kleurrijke idylle.

Op dinsdag 8 oktober 2013 is er na het maaien en afvoeren van de vegetatie en het verwijderen van de graszode gestart met het inzaaien van het heemmengsel. Dit mengsel is door het handmatige inzaaien gelijkmatig op de voorbewerkte grond aangebracht. 

In de onderstaande tabel zijn de soorten die zijn ingezaaid terug te vinden. De samenstelling van deze soorten is gedaan door het bedrijf Heem en hierbij is vooral gekeken naar gebiedseigen soorten en soorten die in het fora district voorkomen. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat “al het goede langzaam komt” en dat het hier om een natuurproduct gaat. Een mooie Idylle heeft tijd nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Het is geen snel resultaat leverend cultuurgraszaad wat is ingezaaid. Wilde bloemenzaden hebben vaak specifieke omstandigheden waarin ze wel of niet kunnen kiemen.

Ingezaaid Idylle Borger:

Tabel

Naast het inzaaien van een kruidenmengsel is er in overleg met de Vlinderstichting voor gekozen om op de Idylle een aantal heesters te planten die voor zowel voedsel als waardplant kunnen dienen. In de lijst hieronder vindt u de soorten heesters waarvoor gekozen is en voor welke dagvlinder deze geschikt zijn.

Heesters-Idylle

Vegetatie 2014

-Terug naar de vorige pagina-