Welkom grutto excursie (25 maart 2017)

Daags na de geslaagde welkom grutto excursie, publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over de terugloop van de boerenlandvogels in Nederland. Sinds 1960 is een aantal gedecimeerd (patrijs, ringmus). Van de grutto populatie is twee derde verdwenen. Oorzaak: de verandering in het landschap door toenemende bebouwing en infrastructuur en verandering van het karakter van de resterende landbouwgrond. Door intensivering van de landbouw zijn de grasakkers veranderd in groene monocultuur woestijnen met snelgroeiend raaigras dat om de 33 dagen gemaaid wordt. Komen de grutto’s al tot broeden dan zijn de omstandigheden te slecht en de tijd te kort om de jongen vliegvlug groot te brengen. Alleen in reservaten en in weilanden met een aangepast, vogelvriendelijk beheer kunnen weidevogels nog succesvol broeden.

De Hooge Boezem achter Haastrecht is zo’n reservaat in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap die met deze excursie bezocht is. Na een inleidend praatje over de dramatische ontwikkeling voor de grutto waarvan meer dan 50 % van de populatie ’s zomers in Nederland verblijft gingen de 17 deelnemers op pad. Enthousiast wees men elkaar op de grutto’s en andere waarnemingen. Waar nodig vulde de gids aan.

Hieronder de lijst met waarnemingen met dank aan Jannie voor de vastlegging.

Heggemus Ekster Houtduif Knobbelzwaan Wilde eend
Meerkoet Kauw Scholekster Grutto Winterkoning
Grote bonte specht Zwarte kraai Kievit Smient Grauwe gans
Grote Canadese gans Tureluur Kokmeeuw Stormmeeuw Fuut
Tjif Tjaf Aalscholver Vink Graspieper Slobeend
Bergeend Kuifeend Witte kwikstaart Groenpootruiter Fazant
Grote zilverreiger Krakeend Rietgors Blauwe reiger Kemphaan

Voor het fotoverslag klik hier!