IJssel en Gouwe
Overig
zondag14jun2020

Aanmelden voor ALV 2020 op 14 oktober a.s.noodzakelijk!

Vanwege de corona-maatregelen kon onze geplande ALV vergadering in maart helaas niet doorgaan. Sinds 24 april is een noodwet van kracht (Tijdelijke wet COVID-19 justitie en veiligheid) die het mogelijk maakt om een ALV elektronisch te voeren én/óf om een ALV uit te stellen voorbij de wettelijke of statutaire termijnen. Onze afdeling moet op basis van de statuten artikel 15 lid 5 een ALV houden binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar; dus voor 1 juli. Met bovengenoemde noodwet kan het bestuur van een afdeling de termijn voor het houden van een vergadering met vier maanden verlengen, dus tot 1 november. Dit uitstel geldt ook voor het goedkeuren van de jaarrekening. Dit moet wel aan de leden worden gecommuniceerd en dat doen we dus bij deze.

Op basis van dezelfde noodwet is het toegestaan om een ALV digitaal te houden. Hier heeft het bestuur niet voor gekozen, vanwege de leden die digitaal misschien wat minder handig zijn. Besloten is om de ALV, waarbij de leden fysiek aanwezig kunnen zijn, uit te stellen tot  14 oktober. Wel moet iedereen zich van te voren aanmelden vóór 1 oktober aanstaande (adres zie onderaan), zodat we een passende ruimte kunnen vinden waar we allemaal op veilige afstand van elkaar kunnen vergaderen.

Ook willen we iedereen vragen om  vragen en op- of aanmerkingen op de ALV-stukken  uiterlijk een week voor de nieuwe vergaderdatum – dus uiterlijk 7 oktober - in te dienen bij het bestuur (adres zie onderaan). De ingediende vragen, op- en aanmerkingen worden uiteraard wel besproken op de ALV en discussie hierover is dan natuurlijk ook mogelijk, ook als u er zelf niet bij aanwezig kunt zijn. De ALV-stukken zijn iedereen reeds toegestuurd in februari. Mocht u ze niet meer in bezit hebben, dan kunt u ze hier downloaden.

De lezing over de ringslang, die voorafgaand aan de ALV zou plaatsvinden, kan helaas niet doorgaan op 14 oktober. We hopen dat we u deze in 2021 alsnog kunnen aanbieden.

In het kort:

ALV op 14 oktober 2020 - start om 19.30 uur

Aanmelden vóór 1 oktober 2020 bij Kees Lanser, de secretaris van IVN IJssel en Gouwe.

Vragen, op- of aanmerkingen vóór 7 oktober 2020 ook bij Kees Lanser.

Dit kan schriftelijk per post:

Wethouder Venteweg 85,

2805 JL Gouda

Of via de mail:  cmblanser@solconmail.nl