Biodiversiteit - mei

Biodiversiteit is de verscheidenheid van het aantal dieren, planten en micro-organismen die samen met de niet levende natuur een ecosysteem vormen. De soorten binnen een ecosysteem zijn onderling afhankelijk van elkaar en een hoge biodiversiteit zorgt voor meer veerkracht en een grotere bestendigheid tegen verstorende effecten van de mens. Op het moment kunnen de ecosystemen de effecten van vervuiling, vermesting, verdroging, verwijdering of verstoring niet snel genoeg opvangen, waardoor er de afgelopen jaar veel soorten zijn uitgestorven en de rode lijst van bedreigde soorten steeds meer is uitgebreid. Wat wij kunnen doen? We kunnen de natuur gewoon zijn gang laten gaan door de opkomst van onkruid niet direct te voorkomen en ook door inheemse bloemen te planten.

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en microorganismen in ecosystemen. Deze levensvormen zijn afhankelijk van elkaar en essentieel voor het leven op aarde. Zo zorgt een veelzijdigheid aan planten voor een veelzijdigheid van dieren. Hoe meer soorten er zijn binnen een ecosysteem, des te beter deze zich kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering. De mens is uiteindelijk afhankelijk van de natuur en haar ecosystemen.

De biodiversiteit in Nederland, maar ook daarbuiten, gaat sterk achteruit. Door vervuiling, vermesting, verdroging, verwijdering of verstoring worden populaties aangetast of zelfs geheel weggevaagd. De ecosystemen zijn niet veerkrachtig genoeg om deze snelle aantasting op te vangen, waardoor de laatste 100 jaar verschillende soorten (lokaal) uitsterven. De Rode Lijst van bedreigde soorten wordt hierdoor helaas steeds langer.

Kijk eens in een rommelhoekje in de buurt waar het zogenaamde onkruid staat. Zie hoe snel ze zijn opgekomen en hun best doen om te gaan bloeien. Dit stukje verwilderde natuur is ontzettend goed
voor de biodiversiteit. De insecten zoemen, de pimpelmees vangt een rups voor zijn jongen en de eksters wachten weer op het uitvliegen. Waardeer en stimuleer deze plekjes in plaats van het aanleggen van tegels.