Heuvelland
IVN
Op
woensdag27mrt201919:30

Jaarvergadering IVN Heuvelland

Woensdag 27 mrt. blikken we kort terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de activiteiten die in 2019 gepland zijn. Na de pauze is het woord aan Maria Mobers die in zal gaan op duurzaamheid in onze eigen omgeving.

AGENDA JAARVERGADERING IVN HEUVELLAND
WOENSDAG 27 MAART 2019 WIELDERHOES TE WIJLRE
van 19.30 uur tot 22.00 uur
Adres: Van Wachtendonckplein 26, 6321 Wijlre

 1. Opening.
 2. Verslag jaarvergadering 28 maart 2018 (bijgevoegd).
 3. Terugblik IVN Heuvelland activiteiten en gebeurtenissen 2018 door de voorzitter Monique Hermans.
 4. Financieel overzicht 2018. Het overzicht ligt ter vergadering ter inzage met mededelingen van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie 2018, Hans Lansink en Wilma Rooijakkers-Vliex, en décharge van het bestuur.
 6. Verkiezing leden kascommissie 2018. Aftredend is Hans Lansink.
 7. Rooster van aan – en aftreden; de bestuursleden Alberdina Calsbeek en Ruud Belleflamme hebben in 2019 hun 1e termijn van 3 jaar voltooid. Beiden stellen zich herkiesbaar en het bestuur draagt hen voor, voor een volgende termijn van 3 jaar. In januari 2019 heeft Tonnie Kleijnen haar bestuursfunctie van het IVN Heuvelland opgezegd.
 8. Ter goedkeuring HUISHOUDELIJKE REGLEMENT                                         Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement opgesteld. Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de Statuten waarin afspraken en regels van de vereniging vastgelegd worden. Een Huishoudelijk Reglement kan jaarlijks bijgesteld en vastgesteld worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wijzigingen behoeven geen notariële acte zoals de Statuten. Het concept HUISHOUDELIJK REGLEMENT kan worden opgevraagd via onze secretaris.   U kunt voor 16 maart uw opmerkingen en aanvullingen sturen naar de secretaris@ivn-heuvelland.nl De secretaris verwerkt deze in het Reglement of geeft ter vergadering een uitleg. Uiteraard kan ook ter vergadering de inhoud besproken worden en naderhand het Reglement bijgesteld en aangevuld worden. Het is een “levend” document waarin de ontwikkeling van het IVN Heuvelland wordt weerspiegeld.
 9. IN VEILIGE HANDEN en de VOG's. In het Huishoudelijk Reglement zijn de protocollen hiervoor als aanhangsel opgenomen. Tot op heden heeft het IVN Heuvelland nog geen VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd aan vrijwilligers die met kwetsbare personen werken. Het is echter een verplichting en het bestuur van het IVN Heuvelland wil hiertoe overgaan. In 2019 moet dit zijn beslag krijgen.

 10. Rondvraag.

  PAUZE:     20.30 tot 20.45 uur.

 11. Lezing: NAAR EEN AFVALVRIJE  TOEKOMST, door Maria Mobers Sluiting 22.00 uur

Algemene informatie

woensdag 27 maart 2019 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Wielderhoes
van Wachtendonckplein 26
6321 BG Wijlre
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image