Helmond
Landschap
Op
donderdag13sep201820:00

Lezing 'Watermolens en watermolenlandschappen' samen met het KNNV

Natte natuurparels in onze beekdalen

Lezing 'Watermolens en watermolenlandschappen' van IVN-Helmond samen met het KNNV.

Natte natuurparels in onze beekdalen.

Water..........soms hebben we 'n tekort............soms is het er overvloedig. Een kenner op het gebied van integraal waterbeheer en natuurontwikkeling is Hans de Mars. Hij komt op donderdag 13 september om 20.00 uur een presentatie geven over het waterbeheer zoals dat er vroeger uitzag, maar hij maakt ook een vertaalslag naar het heden. Dat sluit mooi aan bij de belangstelling die er tegenwoordig toch is voor het waterbeheer in deze klimaat-veranderende tijd. Je bent van harte welkom op deze avond om zijn verhaal te horen en vragen te stellen.

Locatie: IVN-trefpunt De Koekoek, Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond.

Vanuit ecologische hoek is de rol van de cultuurhistorie in het waterbeheer lange tijd sterk onderbelicht gebleven. De algemene visie was dat beeksystemen tot ver in de 19e eeuw weinig beïnvloed waren door menselijk handelen. Meer en meer wordt duidelijk dat dit beeld onvolledig is. Onderzoek in de afgelopen 15 jaar laat zien dat onze beeksystemen al heel vroeg in de geschiedenis veel sterker zijn beïnvloed door de mens dan tot voor kort werd aangenomen.

Waarom waren er in Brabant watermolens?

In het eerste deel van de presentatie wordt ingegaan op de herkomst en ouderdom van de watermolens in onze omgeving en hun gebruiksfuncties toen. Wie in de archieven duikt vindt al snel aanwijzingen voor de aanwezigheid van watermolens, ook in Zuidoost Nederland. Al sinds de 10e eeuw en wellicht al veel eerder hebben watermolens een wezenlijk stempel gedrukt op het landgebruik door de mens en het functioneren van water- en ecosystemen in onze beekdalen. Daarna wordt verder ingegaan op de landschappelijke consequenties van de molens, ofwel het watermolenlandschap, dat verschillende verschijningsvormen kan hebben. Dat wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit Limburg en Brabant, waaronder (voormalige) watermolens in en rond Helmond en Aarle Rixtel.

Waarom zijn die watermolens er vandaag de dag niet meer?

Het verdwijnen van watermolens ging vaak gepaard met een stelselmatige verdroging van onze beekdalen. Geen wonder eigenlijk als men bedenkt dat watermolens het water vaak hoog opstuwden. De beekdalen waarin molens wel standhielden zijn tegenwoordig vaak aangewezen als Natura2000-gebied, vanwege de hoge natuurwaarden die bewaard zijn gebleven. Toch komen nu ecologie en cultuurhistorie vaak -maar eigenlijk onnodig- met elkaar in conflict. Er wordt gepleit voor een meer innovatieve, geïntegreerde strategie bij het oplossen van deze problemen. Een waarbij ecologie, cultuurhistorie en klimaat-aanpassing juist samen optrekken; een herwaardering van het molenlandschap.

Hans de Mars is werkzaam als senior adviseur en teamcoördinator ecohydrologie en landschapsontwikkeling. Integraal waterbeheer, natuurontwikkeling, verdrogingsverschijnselen, beekherstel en klimaataanpassing vormen belangrijke aandachtsvelden in zijn werk.

 

 

 

Algemene informatie

donderdag 13 september 2018 - 20:00
Locatie: 
IVN trefpunt de Koekoek Speeltuin Helmond West
Arbergstraat 85
5707TK Helmond
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image