Heeze Leende
Natuur
donderdag06apr2017

Vleermuizen in Leende

Na jaren van voorbereiding en overleg (meer dan 12 jaar!!) wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie  in het centrum van Leende. Om deze bouw te kunnen realiseren moeten het bestaande gemeenschapshuis, het voormalige raadhuis en het gebouw van de Rabobank worden gesloopt. Bij nieuwbouw dient altijd een onderzoek plaats te vinden in het kader van de Flora- en faunawet en sinds januari 2017 via de Natuurbeschermingswet. Volgens  deze wet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg te zijn voor de in het wild levende dieren. Ook moeten maatregelen getroffen worden om verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken.
Vleermuizen Leende 2Door Tritium Advies BV zijn in november 2015 en in augustus 2016 een quick scan flora en fauna uitgevoerd . Tijdens de eerste inventarisatieronde is een paartje vleermuizen gesignaleerd. En uit de gegevens van de zoogdieren verspreidingsatlas blijken  in de omgeving van het plangebied zijn onder andere  in de periode van 1989 tot 2012 de volgende vleermuissoorten waargenomen:  baardvleermuis, watervleermuis, franjestaart, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en grijze grootoorvleermuis. Waarschijnlijk zal een aantal van bovengenoemde soorten vleermuizen hun verblijfplaats hebben in de te slopen gebouwen. 
Half december 2016 is het IVN benaderd voor overleg op het gemeentehuis over het nog lopende onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen rond het centrumplan. De gemeente was van plan een aantal kasten te gaan ophangen in januari 2017. Men zou dit graag in overleg met het IVN willen uitvoeren én samen de locaties vastleggen. Het bestuur heeft de werkgroep Milieu en Landschapsbehoud gevraagd het overleg te voeren met de gemeente. De werkgroep is eerder betrokken geweest bij de verhuizing  van vleermuizen van het oude naar het nieuwe Nicasiushuis in Heeze.
Vleermuizen Leende 3Het onderzoeksbureau heeft geadviseerd zo snel mogelijk acht vleermuiskasten  op te hangen geschikt voor de gewone dwergvleermuis. Vier kasten zijn nodig vanwege het aangetroffen paartje. Aangezien de kans op één of twee zomerverblijven erg groot is, wordt geanticipeerd op nog vier extra kasten (zomerverblijven). In februari zullen de vleermuizen weer uit hun winterslaap komen. Dan dienen de kasten er te hangen, zodat er voldoende gewenningstijd voor de vleermuizen  is gewaarborgd.
De gemeente heeft bureau Ecotierra opdracht gegeven om te onderzoeken welk de meest geschikte plaatsen zijn om vleermuiskasten op te hangen in de omgeving van het plangebied. 
Vleermuizen Leende 3Daarom zijn er op 7 maart 2017 in aanwezigheid van drie ambtenaren van de gemeente en twee IVN’ers (ondergetekenden) acht vleermuiskasten aangebracht in de omgeving van de te slopen gebouwen. De  aannemer heeft vier kasten met klembanden bevestigd aan twee lindenbomen op het  kerkplein  in de buurt van de bushalte. Tegen de gevel van het appartement langs “de Huiskamer”, een sociale ontmoetingsruimte  aan het kerkplein,  zijn ook twee kasten geschroefd. Verder zijn er tegen de gevel van het appartementencomplex aan het Marijkeplein ook nog twee kasten geschroefd. Van de acht kasten zijn er vier opgehangen met de opening naar het zuiden en vier met de opening naar het westen. Goed voor de opwarming door de zon en de meest optimale aanvliegroutes van vleermuizen.
Vleermuizen Leende 4Te zijner tijd als begonnen wordt met de bouw van het multifunctionele centrum zal de gemeente het IVN  opnieuw vragen om mee te denken waar in de nieuwe gevels vleermuizenkasten ingemetseld kunnen worden. En het IVN hoopt net als bureau Ecotierra dat er dan ook voor de gierzwaluw en huismus nestlocaties aangebracht worden.

Ivo Rothuizen en Will Mijs
Werkgroep Milieu en Landschapsbehoud