Heeze Leende
Landschap
dinsdag14feb2017

Retentiegbied in het dal van de kleine Dommel

Vanwege de klimaatsveranderingen hebben we te maken met steeds hevigere weer. Storm, hittegolven en strenge winters zullen zich steeds vaker gaan voordoen. Dat betekent voor onze gemeente dat we ingeval van hevige regen in een korte tijd water moeten gaan opvangen om stroomafwaarts gelegen woongebieden, Geldrop, Sint Oedenrode en in mindere mate Nuenen en Eindhoven, te vrijwaren van wateroverlast. Voor deze wateropvang wordt het gebied tussen de Somerense weg en de A 67 in 2015 ingericht. Voor de natuur is dit niet ongunstig. Veel gebied in dit stroomdal van de Kleine Dommel en Sterkselse Aa is in bezit van Staatsbosbeheer en Het Brabants Landschap. De kleine Dommel wordt weer een meanderende beek, de waterstand in het algemeen wordt verhoogd, er komen arealen moerasbos bij en er worden nieuwe beekbegeleidende poelen aangelegd. 
Om de Familie Heesakkers, aan de Rul, in tijden van hoge waterstanden, droge voeten te garanderen zijn op deze locatie ingrijpende werkzaam heden nodig. Werkzaamheden waarbij de beuken langs de Rul in levensgevaar komen. Het voert te ver om de diverse mogelijkheden om de beuken te sparen tot in detail uit te leggen op dit platform. Na lang wikken en wegen en veel overleg heeft het IVN besloten geen bezwaar te maken tegen de optie waarbij de meesten beuken gekapt worden. Bij de andere voorstellen waren ingrijpende cultuurtechnische maatregelen nodig. Het is dan zeer de vraag of de beuken halvering van hun wortelgestel, idem de kroon en de zware werkzaamheden aan de voet van hun stam op termijn zouden overleven. Het IVN heeft voor de beuken, die overigens aan een kant van de weg worden gekapt, natuurcompensatie bedongen. Deze compensatie zal bestaat uit groepjes besdragende heesters en een enkele boom. De grond wordt ingezaaid met een inheems bloemrijk zaadmengsel dat thuishoort in een beekdal. Het beheer van deze natuur strook moet op een zodanige manier beheerd worden dat ook in de toekomst de natuur gegarandeerd is. Ook hebben we gepleit voor het terugplanten van gebiedseigen bomen, zoals elzen essen, populieren of wilgen langs de Rul omdat deze bomen in tegenstelling tot beuken opgewassen zijn tegen wisselende grondwaterstanden. Als er vragen zijn kunt U bij de werkgroep voor Milieu- en landschapsbehoud terecht.