Heeze Leende
Biodiversiteit
zondag23okt2016

IVN Heeze-Leende steunt de Stika-regeling

Agrariër en particulier beheerder van de groene ruimte

De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. In vrijwel alle gemeenten is budget beschikbaar. Het principe is simpel. Als een grondeigenaar op grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen. Voor het STIKA is Brabant ingedeeld in verschillende regio’s waarbinnen een veldcoördinator het aanspreekpunt is. Hij of zij kan grondeigenaren aan de keukentafel adviseren over de subsidiemogelijkheden. 
IVN Heeze-Leende roept iedereen op mee te doen aan verbetering van de natuur in onze gemeente. 

Uw inzet voor natuur en landschap wordt beloond!

Het landschap in Brabant is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen zonder de inzet van de verschillende bewoners en gebruikers van het landelijk gebied. Met name boeren hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Door “groene” of “blauwe” dienstverlener te worden kan u een nieuwe dimensie toevoegen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daarmee het bijzondere Brabantse platteland waarborgen, voor nu en in de toekomst. Om de groenblauwe diensten van het buitengebied vorm te geven zijn 21 pakketten ontwikkeld. Er zijn meerdere landschap- en randenpakketten uitgewerkt en de regeling kent 3 recreatiepakketten. Bij landschapspakketten gaat het bijvoorbeeld om een houtsingel, knotboom, bomenrij, kikkerpoel of natuurvriendelijke oever.  Randenpakketten zijn bijvoorbeeld bloemrijke rand en akkerrand. Om iedereen mee te laten genieten van het mooie platteland is het recreatiepakket- wandelpad over boerenland- opgenomen. Aan ieder pakket zijn eisen voor inrichting en beheer gekoppeld en natuurlijk is er een beloning voor de deelnemer. Om agrariërs en particuliere grondeigenaren hiervoor te belonen heeft de provincie het Groen Blauw Stimuleringskader in het leven geroepen. De provincie is ‘eigenaar’ van de regeling en verdubbelt iedere euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt.

Gebiedscontract groenblauwe diensten

Het Stimuleringskader treedt in werking nadat gemeenten en waterschap samen met de Provincie, Brabants Landschap en de lokale natuurvereniging en ZLTO-afdeling een plan voor groenblauwe diensten voor hun gebied hebben opgesteld. Op basis van dit plan wordt een gebiedscontract ondertekend met een looptijd van 4 jaar. In dit contract wordt aangegeven waar en op welke wijze natuur en landschap behouden en versterkt kunnen worden en hoeveel geld er beschikbaar is binnen het gebied. Op www.brabant.nl/stimuleringskader kunt u vinden of er in uw gemeente een gebiedscontract is ondertekend.

Waar kan ik een beloning voor krijgen?

  • Aanleg nieuw groen: Alle gemaakte kosten voor de aanleg van nieuwe streekeigen landschapselementen in de gemeentelijke aandachtsgebieden worden vergoed, inclusief uw eigen arbeidskosten. Voor het berekenen van de kosten wordt gebruik gemaakt van vaste normkosten.

  • Onderhoud bestaand en nieuw groen: Voor het onderhoud van nieuwe en bestaande landschapselementen krijgt u een jaarlijkse kostendekkende beloning. De beloning is gebaseerd op vastgestelde eenheidsprijzen per strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks.
  • Inzet grond: Voor de aanleg van nieuwe landschapselementen neemt u de grond definitief of tijdelijk uit agrarisch gebruik. Bij een permanente onttrekking aan het agrarische gebruik krijgt u het waardeverschil tussen landbouwgrond en natuurgrond uitgekeerd. Bij een tijdelijke onttrekking (minimaal 6 jaar) ontvangt u een beloning voor de gederfde opbrengsten.

Krijg ik als dienstverlener een passende vergoeding?

Wanneer u een houtsingel aanplant, een bloemrijke rand langs de akker inzaait of een oude houtwal goed beheert krijgt in ruil daarvoor een financiële beloning. De hoogte van deze beloning maakt het mogelijk dat u zelf de natuur en landschap op uw grond kunt onderhouden. De afspraken tussen u en de overheid legt u vast voor een periode van 6 jaar. Wanneer u kiest om bij aanleg van nieuw permanent groen landbouwgrond definitief om te zetten in een landschapselement, bijvoorbeeld een kikkerpoel of een houtsingel, krijgt u het waardeverschil tussen landbouwgrond en natuurgrond uitgekeerd. Daar staat tegenover dat deze grond in de toekomst niet meer ingezet mag worden ten behoeve van de landbouw.

Wanneer wordt de beloning uitbetaald?

De beloning voor beheer en gederfde inkomsten (alleen bij nieuw groen) wordt jaarlijks gedurende de looptijd als voorschot uitbetaald. Na 6 jaar wordt uw beloning definitief vastgesteld. De beloning voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en de betaling van de waardedaling (bij nieuw permanent groen) vindt plaats nadat het element is aangelegd. Wanneer de aanlegkosten meer dan € 2.000,= bedragen krijgt u een voorschot.

Ruim 20 pakketten voor groenblauwe diensten, vol op keuzemogelijkheden! 

Om de groenblauwe diensten van het buitengebied vorm te geven zijn 21 pakketten ontwikkeld. Er zijn meerdere landschap- en randenpakketten uitgewerkt en de regeling kent 3 recreatiepakketten. Bij landschapspakketten gaat het bijvoorbeeld om een houtsingel, knotboom, bomenrij, kikkerpoel of natuurvriendelijke oever. Randenpakketten zijn bijvoorbeeld bloemrijke rand en akkerrand. Om iedereen mee te laten genieten van het mooie platteland is het recreatiepakket- wandelpad over boerenland- opgenomen. Aan ieder pakket zijn eisen voor inrichting en beheer gekoppeld en natuurlijk is er een beloning voor de deelnemer.

Geldt de stimuleringskader ook voor groen op erven?

Nee, het stimuleringskader geldt niet voor groen op erven. In Noord-Brabant zijn hiervoor andere regelingen beschikbaar. Bij een agrarisch bedrijf bestaat het erf uit het agrarische bouwblok zoals in het gemeentelijk bestemmingsplan is aangegeven inclusief een strook van 10 meter breed. Bij particuliere grondeigenaren worden alle gronden binnen een straal van 150 meter rondom het woonhuis tot het erf gerekend. De veldcoördinator kan u informeren over de mogelijkheden in uw situatie.

Geldt de regeling voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur en binnen de bebouwde kom?

Nee, het stimuleringskader is alleen van toepassing buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en buiten de bebouwde kom. In de EHS zijn alle bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden begrensd. De EHS is in het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant vastgelegd. In deze gebieden is een andere provinciale subsidieregeling van toepassing. De veldcoördinator kan u daarover informeren.

Wat zijn de mogelijkheden in mijn gemeente?

Neem contact op met de veldcoördinator. De ambitie en het budget worden door de financierende partijen vastgelegd in een gebiedscontract. In dit contract is per gemeente aangegeven in welke gebieden en voor welke onderdelen de regeling per gemeente is opengesteld en welk budget daar voor beschikbaar is. Gemeenten met een beperkt budget kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van bestaande landschapselementen. Per gebied is een veldcoördinator aangesteld. Voor ons is dat Martien Vinken (email: info@martienvinken.nl, tel. 06 271 227 21). Hij kan u meer informatie verschaffen over de mogelijkheden van de subsidieregeling in uw gemeente.

Nadere informatie kunt u downloaden:

heeze-leende_bovendommel_gebiedscontract_2015.pdf

heeze-leende_landschapstypen-pakketten.pdf

heeze-leende_stika_paketten.pdf